راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران - جایگزینی نهاده‏ها و طراحی بوم‌نظام کشاورزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 مؤسسه تحقیقات چغندرقند، همدان، ایران

چکیده

چکیده
با بهبود کارایی مصرف نهاده‏ها در بوم‏نظام‏های کشاورزی، جایگزینی نهاده‏های بوم‌سازگار با نهاده‏های شیمیایی به‌عنوان دومین گام و طراحی مجدد بوم‏نظام‏های زراعی به‌عنوان آخرین مرحله در گذار از کشاورزی رایج به پایدار مطرح می‏باشند. به منظور ارزیابی وضعیت نظام‏های زراعی کشور، 223 پژوهش و مطالعه انجام گرفته در سطح کشور در زمینه‏های مختلف از نظر جایگزینی نهاده‏ها و طراحی بوم‏نظام‏های زراعی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این‌که در کشاورزی پایدار بیشتر کارکردهای چندگانه بوم‏نظام‏ها مدنظر می‏باشد، در این مطالعه سعی شده است جنبه‏های چند کارکردی مدیریت‏های مختلف در زمینه جایگزینی نهاده‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. کارکردهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل بهبود خصوصیات بیوفیزیکوشیمیایی خاک، مدیریت بوم‌سازگار آفات و بیماری‏ها، کاهش مصرف انرژی و افزایش تنوع زیستی با استفاده از رهیافت‌های مدیریتی بوم‌سازگار می‏باشند که در قالب مدیریت‏های مختلف از قبیل استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک، مدیریت بقایای گیاهی، استفاده از ویژگی‏های دگرآسیبی گیاهان، شخم‏های حفاظتی، تناوب زراعی و کشت مخلوط مطرح می‏باشند. در بخش طراحی، بر مبنای آگاهی و دانش حاصل از پژوهش‏های نظری و عملی، بوم‏نظام کشاورزی پایدار طراحی و بازآفرینی شد. در طراحی مدیریت آب و خاک، آب در مقیاس چرخه‏های بزرگ در نظر گرفته شد و در مورد خاک تأکید بر تغذیه خاک به‌جای تغذیه گیاه صورت گرفت. در مدیریت آفات به‌جای کنترل به بینش مدیریت آفات توجه شد و در مدیریت تنوع، مفهوم تنوع فراتر از گونه‏های زراعی مدنظر قرار گرفت و گونه‏های گیاهی غیر‌زراعی، گونه‏های جانوری و تنوع زیر خاک را نیز در نظر گرفت. رهیافت‏های تخفیف و سازگاری در رابطه با تغییر اقلیم و همچنین تدریجی کردن دوره گذار از رایج به پایدار به منظور به‌حداقل رساندن مخاطرات مالی برای کشاورزان نیز از جمله مواردی است که در طراحی بوم‌نظام مورد توجه قرار گرفت. به‌طور کلی، علی‌رغم این‌که در بخش جایگزینی نهاده‏های بوم‌سازگار به جای نهاده‏های رایج پژوهش‏های مختلفی در ایران انجام گرفته است ولی سیاست گذاری‏ در انتقال این راهبردها به مزارع ضروری است. گرچه از نظر طراحی بوم‏نظام زراعی بوم‌سازگار پژوهش‏های منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است، ولی وجود نتایج کافی برای دو مرحله اول و دوم (افزایش کارایی نهاده‏ها و جایگزینی آن‌ها) می‏تواند مبنایی برای این مرحله باشد. بنابراین در مرحله آخر گذار به کشاورزی پایدار باید مطالعات عمیقی در سطح بوم‏نظام بر اساس پتانسیل هر منطقه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of Transition to Sustainable Agriculture in Iran II- Inputs Replacement and Designing Agroecosystem

نویسندگان [English]

  • Alireza Koocheki 1
  • Mehdi Nassiri Mahallati 1
  • Rohollah Moradi 2 1
  • Hamed Mansouri 3 1
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Plant Productions, Agricultural Faculty of Bardsir, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
3 Sugar Beet Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction
Sustainable agricultural development is an important goal in economic planning and human development worldwide. A range of processes and relationships are transformed, beginning with aspects of basic soil structure, organic matter content, and diversity and activity of soil biota. Eventually, major changes also occur in the relationships among weed, insect, and disease populations, and in the balance between beneficial and pest organisms. Ultimately, nutrient dynamics and cycling, energy use efficiency, and overall system productivity are impacted. Measuring and monitoring these changes during the conversion period helps the farmer evaluate the success of the conversion process, and provides a framework to determine the requirements for sustainability. After improving resource use efficiency, replacement of ecological inputs with chemical inputs as second step and redesign of agro-ecosystems is as final step in transition of common to sustainable agriculture. The study was investigated to evaluation of Iran’s agricultural systems status.
