بررسی تاثیر عوامل اقلیمی- مدیریتی بر عملکرد و خصوصیات رشدی گیاه دارویی- صنعتی حنا (Lowsonia inermis L.) در استان کرمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

امروزه در تمام دنیا به گیاهان دارویی و نقش آنها در تولید داروهای فاقد عوارض داروهای شیمیایی توجه ویژه ای می شود. کشور ما نیز با بهره گیری از پتانسیل اقلیمی متنوع نقش بسزایی در تولید این گیاهان در دنیا دارد. تدوین و اجرای برنامه های موثر در راستای احیاء، حفاظت و بهره برداری کارآمد از گونه های دارویی با شناخت ویژگی ها و نیازهای اکولوژیکی آنها امکان پذیر است. حنا با نام علمیLowsonia inermis L. گیاهی چند ساله است که از لحاظ دارا بودن خواص دارویی و کاربرد های صنعتی از ارزش بالایی برخوردار است. در این بررسی مشخصات اقلیمی مناطق زیر کشت، خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاک، اطلاعات عملکرد، مراحل مختلف فنولوژیکی و همچنین اطلاعات مدیریتی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که این گیاه در استان کرمان در مناطق شهداد، رودبار، بم و کهنوج پراکنش دارد. پهنه بندی اقلیمی مناطق رویشگاهی بر اساس ضریب خشکی دومارتن از نوع اقلیم خشک می باشد. متوسط میزان بارندگی سالانه این رویشگاه ها 7/72 میلی متر، رطوبت نسبی 6/33 درصد، ارتفاع از سطح دریا 632 متر و دمای متوسط آن 5/26 درجه سانتی گراد است. خاک رویشگاه ها عمدتا دارای بافت شنی-لومی با اسیدیته 19/8، هدایت الکتریکی 84/3 دسی زیمنس بر متر و مقدار ماده آلی 06/0 تا 12/0 درصد می باشد. حنا در مجموع گونه ای حساس به سرما است که در شرایط اقلیمی خشک با متوسط بارندگی سالیانه کمتر از 100 میلی متر قادر به رشد است. آبیاری گیاه در کلیه مناطق بصورت کرتی و با مقدار بیش از 8000 متر مکعب در هکتار می باشد. میزان مصرف کود شیمیایی نیتروژن نیز بیش از 250 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که رطوبت نسبی منطقه، درصد نیتروژن خاک و میزان مصرف آب مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رشد و نمو گیاه حنا می باشند. در مجموع لازم است با توجه به اهمیت گیاهان دارویی با بررسی جنبه های مختلف اکوفیزیولوژیک کشت حنا، راهکاری برای ایجاد مدیریت بهینه و توسعه سطح زیر کاشت در مناطق بومی در کشور فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing effect of climatic-management factors on yield and growth characteristics of henna (Lowsonia inermis L.) as a medicinal-industrial plant in Kerman province

نویسندگان [English]

  • Amin Pasandi Poor 1
  • Hasan Farah Bakhsh 1
  • Roohallah Moradi 2
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 Department of Crop Production, Faculty of Agriculture, Bardsir, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Introduction
Nowadays across the world is particular attention for medicinal plants and their role in the production of drugs with no side effects. Our country with climatic extremes also have important role in the production of these plants in the world. Formulate and implement effective programs in line with the resuscitation conservation and efficient utilization of medicinal plants by identifying their characteristics and ecological needs is possible. Henna with the scientific name of Lawsonia inermis L. is a perennial plant having high value in terms of medicinal properties and industrial application. The dye which is derived from green leaves of henna is used for decorating the body with intricate designs and the principle coloring matter is lawsone, 2-hydroxy-1, 4-naphthoqunone (Prosen et al., 2005). Literature show henna possess antibacterial (Vinoth et al., 2013) and anti- immunomodulatory activities (Mikheil et al., 2004) along with other properties. The natural constituents of henna are essential oils, 1,4-naphthoquinone, tannins, gallic acid, flavonoids, lipids, sugars, triacontyltridecanoate, mannitol, xanthones, coumarins (5-alkyloxy 7-hydroxycoumarin), 2-3% resins, 5-10% tannic ingredients and up to 2% lawsone (2-hydroxy-1,4-naphthoquinone). A major portion of lawsone is glycosidic bound, which is cleaved by enzymatic hydrolysis of the glycosidichennosids and auto oxidation of aglucons. Review of findings shows that no studies have been done on the eco-physiological properties of henna in Iran. Kerman province with the first position in Hana production has a special importance in this regard.

Materials and methods
The study was carried out in Kerman province in 2015. In this survey climatic characteristics of cultivated area, physico-chemical analysis of soil, performance data, phenological stages and also information on irrigation were investigated. Finally, the relationship between climatic-management characteristics and performance was studied through multiple regressions.

