ارزیابی ویژگیهای کیفی کاکوتی چند ساله(Ziziphora Clinopodioides Lam) در شرایط زراعی کم نهاده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 شیروان

چکیده

بمنظور مطالعه ویژگی های کاکوتی چند ساله در شرایط زراعی کم نهاده آزمایشی در دو سال زراعی 91-1390و 92-1391 در قالب اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتور‏های مورد مطالعه در این آزمایش شامل: سه حجم آبیاری (1، 2 و 3 هزار متر مکعب در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح کود گاوی کاملاً پوسیده (5، 10و 15 تن در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج موجود افزایش فواصل آبیاری تاثیرمعنی داری بر ارتفاع بوته، قطر بوته، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد دانه نداشت. البته کاهش حجم آبیاری باعث کاهش قابل ملاحظه وزن خشک اندام هوایی شد.بطوریکه با کاهش حجم آبیاری از 3000 متر مکعب به 1000 متر مکعب، وزن خشک اندام هوایی بیش از دو برابر کاهش یافت. افزایش کود دامی از 5 تن به بالا در سال اول باعث کاهش ارتفاع گیاه شد اما در سال دوم با افزایش کود از 5 تن به 10 تن ارتفاع گیاه افزایش یافت. در ارتباط با وزن خشک اندام هوایی کود دامی 5 تن در هکتار موجب افزایش کل وزن خشک اندامهای هوایی گردید. اما با افزایش کود دامی به 10 و 15 تن در هکتار، کل وزن خشک اندامهای هوایی کاهش یافت. بطور کلی نتایج آزمایش انجام شده نشان داد که امکان کشت کاکوتی در شرایط زراعی کم نهاده از طریق کشت مستقیم بذر موفقیت آمیز است و کلیه عملیات زراعی آن می تواند با اتکا به نظام های کم نهاده و با عدم مصرف کودهای شیمیایی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of seed production potential of perennial Ziziphora in low input cropping system

نویسندگان [English]

  • afsaneh aminghafori 1
  • alireza koochaki 1
  • mehdi nassiri mahalati 1
  • mohammad kherkhah 2
چکیده [English]

In order to investigate the response of castor bean (Ricinus communis) to cover crops and organic fertilizers, a field experiment was conducted as split plot based on complete randomized block design with three replications at the Agricultural Research Station of Ferdowsi University of Mashhad during growing season of 2009. Four cover crops (Persian clover (Trifolium resupinatum), cantaloupe (Trigonella foenum-graecum L.), hairy vetch (Vicia villosa) ,grass pea (Lathyrus savivus) and control) and three types of organic fertilizers (nitroxin, phosphate suloblizing bacteria and vermicompost and control (without any fertilizer)) were allocated to main and sub plots, respectively. The results indicated that hairy vetch and control had the highest and the lowest effects on the weed biomass, respectively. Organic fertilizers was significant on Leaf Area Index (LAI), Total Dry Matter (DM) , Crop Growth Rate, plant height, inflorescences height, number of capsules per plant, number of grains per plant,100 seed weight, seed yield and oil percentage of castor . Also, the interaction effects between cover crop and organic fertilizer on quantity and quality characteristics of castor bean was not significant. The maximum and the minimum LAI and DM accumulation were obtained at 85 days after plant emergence in vermicompost (2.15, 693.3 (g.m-2)) and control (0.88, 313 (g m-2)), respectively. The highest plant height, inflorescences hight, number of capsules per plant, number of grains per plant, seed yield (670 kg.ha-1) and oil percentage of castor (33/9%) were achieved in vermicompost. This study showed that the applicatuion of suitable organic fertilizer could increase the yield and quality criteria of castor bean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed
  • manuer
  • Irrigation