Materials and Methods
Using organic and ecological inputs than chemicals is the second step for transition to sustainable agriculture. This study was performed to assess and measure the status of inputs replacement and agro-ecosystem designing based on ecological principle in Iran. For this purpose, we used 223 studied researches on agronomical and medicinal plants. After, they analyzed based on functional and structural characteristics and then used. Considering to the importance of multi-functionality in sustainable agriculture, in this study we considered the multiple managements for inputs replacement. The using functions in the study were: improving fertility and bio-chemical characteristics of soil, ecological managements of pest and diseases, reducing the energy usage, and increasing biodiversity. Using the organic and biological inputs, remaining the plant residual on soil, using the allelopathy, reduced and conservation tillage, crop rotation and intercropping were the main approaches for inputs replacement. In section of agro-ecosystem designing, we designed the replaced systems based on increasing inputs efficiency approach (first step) and also replacement of conventional inputs with ecological inputs (second step). We considered the parameters about water, soil, pest management, biodiversity, climate change, low inputs systems, margin regions and environmental hazards in designing section. In designing sustainable agroecosystems, the designing of each component was considered in relation to others components and finally designed the total of agroecosystem as on society.
Results and Discussion
The results of studies showed that in most cases, mechanical control of weed in addition to environmental benefits can be most effective than chemical control. Crop rotation can be considered as a suitable replacement method than chemical herbicides. Intercropping was found as an appropriate approach for pest control. Using the allelophatic properties of plants had a positive role for pest and weed control in Iran.
Increasing the biodiversity must be considered in transition to sustainable agriculture. Crop rotation, organic fertilizers and intercropping were found the effective approaches for improving biodiversity in agro-ecosystems. Sustainability of agro-ecosystem is closed with soil sustainability. The studies showed that using organic chemical, remaining residual on soil, conservation tillage, crop rotation and intercropping spatially with legumes are the improving approaches for physical-chemical characteristics of soil and replacement for chemical fertilizers. Based on the researches, one main goal for achieving to sustainable agriculture was found minimizing energy consumption. Efficient use of energy in agriculture will prevent destruction of natural resources, and promote sustainable agriculture as an economical production system. Thus, natural resources could be used more efficiently. Eliminate the use of nonrenewable off farm human inputs that have the potential to harm the environment or the health of farmers, farm workers, or consumers. Mitigation and adaptation strategies in relation to climate change and quantization of transition period from common to sustainable agriculture to reduce economic risks for farmers were regarded in the agro-ecosystem design.
Conclusion
In general, although different studies were performed in the replacement of ecological inputs instead of common inputs in Iran, needed policy is necessary to transfer findings of these researches to fields. Although the complete studies were not carried out about designing agro-ecosystem, the existence of enough results for two previous steps (increasing inputs efficiency and its replacement) could be basic for this step. Therefore, deep researches and studies based on site potential in the ecosystem level should be done in the final step of transition to sustainable agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Climate change
  • Multifunctional
  • Recreation
  • Rural Development
  • Soil Stability
Abdollahzadeh, J., Mohammadi goltapeh, E., and Rouhani, H. 2006. Investigation on biocontrol of crown and root rot of sunflower (Sclerotinia sclerotiorum) by Trichoderma sp species in laboratory condition. Journal of Agricultural Sceinces 12: 43-56. (In Persian with English Summary)
Abedi Servestani, A., Shah and Vali, M. 2009. Agriculture extension role in improvement of farmer`s environmental ethic. Journal of Ethic in Sciences and Technology 4: 120-130. (In Persian with English Summary)
Ahmad Abadi, Z., Ghajar Sepanlo, M., and Rahimi Alashti, S. 2001. The effect of compost application on some of soil physic chemical properties. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 13: 1-12. (In Persian with English Summary)
Ahmad Abadi, Z., Ghajar Sepanlou, M., and Bahmanyar, M.A. 2011. Effect of vermicompost application on amount of micro elements in soil and the content in the medicinal plant of Borage (Borago officinalis). Journal of Crops Improvement 13: 1-12. (In Persian with English Summary)