Results and discussion
Introduction
Nowadays there is a global attention to medicinal plants and their role in the production of drugs with no side effects. Our country with climate variety also has important role in production of these plants in the world. Formulate and implement effective programs in line with the resuscitation conservation and efficient utilization of medicinal plants by identifying their characteristics and ecological needs is possible. Henna with the scientific name of Lawsonia inermis L. is a perennial plant having high value in terms of medicinal properties and industrial application. The dye which is derived from green leaves of henna is used for decorating the body with intricate designs and the principle coloring matter is lawsone, 2-hydroxy-1, 4-naphthoqunone. Literature show henna possess antibacterial and anti- immunomodulatory activities along with other properties. The natural constituents of henna are essential oils, 1,4-naphthoquinone, tannins, gallic acid, flavonoids, lipids, sugars, triacontyltridecanoate, mannitol, xanthones, coumarins (5-alkyloxy 7-hydroxycoumarin), 2-3% resins, 5-10% tannic ingredients and up to 2% lawsone (2-hydroxy-1,4-naphthoquinone). A major portion of lawsone is glycosidic bound, which is cleaved by enzymatic hydrolysis of the glycosidichennosids and auto oxidation of aglucons. Reports of various studies show that no experiment have been done on the eco-physiological properties of henna in Iran. Kerman province with the first position in Hana production has a special importance in this regard.
Materials and methods
This study was carried out in Kerman province in 2015.In this survey climatic characteristics of cultivated area, physico-chemical analysis of soil, performance data, phenological stages and also information on irrigation were investigated. Finally, the relationship between climatic-management characteristics and performance was studied through multiple regressions.
Results and discussion
The results showed that the henna in Kerman province is distributed in Shahdad, Roodbar, Bam and Kahnooj. The area under cultivation in these regions ranged from a minimum of 3 hectares with a yield average of 1.4 ton/ha in Shahdad and a maximum of 7500 hectares with a yield average of 6.5 ton/ha in the Roodbar. The results of this study showed that over 93% of henna cultivation area in Kerman province belongs to Roodbar. The highest and lowest of water use efficiency were belonged to Roodbar (0.46) and Shahdad (0.17) respectively. The total growth period, on average, varied between 190 to 220 days in the studied areas. Climatic zoning of habitat areas were dry climate according to Domarten dryness index. The mean annual precipitation of habitats were 7.72 mm, 33.6% relative humidity, 632 m altitude and the mean temperature was 26.5 ° C. Soil of habitats largely had sandy-loam texture with an pH of 8.19, 3.84 dS/m electrical conductivity and 0.06-0.12% organic matter. The results of stepwise regression analysis showed that nitrogen, rainfall and relative humidity are the most important soil and climate characteristics that affect henna performance , respectively. Availability of nitrogen has a great importance because of their role in the production of proteins, nucleic acids and chlorophyll synthesis. Rainfall is one of the most important climatic factors that can be more effective in yield production through the influence of moisture and soil temperature.
Conclusion
Henna is a cold-sensitive species while able to growth in dry climates with an annual precipitation of less than 100 mm. According to recent studies the plant cultivation area in previous years has been more than now. Some problems such as water shortages, agricultural economic problems and etc. have been effective in reducing the cultivation area. In general, due to the importance of medicinal plants, it is necessary to study the various ecophysiological aspects of henna, providing a solution for optimized management and consequently extending area under cultivation in the local areas of the country.


Conclusion
Henna is a sensitive species to cold while is able to growth in dry climate condition with less than 100 mm annual precipitation. According to recent studies the plant cultivation area in previous years has been more than now. Some problems such as water shortages, agricultural economic problems and etc. has been effective in reducing the cultivation area. In general, due to the importance of medicinal plants it is necessary to study the various ecophysiological aspects of henna, providing a solution for optimized management and consequently extending the area under cultivation in local areas of the country.

Key Words: Climate, distribution, henna, phenology, Kerman.

