تأثیر مصرف ورمی‌کمپوست و عناصر کم‌مصرف بر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

در مطالعه حاضر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تأثیر مصرف ورمی‌کمپوست و کودهای تکمیلی در دو منطقه در استان کرمان در سال زراعی 94-1393 ارزیابی شد. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیبی از دو سطح ورمی‌کمپوست (صفر و شش تن در هکتار) و 12 سطح کودهای تکمیلی (عدم کاربرد، گوگرد 100 کیلوگرم در هکتار، گوگرد 200 کیلوگرم در هکتار، روی با غلظت سه میلی‌لیتر در لیتر، بُر با غلظت دو میلی‌لیتر در لیتر، چهار ترکیب دوگانه و دو ترکیب سه‌گانه این سه عنصر) بود. نتایج نشان داد کاربرد ورمی‌کمپوست باعث افزایش عملکرد ماده خشک و مقادیر خاکستر، کلسیم و پروتئین خام شد، ولی تأثیر معنی‌داری بر چربی خام و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و شوینده خنثی نداشت. کاربرد شش تن در هکتار ورمی‌کمپوست با افزایش 2/37 درصدی عملکرد ماده خشک همراه بود. افزودن کودهای تکمیلی به‌ویژه در حالات ترکیبی با افزایش ماده خشک، خاکستر، کلسیم، پروتئین خام و چربی خام و کاهش فیبرهای نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی باعث افزایش کیفیت علوفه گردید. مقدار ماده خشک بوته‌ها در تیمار بدون کاربرد کودهای تکمیلی 1/46 درصد کمتر از تیمار مصرف ترکیبی 200 کیلوگرم در هکتار گوگرد با روی و بُر بود. پاسخ بوته‌ها هم به ورمی‌کمپوست و هم به کودهای تکمیلی در کرمان بهتر از بردسیر بود. علاوه بر شرایط آب و هوایی، وضعیت بهتر خاک در مزرعه کرمان می‌تواند دلیل این تفاوت باشد. به‌طورکلی، در هر دو مکان، کاربرد ورمی‌کمپوست و کودهای تکمیلی اثر هم‌افزایی داشت، به‌طوری‌که بیشترین و بهترین علوفه در تیمارهای کاربرد ورمی‌کمپوست همراه با ترکیب سه‌گانه گوگرد، روی و بُر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand

نویسندگان [English]

  • Alireza Karimi Gogheri 1
  • Mohammad Ali Behdani 1
  • Mohammad Hassan Fathi 2
  • Seyed Vahid Eslami 3
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Optimum growth and acceptable quality of safflower requires sufficient and balanced amount of micro- and macronutrients in the soil. The macronutrients in soil include nitrogen, phosphorus and potassium can be provided by organic such as vermicompost. Sulfur (S) also is a most important macro-nutrient that mainly involved in the production of the protein, oil and improve the quality of crops. The most important micronutrients include boron (B) and zinc (Zn) are essential for optimal growth and quality of plants. Boron is vital element for normal growth and its deficiency causes stunted growth and reduced quality. Zinc plays an important role in various biochemical processes of plants, so that each secondary factor that reduce availability of this element to plants causes deficiency symptoms in various forms such as reduced growth, yield and zinc concentration in different plants organ such as grain . Integrated application of vermicompost and additional fertilizers positively interact to increase plant growth and forage quality. Safflower is one of the most important oil crops in Iran, which in some cases could also have industrial or forage applications. In addition to oil purpose, safflower has also potential for forage production for livestock.
Material and Methods
The current study was carried out in a factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) with three replications in two areas in Kerman Province. The treatments included two vermicompost levels: 0 and 6 t.ha-1 and 12 additional fertilizers combinations: no additional fertilizers use, 100 kg.ha-1 sulfur (S1), 200 kg.ha-1 sulfur (S2), 3 ml.L-1 zinc (Zn), 2 ml.L-1 boron (B), 100 kg.ha-1 sulfur + zinc (S1Zn), 100 kg.ha-1 sulfur + boron (S1B), 200 kg.ha-1 sulfur + zinc (S2Zn), 200 kg.ha-1 sulfur + boron (S2B), zinc + boron (ZnB), 100 kg.ha-1 sulfur + zinc + boron (S1ZnB) and 200 kg.ha-1 sulfur + zinc + boron (S2ZnB). Sulphur was used as granulated fertilizers in soil applied form, while zinc and boron were applied as foliar spraying in solutions with 35% and 22% purity, respectively. The measured traits included dry matter, ash, calcium, crude protein, ether extract, acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF).