Ahmadi, A., and Damadzadeh, M. 2006. Effect of agronomy rotation on decreasing of beet cyst nematode population in Esfahan. Plant Pest and disease 74: 1-16. (In Persian with English Summary)
Ahmadian, A., Ghanbari, A., Siyahsar, B., Heydari, M., Ramrodi, M., and Mousavi Nik, S.M. 2010. The effect of chemical fertilizer, manure and compost on yield, yield components, some physical properties and essence amount of Chamomile under drought stress. Journal of Iranian Field Crop Research 8: 668-676. (In Persian with English Summary)
Ahmadifar, F., Rustae, A., Shahriari, D., and Khodakaramian, G. 2005. Biological control of cucumber wilt disease caused by Verticillium dahliae by using isolates of Bacillus and Pseudomonas. Research of Water, Soil and Plant in Agriculture 5: 65-78. (In Persian with English Summary)
Alikhani, K., Bohrani, M.J., and Kazemini, S.A. 2011. Effect of tillage methods and amount of maize residuals on growth, yield and yield component of wheat. Iranian Journal of Field Crops Research 9: 486-493. (In Persian with English Summary)
Alimoradi, L., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Zarea Feyzabadi, A. 2006. Weed seed bank dynamics under various rotations and field production resources. Iranian Journal of Field Crops Research 4: 1-10. (In Persian with English Summary)
Alizade, Y., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2010. Investigating of growth characteristics, yield, yield components and potential weed control in intercropping of bean and vegetative sweet basil. Journal of Agroecology 2: 383-397. (In Persian with English Summary)
Amanlo, A., Ghasemi Mobtaker, H., Akrami, A., and Mohammadi, A. 2011. Comparison of yield and energy consumption under different methods of tillage in cultivation of maize in rotation with canola. Iranian Journal of Biosystem Engineer 42: 159-164. (In Persian with English Summary)
Amirabadi, M., Seyfi, M., Rajali, F., and Ardakani, M.R. 2012. Assessment of mineral elements density in silage maize (Single cross 704) under inoculation of mycorrhiza and Azotobacter chroococcum in different nitrogen levels. Journal of Agroecology 4: 33-40. (In Persian with English Summary)
Ardakani, M.R., Rajali, F., and Heydari, S. 2012. Effect of biological fertilizer including Arbuscular mycorrhiza on yield and yield components of different rice varieties. Plant Ecophsysiology Journal 4: 1-13. (In Persian)
Asghari, S., Neyshabouri, M.R., Abbasi, F., Aliasgharzad, N., and Oustan, S. 2010. Effects of polyacrylamide, manure, vermicompost and biological sludge on aggregate stability, penetration resistance and available water capacity in a sandy loam soil. Science of Water and Soil 30: 15-19. (In Persian with English Summary)
Ashrafizadeh, A., Etebariyan, H.R., and Zamanizadeh, H.R. 2003. Evaluation of Streptomyces to biological control of Fusarium wilt disease in melon. Journal of Iran Agriculture Science 37: 33-43. (In Persian)
Azizi, G., alimoradi, L., and Siyah Margoei, A. 2010. Investigation of allelophatic effects of fenugreek on germination and growth of some crops and weeds. Journal of Plant Protection 24: 224-233. (In Persian with English Summary)
Azizi, G., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Rezvani Moghaddam, P. 2009. Effect of plant diversity and nutrient resource on weed composition and density in different cropping systems. Iranian Journal of Field Crops Research 7: 115-126. (In Persian with English Summary)
Beheshti Tabar, I., Keyhani, A., and Rafiee, S. 2010. Energy balance in Iran’s agronomy (1990-2006). Renewable and Sustainable Energy Review 14: 849-855.
Darzi, M.T., Haj Seyed Hayed, M.R., and Rajali, F. 2012. Effect of manure and organic fertilizer on biomass yield, seed yield and essence of Coriander. Journal of Medicinal Plants 11: 78-90. (In Persian with English Summary)
Davani, D., Monfared, N., and Karamzadeh, S. 2010. Assay energy efficiency in wheat dryland in Boshehr province. Plant Ecophsysiology Journal 2: 71-82. (In Persian with English Summary)
Dehghani, A., Fotovat, A., Haghniya, G.H., and Keshavarz, P. 2007. Effect of salinity and manure on concentration and distribution of various zinc in soil. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 11: 53-60. (In Persian with English Summary)
Dehghan-Menshadi, H., Bahmanyar, M.A., Salek Gilani, S., and Lakzian, A. 2012. Effect of application of compost and vermicompost enriched with chemical fertilizer and manure on some biological indicators of soil quality of Basil (Ocimum basilicum) Rhizosphere. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 16: 187-197. (In Persian with English Summary)
Ebrahimi, N., Afyoni, M., Karami, M., and Rezaei Nejad, Y. 2008. Effect of residual and cumulative of organic fertilizer on nitrogen, phosphor and potassium amount in soil and wheat. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 12: 803-812 (In Persian with English Summary)