References
Croissant, R.L., Peterson, G.A., Westfall, D.G., 1998. Dryland cropping systems. Colorado State University, Cooperative Extension. Bulletin.
Fageria, N.K., Baligar, V.C., Jones, C.A., 1997. Growth and mineral nutrition of field crops. Marcel Dekker.
Hore, J., Ghanti, K.S., Chanchan, M., 2014. Influence of nitrogen and sulphur nutrition on growth and yield of garlic (Allium sativum L.). Journal of Crop and Weed. 10(2): 14-18.
Mikheil, B.R., F.A. Badria, G.T. Maatooq, and M.M.A. Amer. 2004. Antioxidant and immunomodulatory constituents of henna leaves. Zeitschrift für Naturforschung C. 59: 468-476.
Prosen, H., J. Antonic, and A. Klobcar. 2005. Determination of some organochlorine compounds in herbal colouring agent henna (Lawsonia inermis) and in tea (Thea sinensis). Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 56: 1-7.
Vinoth, J., R. Samiraj. and K.R. Sathish. 2013. Preliminary phytochemical screening and antibacterial activity of Lawsonia inermis Linn (henna) leaf extracts against reference bacterial strains and clinically important AMPC beta-lactamases producing Proteus mirabilis. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5: 219-222.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate
  • distribution
  • henna
  • Kerman
  • Phenology
Abbasi Damshahri, R. 2007. Henna in Hormozgan. The Culture of Iranian People 11: 133-144. (In Persian)
Behdani, M., Ghazvini, K., Mohammadzadeh, A.R., and Sadeghian, A. 2009. Antibacterial activity of Henna extracts against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeroginosa. Ofogh-e-Danesh; GMUHS Journal 15(2): 46-52. (In Persian with English Summary)
Chaudhary, G., Goyal, S., and Poonia, P. 2010. Lawsonia inermis Linnaeus: A phytopharmacological review. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research 2(2): 91-98.
Croissant, R.L., Peterson, G.A., and Westfall, D.G. 1998. Dryland Cropping Systems. Colorado State University, Cooperative Extension. Bulletin, America.
De Wit, C.T. 1958. Transpiration and Crop Yields. Modeling Nr. 59. Instituut voor Biologisch en Scheikundig, Onderzoek van landbouwgewassen. Wageningen, Netherland.
Duke, J.A. 2002. Handbook of Medicinal Herbs. CRC Press Inc. Boca Raton, America.
Fageria, N.K., Baligar, V.C., and Jones, C.A. 1997. Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. Marcel Dekker, America.
Feizi, M. 2003. Water use efficiency of wheat, barley, cotton and sunflower with respect to water cuality. Journal of Water and Soil Science 17(1): 97-106. (In Persian with English Summary)
Habbal, O.A., Al-Jabri, A.A., and El-Hag, A.G. 2007. Antimicrobial properties of Lawsonia inermis (henna): a review. Australian Journal of Medical Herbalism 19: 114-125.
Hore, J., Ghanti, K.S., and Chanchan, M. 2014. Influence of nitrogen and sulphur nutrition on growth and yield of garlic (Allium sativum L.). Journal of Crop and Weed 10(2): 14-18.
Howell, T.A., Evtt, S.R., and Tolk, J.A. 2001. Irrigation Systems and Management to Meet Future Food/Fiber Needs and to Enhance Water Use Efficiency. In Proceedings of the INIFAP-ARS Joint Meeting: A Frame Work for Cooperation. Rio Bravo. Tamaulipas., Mexico and Weslaco. Texas. USA p. 10-14.
Jafariani, M., Beheshti, A., and Taheri, G. 2011. Evaluation of nitrogen efficiency on grain sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) genotypes. Journal of Agroecology 2(3): 502-511. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., and Khajeh Hosseini, M. 2012. Modern Agronomy. Jehade Daneshgahi Mashhad Publications, Mashhad, Iran 712 pp. (In Persian)
Koozehgaran, S., Mousavi Baygi, M., Sanaeinejad, H., and Behdani, M.A. 2011. Study of the minimum, average and maximum temperature in South Khorasan to identify relevant areas for saffron cultivation using GIS. Soil and Water 25(4): 892-904. (In Persian with English Summary)
Matlebi Fard, R. 2015. Evaluation of yield, yield components and water use efficiency of garlic in different condition of irrigation and nitrogen fertilizer. Journal of Water Research in Agriculture 29(4): 465-482. (In Persian with English Summary)
Mousavi, S.G.R., Seghatoleslami, M.J., Ansarinia, E., and Javadi, H. 2012. The effect of water deficit stress and nitrogen fertilizer on yield and water use effeciency of Calendula officinalis L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 28(3): 493-508. (In Persian with English Summary)
Peter, J. 2000. Weather and Crop Yield. Translated by: Kafi, M., Ganjali, A., Nezami, A., Shariatmadar, F., Jahad Daneshgahi Mashhad Publication, Mashhad, Iran 311 pp. (In Persian)
Torkelson, A.R. 1999. The Cross Name Index to Medicinal Plants. CRC Press Inc., Boca Raton, America.
Rashid Sorkh Abadi, M., Khashei-Siuki, A., and Shahidi, A. 2015. A spatial zoning of Saffron cultivation based on climatic factors using hierarchical analysis process method (Case Study: Torbate Hydariyeh City). Journal of Agroecology 7(2): 225-236. (In Persian with English Summary)
Turral, H., Cook, S., and Gichuki, F. 2006. Water productivity assessment: Measuring and mapping methodologies. Basin Focal Project. Working Paper. No. 2. Challenge Program on Water and Food 13 pp.
Zaman, M.S., Hashem, M.A., Jahiruddin, M., and Rahim, M.A. 2011. Effect of nitrogen for yield maximization of garlic in old Brahmapurta flood plain soil. Bangladesh Journal of Agricultural Research 36(2): 357-367.
CAPTCHA Image