Results and Discussion
This study results, showed that the effects of location and additional fertilizers were significant on all measured traits, while vermicompost had significant effect on dry matter, ash, calcium and crude protein. In the other hand, interactions of location -vermicompost and location -vermicompost-additional fertilizers interactions significantly affected forage dry matter and extract ether. The results showed that vermicompost application increased dry matter yield (37.2%) and amount of ash (29.9%), calcium (20.8%) and crude protein (32%), but, had no significant effect on ether extract and acid detergent fibers and neutral detergent fibers. Additional fertilizers had positive and significant effect on all measured traits, so that plants treated with additional fertilizers, especially with combined application had more yield and amount of ash, calcium, crude protein, ether extract, however had lower acid detergent fibers and neutral detergent fibers. Usually there is a negative relation between ADF and NDF with crude protein. Dry matter digestibility means lower ADF and NDF in forage resulting in a better quality. For example, dry matter of plant in the treatment of no additional fertilizer use was less than S2ZnB by 46.1%. Additional fertilizers such as sulfur, zinc, and boron are among the major factors affecting crop quality, therefore, the researchers recommend that the additional fertilizers are also added to the basic fertilizers (N, P and K) (Altaf et al., 2000). Response of safflower to vermicompost and additional fertilizers was more in Kerman compared with Bardsir. In addition to climatic conditions, better soil properties in Kerman might be a probability reason. It could be concluded that safflower forage quality, especially in Kerman was equal to quality of forage plants such as maize, sorghum and millet.

Conclusion
In general, the results of this study implies an increase in dry matter yield and forage quality of safflower as affected by combined application of vermicompost with 100 kg.ha-1 sulphur soil applied and foliar application of zinc and boron.

Present study was carried out in a factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) with three replications in two areas in Kerman Province. The treatments included two vermicompost levels: 0 and 6 t.ha-1 and 12 additional fertilizers combinations: no additional fertilizers use, 100 kg.ha-1 sulfur (S1), 200 kg.ha-1 sulfur (S2), 3 ml.L-1 zinc (Zn), 2 ml.L-1 boron (B), 100 kg.ha-1 sulfur+zinc (S1Zn), 100 kg.ha-1 sulfur+boron (S1B), 200 kg.ha-1 sulfur+zinc (S2Zn), 200 kg.ha-1 sulfur+boron (S2B), zinc+boron (ZnB), 100 kg.ha-1 sulfur+zinc+boron (S1ZnB) and 200 kg.ha-1 sulfur+zinc+boron (S2ZnB). Sulphur was used as granulated fertilizers in soil applied form, while zinc and boron were applied as foliar spraying in solutions with 35% and 22% purity, respectively. The measured traits included dry matter, ash, calcium, crude protein, ether extract, acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF).
Analysis of variance showed effects of place and additional fertilizers were significant on all measured traits, while vermicompost had significant effect on dry matter, ash, calcium and crude protein. In the other hand, place-vermicompost and place-vermicompost-additional fertilizers interactions significantly affected forage dry matter and extract ether. The results showed that vermicompost application increased dry matter yield (37.2%) and amount of ash (29.9%), calcium (20.8%) and crude protein (32%), however, had no significant effect on ether extract and acid detergent fibers and neutral detergent fibers. additional fertilizers had positive and significant effect on all measured traits, so that plants treated with additional fertilizers, especially with combined application had more matter yield and amount of ash, calcium, crude protein, ether extract, however had lower acid detergent fibers and neutral detergent fibers. Usually there is a negative relations between ADF and NDF with crude protein, dry matter digestibility means lower ADF and NDF in forage resulting in a better quality. For example, dry matter of plant in no additional fertilizers use treatment was less than S2ZnB by 46.1%. additional fertilizers such as sulfur, zinc, and boron are among the major factors affecting crop quality, therefore, the researchers recommend that the additional fertilizers are also added to the basic fertilizers (N, P and K) (Altaf et al., 2000). Safflower response to vermicompost and additional fertilizers was more in Kerman compared with Bardsir. In addition to climatic conditions, better soil properties in Kerman might be a probability reason. It could be concluded that safflower forage quality, especially in Kerman was equality to quality of forage plants such as maize, sorghum and millet.