Etebariyan, H.R., and Mohammadifar, M. 2007. Assessment of different species of Trichoderma to biological control of Bipolaris spicifera (Bainier) Subram in wheat. Plant and Seed 23: 343-356. (In Persian)
Fallah, S., Ghalavan, A., and Khajeh Pour, M.R. 2007. Effect of how mixed manure with soil and its mixed with chemical fertilizer on yield and yield components of maize in Khorram abad. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 11: 233-242. (In Persian with English Summary)
Feridoniye Naghani, M., Raesi, F., and Falah, S.A. 2010. Production trend of CO2 and changing of microbial biomass carbon in treated soils by urea fertilizer and litter. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 14: 97-109. (In Persian with English Summary)
Fotuhi Chiyaneh, S., Javanshir, A., Dabagh Nasab, A., Zand, E., Razavi, F., and Rezaei Chiyaneh, A. 2012. Effect of different densities of maize and bean intercropping on yield of two crops and weeds biomass. Journal of Agroecology 4: 131-143. (In Persian with English Summary)
Ghanbari, A., Ghadiri, H., Ghafari Moghaddam, M., and Safari, M. 2010. Evaluation of maize and Zucchini intercropping and its effect on weeds control. Iranian Journal of Agronomy Plants Sciences 41: 43-55. (In Persian)
Ghanbari, A., Nasir Pour, M., and Tavasoli, A. 2010. Evaluation of eco-physiological characteristics of millet and bean intercropping. Journal of Agroecology 2: 556-564. (In Persian with English Summary)
Gharshi, L.A., Haghniya, G.H., Lakziyan, A., and Khorasani, R. 2012. Interaction of lime, organic matter and iron on phosphor absorption in maize. Journal of Water and Soil 26: 1083-1091. (In Persian with English Summary)
Ghorbani, R., Mondani, F., Amirmoradi, S., Feizi, H., Khorramdel, S., Teimouri, M., Sanjani, S., Anvarkhah, S., and Aghel, H. 2011. A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland wheat production systems. Applied Energy 88: 283-288.
Gliessman, S., and Rosemeyer, R. 2010. The Conversion to Sustainable Agriculture. Principle, Processes and Practice. CRC Press. Taylor and Francis.
Golpayegani, S., Zafari, D.M., and Khoda Karimiyan, G. 2010. Biological control of broad bean`s root rot by rhizosphere antagonist bacterial. Journal of Iranian Medical Plant Science 41: 283-292. (In Persian with English Summary)
Haghighat Niya, H., Dastfal, M., and Barati, V. 2008. Effect of different rotation crop systems on wheat yield and some soil properties. Plant and Seed 24: 265-281. (In Persian with English Summary)
Hakimi-Miebodi, M.H., Sodaizadeh, H., and Shakeri, M. 2004. Preliminary investigation on allelophatic and nematodicid effect of Haloxylon ammodenderon extract. Pajouhesh and Sazandegi 20: 75-80. (In Persian with English Summary)
Hasan Zadeh, A., Ghalavand, A., Ahmadi, M.R., and Mirniya, S.K. 2001. Effect of different nutrition systems on energy efficiency of sunflower varieties. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 8: 67-78. (In Persian with English Summary)
Hosseini, M., Haghniya, G., Lakziyan, A., and Emami, H. 2010. Results of different management of barely residuals on microbial carbon, organic carbon and total nitrogen in soil. Journal of Agroecology 2: 372-382. (In Persian with English Summary)
Jabal Ameli, M. 2012. Sustainable agriculture: effective approach to increase in energy efficiency and targeted subsidies. Journal of Scientific, Cultural and Social Reclamation 4: 1-10. (In Persian with English Summary)
Jahan, M., Amiri, M.B., and Ehyaei, H.R. 2012. Radiation use and absorption efficiency of sesame under biological fertilizer in low-input agronomy system. Iranian Journal of Field Crops Research 10: 435-447. (In Persian with English Summary)
Jahan, M., Nassiri Mahallati, M., Salari, M.D., and Ghorbani, R. 2010. Effect of application time of manure and different organic fertilizer on qualities and quantities characterizes of Cucurbita pepo. Iranian Journal of Field Crops Research 8: 726-737. (In Persian with English Summary)
Jamali, M.R., and Joker, L. 2010. Effect of rotation crop on control of Hordeum spontaneum in wheat fields of Fars province. Journal of Plant Protection 24: 99-107. (In Persian with English Summary)
Kamkar, B., and Mahdavi Damghani, A.M. 2008. Principals of Sustainable Agriculture. Jahadeh Daneshgahi Mashhad Press 315p. (In Persian)
Karimipur, H., Jahad Akbar, M., Damadzadeh, M., and Ahmadi, A. 2006. Integrated application of trap resistance plants with no-host plans in infected fields to nematode on qualities and quantities of sugar beet in samir of Esfahan. Journal of Sugar Beet 2: 59-73. (In Persian with English Summary)
Karimiyan, K., Ghorbani, R., Asadi, G.A. and Tokolo, M.R. 2011. Evaluation of allelophatic effects of barly residuals on germination and initial growth of lentil. Iranian Journal of Field Crops Research 9: 388-396. (In Persian with English Summary)
Khandan, A., Astaraei, A., Nassiri Mahallati, M., and Fotovat, A. 2005. Effect of different levels of chemical and organic fertilizer on yield and yield components of Fleawort (Plantago ovata Forsk.). Iranian Journal of Field Crops Research 3: 245-253. (In Persian with English Summary)
Khase Sirjani, A., Farah Bakhsh, H., Ravari, S.Z., Pasandi Pour, N., and Karami, A. 2011. Effect assessment of biological fertilizer, sulfate zinc and nitrogen fertilizer on qualities and quantities characterizes of wheat. Science of Water and Soil 25: 125-135. (In Persian with English Summary)
Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Lakzian, A., and Nassiri Mahallati, M. 2010a. Effect of agricultural practices on soil bacterial’s diversity and abundance. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 14: 99-113. (In Persian with English Summary)
Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghadam, P., Lakzian, A., and Nassiri Mahallati, M. 2011. Effect of different agricultural systems on soil organic matter, soil invertebrate’s diversity and abundance. Iranian Journal of water and soil research 41:129-141. (In Persian with English Summary)
Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Lakzian, A., and Nassiri Mahallati, M. 2008. Effect of agricultural practices on mycorrhizal diversity and abundance in winter wheat fields of Khorasan province. Iranian Journal of Field Crops Research 6: 271-283. (In Persian with English Summary)
Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Sadeghi, H., and Nassiri Mahallati, M. 2012. Effect of agricultural practices on spider’s diversity and abundance in wheat fields of North and Razavi Khorasan provinces. Journal of Plant Protection 26: 127-135. (In Persian with English Summary)
Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Sadeghi, H., and Nassiri Mahallati, M. 2010b. Effect of plant diversity on Arthropod’s diversity and abundance in wheat fields. Journal of Iranian Field Crop Research 8: 622-635. (In Persian with English Summary)
Khodaygan, P., Etebariyan, H.R., Khoda Karimiyan, G., and Torabi, M. 2006. Potential study of biological control of wheat bunt by some varieties of pseudomonas. Journal of Iran Agriculture Science 37: 707-717. (In Persian with English Summary)
Khorramdel, S., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2009. Effect of different input management on weed composition, diversity and density of corn field. Journal of Agroecology 1: 1-10. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A. 1997. Sustainable Agriculture: Insight or Method? Agriculture Economic and Development 20: 53-72. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., and Kamali, G.A. 2010. Climate change and dryland wheat production in Iran. Iranian Journal of Field Crops Research 8: 508-520. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2008. Effect of climate change with increasing of CO2 on wheat yield in Iran and evaluation of adaptation strategies. Iranian Journal of Field Crops Research 6: 139-153. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Ghorbani, R., Mondani, F., Moradi, R., and Alizade, Y. 2011a. Energy use efficiency and economical analysis of pulses production systems in Iran a case study: Razavi Khorasan province. International Journal of Energy Economics and Policy 4: 95-106.
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Nadjafi, F. 2004a. Biodiversity of medicinal plants in agro-ecosystems of Iran. Iranian Journal of Field Crops Research 2: 208-215. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Asghari Pour, M.R., and Khode Bakhsh, A. 2004b. Studying biodiversity of horticultural and vegetable products in Iran. Iranian Journal of Field Crops Research 2: 79-88. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Jahan Bin, M., and Zare Feyz Abadi, A. 2004c. Diversity of crop varieties in Iran. Biyaban Journal 9: 49-76. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Moradi, R., and Alizadeh, Y. 2011b. Analysis of agriculture biodiversity in Iran. Ecological Agriculture Journal 2: 1-16. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Moradi, R., and Mansouri, H. 2013. Strategies of transition from common agriculture to sustainable agriculture in Iran: improvement of input use efficiency. Journal of Agroecology 9: 618-637 (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Zare Feyz Abadi, A., and Jahan Bin, M. 2004d. Investigating of agro-ecosystems diversity in Iran. Pajouhesh and Sazandegi 63: 70-83. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Moradi, R., and Mansoori, H. 2013. Strategies of transition to sustainable agriculture in Iran. I- Improving resources use efficiency. Agroecology Journal. In Press. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Shabahang, J., Khorramdel, S., and Amin Ghafori, A. 2012. Ecological investigation of different pattern of row intercropping of borage European and bean. Journal of Agroecology 4:1-11. (In Persian with English Summary)
Lashkari, A., Alizadeh, A., and Eyshi Rezaei, E. 2012. Mitigation of climate change impacts on maize productivity in northeast of Iran: a simulation study. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 16: 114-126.