In general, the results of this study in two places, implies an increase in dry matter yield and forage quality of safflower as affected by combined application of vermicompost with 100 kg.ha-1 sulphur soil applied and foliar application of zinc and boron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ash
  • Ether extract
  • Sulphur
  • Zinc
Altaf, A., Khan, I., and Abdin, Z., 2000. Effect of sulfur fertilization on oil accumulation, acetyl-COA concentration and acetyl-COA carboxylase activity in the developing seeds of rapeseed (Brassica campestris L.). Crop and Pasture Science 51: 1023-1029.
Amanullah, M. M., Archana, J., Manoharan, S., and Subramanian, K.S., 2012. Influence of iron and AM inoculation on metabolically active iron, chlorophyll content and yield of Hybrid Maize in calcareous soil. Journal of Agronomy 11: 27-30.
Angelova, R., Akova, I., and Ivanov, I.K., 2012. The effect of organic amendments on the chemical composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) meal. International Scientific, 8: 441-453.
AOAC. 1999. In: Cunnif, P. (Ed.), Official methods of analysis of the association of official analytical chemists, 16th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD, USA.
AOAC. 2000. Official methods of analysis, 17th ed. Official methods of analysis of AOAC International, Gaithersburg, MD, USA.
Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., and Metzger, J.D., 2004. Influences of vermicomposts on field strawberries: 1. Effects on growth and yields. Bioresorces Technology 93: 145–153.
Atiyeh, R.M., Arancon, N.Q., Edwards, C.A., and Metzger, J.D. 2002. The influence of humic acids derived from earthworm processed organic wastes on plant growth. Bioresources Technology 84: 7-14.
Azarpour, E., Moradi, M., and Bozorgi, H., 2012. Effects of vermicompost application and seed inoculation with biological nitrogen fertilizer under different plant densities in soybean (Glycine max (L) cultivar, Williams). Agricultural Research 7: 1534-1541.
Azimzadeh, S.M., 2015. Soil physical properties after two years application of organic fertilizers in safflower (Carthamus tinctorius L) planting. International Journal of Farming and Allied Sciences 4: 341-351.
Bagheri Dehabadi, M., Moghadam, M., Chaichi, M.R., Ziloee, N., Mousavi, A.A., and Hosseini Pour, R., 2014. Effect of bio-fertilizer and foliar feeding of micronutrients on some of characteristics of physiological and forage quality in sorghum (var. Peghah). In Proceedings of the 13th Iranian of Crop Sciences Congress. August 24-26, Karaj, Iran. (In Persian with English Summary).
Bagheri Dehabadi, M., Moghadam, M., Chaichi, M.R., Ziloee, N., and Mousavi, A.A., 2014. Study of some morphological characteristics of forage sorghum under the biological fertilizer and foliar application of micronutrient elements. In Proceedings of the 13th Iranian of Crop Sciences Congress. August 24-26, Karaj, Iran. (In Persian with English Summary).
Banks, L.W., 2004. Effect of timing of foliar zinc fertilizer on yield component of soybeans. Experimental Agriculture and Animal Husbandry 116: 226-231.
Ben Salem H., Ben Salem. I., and Ben Said, M.S., 2005. Effect of the level and frequency of PEG supply on intake, digestion, biochemical and clinical parameters by goats given Kermes oak (Quercus coccifera L.)-based diets. Small Ruminant Research 56:127-137.
Blaise, D., Singh., J.V. Bonde, A.N., Tekale, K.U., and Mayee, C.D., 2005. Effects of farmyard manure and fertilizers on yield, fiber quality and nutrient balance of rain fed cotton (Gossypium hirsutum). Bioresource Technology. 96: 345-349.
Buxton, D.R., 1996. Quality-related characteristics of forages as influenced by plant environment and agronomic factors. Animal Feed Science and Technology 59: 37-49.
Cavender, N.D., Atiyeh, R.M., and Knee, M., 2003. Vermicompost stimulates mycorrhizal colonization of roots of sorghum bicolor at the expense of plant growth. Pedobiologia 47: 85-89.