Mahdavi Damghani, A.M., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., and Nassiri Mahallati, M. 2007. Assessment of agriculture biodiversity and its effect on sustainability of wheat-cotton agriculture system in Khorasan. Environmental Sciences 4: 61-67. (In Persian with English Summary)
Maleki Ziyarati, H., Sahebani, N.A., and Rahnama, K. 2009. Biological control of Meloidogyne javanica nematode by Trichoderma harzianum and evaluation of peroxide enzyme activity changes in tomato. Journal of Iranian Medical Plant Science 40: 25-33. (In Persian with English Summary)
Mehravaran, H. 2001. Effect of three intensity tillage on mycorrhiza activity in two soils of Switzerland. Plant Diseases 37: 209-219. (In Persian with English Summary)
Mohammad Dust, H.R., and Asghari, A. 2009. Effect of rotation crop, chemical fertilizer application and herbicide on weeds control of winter rye. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 47: 601-609. (In Persian with English Summary)
Mohammadi, K., Ghalavand, A., Alikhani, M.A., and Rokhzadi, A. 2011. Effect of different methods to increase in soil fertility by adding manure, chemical and biological fertilizers on canola`s seed yield and quality. Journal of Agroecology 3: 298-308. (In Persian with English Summary)
Mohammadi, K., Heidari, G., Javaheri, M., and Aghaalikhani, M. 2012. The effect of tillage and fertilization systems on soil microbial biomass and enzyme activity in sunflower production. Journal of Water and Soil 26: 104-113. (In Persian with English Summary)
Mohammadi, K., Parsari, B., Rokhzadi, A., Ghalavand, A., Alikhani, M.A., and Eskandari, M. 2011. Response of canola`s seed yield and quality to different sources of manure, compost and biological fertilizers in Kordestan region. Electronic Journal of Crop Production 4: 81-101. (In Persian with English Summary)
Mohammadi. K., Rahimiyan, H.A., Etebariyan, H.R., and Ghandar, M. 2005. Biological control of common root rot of wheat by antagonistic bacteria isolated from wheat rhizosphere. Plant Diseases 41: 383-402 (In Persian with English Summary)
Mohsen Niya, A., and Jaliliyan, J. 2012. Effect of drought stress on yield and yield components of safflower. Journal of Agroecology 4: 235-245. (In Persian with English Summary)
Moradi, R. 2013. Evaluation of tillage, residue management and nitrogen fertilizer effects on greenhouse gases balance in maize cultivation and adaptation strategies implementation for climate change. PhD Thesis, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Iran. (In Persian with English Summary)
Moradi, R., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2013b. Adaptation of maize to climate change impacts in Iran. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 19: 1223–1238.
Moradi, R., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Mansouri, H. 2013a. Adaptation strategies for maize cultivation under climate change in Iran: irrigation and planting date management. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 18: 265-284.
Moradi, R., Rezvani Mogaddam, P., Alizadeh, Y., and Ghorbani, R. 2010. Assessment of germination and morphological characteristics of wild oat and mustard seedling under extraction of caraway, pea shoots and mixed of them. Iranian Journal of Field Crops Research 8: 897-908. (In Persian with English Summary)
Moradi, R., Rezvani Mogaddam, P., Nassiri Mahallati, M., and Lakziyan, A. 2009. Investigating of effect biological fertilizer on yield, yield components and essence amount of fennel (Foeniculum vulgare). Iranian Journal of Field Crops Research 7: 625-635. (In Persian with English Summary)
Motaghiyan, A., Pir Dashti, H.A., Behmanyar, M.A., and Abbasiyan, A. 2010. Effect of type and amount of manure on seed yield and leaf nutrient concentration of three varieties of soybean. Iranian Journal of Water and Soil Research 41: 19-26. (In Persian with English Summary)
Mousavi, M., Bahmanyar, M.A., and Pir Dashti, H. 2012. Rice response to few year application of vermicompost as individual and enriched with different chemical fertilizers. Electronic Journal of Crop Production 5: 19-35. (In Persian with English Summary)
Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., and Mazaheri, D. 2005. Diversity of crop varieties in Iran. Biyaban 10: 33-50. (In Persian with English Summary)
Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., and Beheshti, S.A.R. 2007. Agroecology. Ferdowsi University of Mashhad, Iran Press 459 p. (In Persian)
Nazari, S., Zand, E., Asadi, S., and Golzardi, F. 2012. Effect of additive and replacement intercropping of bean and mash on yield, yield components and weeds biomass. Journal of Weed Research 4: 97-109. (In Persian with English Summary)
Ndakidemi, P.A. 2006. Manipulating legume/cereal mixtures to optimize the above and below ground interactions in the traditional African cropping systems. African Journal of Biotechnology 5(25): 2526-2533.
Orooji, K., Khazaei, H.R., Rashed Mahasel, M.H., Ghorbani, R., and Azizi, M. 2008. Allelopathic effects of sunflower (Helianthus annuus) on germination and initial growth of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and common lambsquarter (Chenopodium album). Journal of Plant Protection 22: 119-128. (In Persian with English Summary)
Oveisi, M., Rezvani Moghaddam, P., Rostami, M., Baghestani, M.A., and Nassiri Mahallati, M. 2006. Effect of three rotation systems on weed seed bank of barely fields in Karaj. Iranian Journal of Field CropS Research 4: 1-11. (In Persian with English Summary)
Padasht Dehkaei, F., and Izadyar, M. 2007. Study on the biological control of rice blast disease in the field condition. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 13: 1-9. (In Persian with English Summary)
Pirsteh Anoshe, H., Emam, Y., and Saharkhiz, M.J. 2011. Study of allelopathic characterizes of some medicinal plants on some germination properties and pre-growth of wheat and wild oat. Iranian Journal of Field Crops Research 9: 95-102. (In Persian with English Summary)
Pour Azar, R. 2009. Agronomy, mechanical and chemical control of canola`s weeds. Journal of Weed Research 1: 11-23. (In Persian with English Summary)
Rahim Zadeh, S., Sohrabi, Y., Heydari, G., Eyvazi, A., and Hosseini, T. 2011. Application effect of chemical and organic fertilizers on yield and essence amount of Dracocephalum moldavica. Iranian Journal of Medicinal Plants Research 27: 81-96. (In Persian with English Summary)
Rahimizadeh, M., Zare Feizabadi, A., Kashani, A., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati M. 2012. Evaluation of soil fertility in wheat-based double cropping systems under different rates of nitrogen and return of crop residue. Journal of Water and Soil 25: 1277-1286. (In Persian with English Summary)
Raof Fard, R., and Omid Beygi, R. 2011. Evaluation of allelophatic characterize of Hyacinth shoot (Angelica archangelica L.). Journal of Horticulture Sciences 25: 261-266. (In Persian)
Rezaei, D., Haghniya, G.H., Lakziyan, A., Hasan Zadeh Khayat, M., and Nasirli, H. 2011. Organic decomposition of atrazin in various concentration by pseudomonas bacteria. Journal of Plant Protection 25: 224-227. (In Persian with English Summary)
Rezvani Moghaddam, P., Raoofi, M.R., Rashed Mohassel, M.H., and Moradi. R. 2009. Evaluation of sowing patterns and weed control on mung bean (Vigna radiate L. Wilczek) - black cumin (Nigella sativa L.) intercropping system. Journal of Agroecology 1: 65-79. (In Persian with English Summary)
Rezvani Moghaddam, P., and Moradi, R. 2012. Evaluation of planting date, biological fertilizer and intercropping on yield and essence quantity of cumin and fenugreek. Journal of Iranian Agronomy Plants Sciences 43: 217-230. (In Persian with English Summary)
Rosta, M.J. 2009. Effect of different tillage methods on organic matter amount and aggregate sustainable. Science of Water and Soil 67: 23-61. (In Persian with English Summary)
Saber, Z., Pir Dashti, H., esmaeili, M.A., and Abbasiyan, A. 2013. Evaluation of growth promoting bacteria, nitrogen and phosphor on fertilizer efficiency and wheat yield of N-80-19 variety in sari conditions. Journal of Agroecology 5: 39-49. (In Persian with English Summary)
Sadeghi, A., Hesan, A.R., Asghari, H., Naderi-ghomi, D., Farsi, M., Karimi, E., Majidi, E., Omidvari, M., and Abbaszade, P. 2009. Biological control of Rhizoctonia solani damping off of sugar beet with native Streptomyces isolates under greenhouse and field conditions. Journal of Sugarbeet 25: 177-191. (In Persian with English Summary)
Sadrabadi, R., Critchley, N., Cooper, J., Leifert, K., and Eyre, M. 2010. Effects of different fertilizer and protection managements on seed bank properties in an organic system. Journal of Agroecology 2: 512-522. (In Persian with English Summary)
Sadravi, M. 2006. Effecy of crops rotation on population of mycorrhizal fungi of wheat. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 13: 1-7. (In Persian with English Summary)
Saeid Nejad, A.M., Khazaei, H.A., and Rezvani Moghaddam, P. 2012. Study of application effect of organic matter, biological and chemical fertilizers on some morphological characteristics, yield and yield components of silage sorghum (Sorghum bicolor). Iranian Journal of Field Crops Research 10: 503-510. (In Persian with English Summary)
Safadost, A., Mosaddegi, M.R., Mahbobi, A.A., Norozi, A., and Asadiyan, G. 2007. Effect of short-term tillage and manure on soil structure properties. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 41: 91-100. (In Persian with English Summary)
Safaeye, M.R., and Daneshvar Kakhki, M. 2006. Design of water pumping from well by application of wind energy. Sharif Journal 36: 3-8. (In Persian with English Summary)
Salami, P., and Ahmadi, H. 2010. Energy input and output in a chickpea production system in Kurdistan, Iran. African Crop Science Journal 18: 51-57.
Salehi, F., Bohrani, M.J., Kazemini, S.A., Pakniyyat, H., and Karimiyan, N. 2011. Effect of amount of wheat residuals and nitrogen fertilizer on some characterizes of filed soil in bean cultivation. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 15: 209-218. (In Persian with English Summary)
Saraei, R., Lahoti, M., and Ganjali, A. 2012. Assessment of allelopathic effect of Eucalyptus on some germination, morphological and biochemical characterizes of barely and Sisymbrium irio. Journal of Agroecology 4: 215-222. (In Persian with English Summary)
Sarani, S.A., Sharifi Tehrani, A., Ahmadzadeh, M., and Javan Nikkhah, M. 2009. Biological control of canola rhizoctonia damping by Burkholderia cepacia bacterial. Journal of Agricultural Science 32: 1-14. (In Persian with English Summary)
Seyedi, M., Hamzei, J., Ahmadvand, G., and Abutalebian, M.A. 2012. The evaluation of weed suppression and crop production in barley-chickpea intercrops. Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production 22: 101-114. (In Persian with English Summary)
Shahiri Tabarestani, M., Falahati, M., Jafarpour, B., and Rohani, H. 2005. Investigation on biological control of sugar beet damping-off disease by some isolates of Trichoderma harizanum Rafai. Journal of Sugarbeet 21: 57-75. (In Persian with English Summary)
Shakeri, A., Amini, M., Tabatabaei, S.A., and Modarres Sanavi, S.A. 2012. Effect of nitrogen fertilizer and biological fertilizer included Azotobacter and Azospirillum on seed yield and fatty acid of sesame varieties in Yazd conditions. Iranian Journal of Field Crops Research 10: 742-750. (In Persian with English Summary)
Shefaati, F., Esmaili, M.A., Pir Dashti, H.A., and Abbasiyan, A. 2012. Application effect of organic fertilizer in different levels of nitrogen and phosphor chemical fertilizers on linked characteristics with barely seed yield. Iranian Journal of Water and Soil Research 43: 185-193. (In Persian with English Summary)
Shirani, H., Haj Abbasi, M.A., Afyoni, M., and Hemmat, A. 2010. Effect of tillage systems and manure on Penetration resistance of soil under maize cultivation. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 154: 14-41. (In Persian with English Summary)
Shoghi Klokhran, S., Ghalavand, A., Modarres Sanavi, S.A.M. 2011. Effect of organic and green fertilizers in combination with nitrogen source (chemical-manure) on qualities and quantity characteristics of sunflower. Environmental Sciences 9: 35-52. (In Persian with English Summary)
Siahmarguei, A., Rashed Mohassel, M.H., Banayan, M., and Kharaghani, F. 2003. The effect of three crop rotation systems on diversity and dispersal of weed seedbank communities. Iranian Journal of Field Crops Research 1: 257-270. (In Persian with English Summary)
Taghi Zadeh, M., Ramrodi, M., Galavi, M., Siyahsar, B., Heydari, m., and Maghsodi Moud, A.A. 2012. Application effect of various phosphor fertilizers as chemical and organic on yield and yield components of maize and green pea in intercropping system. Iranian Journal of Agronomy Plants Sciences 43: 203-215. (In Persian with English Summary)
Tahami Zarandi, S.M., and Rezvani Moghaddam, P. 2011. Assessment of germination and morphological properties of oat under shoot organs extractraction of four medicinal plants. Journal of Plant Protection 25: 398-406. (In Persian with English Summary)
Tahmasebi Servestani, Z., and Mostafavi Rad, M. 2011. Effect of nitrogen organic and chemical sources on qualities and quantity characteristics of winter canola`s three varieties in arak. Electronic Journal of Crop Production 4: 177-194. (In Persian with English Summary)
Tsubo, M., Walker, S., and Mukhala, E. 2001. Comparisons of radiation use efficiency of mono-/inter-cropping systems with different row orientations. Field Crops Research 71: 17–29.
Velayati, M., Zamani, G.R., Jami Alahmadi, M., Rashed Mohassel, M.H., and Hosseini, S.A. 2011. The inhibitory effects of Chenopodium seeds on germination and seedling growth of maize and sorghum. Journal of Plant Protection 25: 1-7. (In Persian with English Summary)
Visani, V., Rahim Zadeh, S., and Sohrabi, Y. 2012. Effect of biological fertilizer on morphological, physiological characteristics and essence amount of basil. Iranian Journal of Medicinal Plants Research 28: 73-78. (In Persian with English Summary)
Yaghtin, S., Ardalan, M., Sharafa, M., and Alikhani, H. 2009. Effect of compost and vermicompost of municipal waste to increasing of micro-elements and decreasing of chemical fertilizer application. Environmental Sciences and Technology 11: 185-195. (In Persian with English Summary)
CAPTCHA Image