Chaubey, A.K., Sing, S.B., and Kaushik, M.K., 2000. Response of grount (Arachi spogaea) to source and level of sulphur fertilizer in mid-western plains of uttardesh. Indian Journal Agronomy 45:166-169.
Eghball, B., 2002. Soil properties as influenced by phosphorus- and nitrogen-based manure and compost applications. Agronomy Journal 94:128-135.
Fateh, A., Chaichi, M.R., Sharifi Ashorabadi, A., Mazaheri, D., and Ashraf Jafari, A., 2010. Effects of chemical and organic fertilizers on some silage chemical properties of globe artichoke (Cynara scolymus). Plant Production. 33: 15-31. (In Persian with English Summary).
Fowler, D.B., 2003. Crop nitrogen demand and grain protein concentration of spring and winter wheat. Agronomy Journal 95: 260-265.
Galavi, M., Ramroudi, M., and Tavassoli, A., 2012. Effect of micronutrients foliar application on yield and seed oil content of safflower (Carthamus tinctorius). Agricultural Research 7: 482-486.
Heidarian, A.R., Kord, H., Mostafavi, K., and Amin-Mashhadi, F., 2011. Investigating Fe and Zn foliar application on yield and its components of soybean (Glycine max L. Merr.) at different growth stages. Sustainable Agriculture 28: 41-54
Hrivna, L., Richter, R., Losak, T., and Hlusek, J., 2002. Effect of increasing doses of nitrogen and sulphur on chemical composition of plants, yields and seed quality in winter rape. Rostlinna Vyroba 48: 1-6.
Martinez, J.F., 2004. Sesame and Safflower Newsletter. Publication of Institutes of sustainable Agriculture, Spain.
McSweeney, C.S., Palmer, B., McNeill, D.M. and Krause, D.O., 2001. Microbial interactions with tannins: nutritional consequences for ruminants. Animal Feed Science and Technology 91: 83-93.
Megias, M., Martinez, A., Gallego, J.A., and Oliver, P., 1993. Fermentative and nutritive changes during artichoke (Cynaras colymus L.) by-product ensilage. Bioresource Technology 43: 237–239.
Mottaghian, M., Pirdashti, H., and Bahmanyar, M.A., 2009. Response of bush bean (Phaseolus vulgaris L.) seedling emergence and growth to different vermicompost amounts. Journal of Agroecology 1: 103-114. (In Persian with English Summary).
Movahhedy, M., Dahnavy, S., and Modarres-sanavy, A., 2009. Foliar application of zinc manganese improves seed yield and quality of safflower (Carthamus tinctorius L.) grown under water deficit stress. Industrial Crops and Products 30: 82-92.
Noorabadi, A., and Ghafari, M., 2010. Examination the effect of planting date and micronutrient foliar application on agronomic properties of sunflower. The 3th National Congress on Development of Biologic Application and Optimum Use of Fertilizer and Pesticide in Agriculture. p. 1-4. (In Persian)
Pascual J.J., Fernandez, C., Diaz, J.R., Garces, C., and Rubert-Aleman, J., 2000. Voluntary intake and in vivo digestibility of different date-palm fractions by Murciano-Granadina. Journal of Arid Environment 45:183-189.
Paygozar, Y., Qanbari, A., Heidari, M., and Tavassoli, A., 2009. The effect of foliar application of micronutrient on quantitative and qualitative characteristics of pearl millet var. Nutrifeed (Pennisetum glacum) under drought stress. Agricultural Sciences 10: 67-79. (In Persian with English Summary).
Pirasteh-Anosheh, H., Emam, Y., and Jamali-Ramin, F., 2010. Comparison Effect of biofertilizer and chemical fertilization on sunflower growth, yield and oil percentage under different level of drought stress. Journal of Agroecology 3: 492-501. (In Persian with English Summary).
Pirdashti, H., Motaghian, A., and Bahmanyar, M.A., 2010. Effect of organic amendments application on grain yield, leaf chlorophyll content and some morphological characteristics in soybean cultures. Journal of Plant Nutrition 33: 485-495.
Ravi, S., Channal, H.T., Hebsur, N.S., Patil, B.N., and Dharmatti, R., 2008. Effect of sulphur, zinc and iron nutrition on growth, yield, nutrient uptake and quality of safflower (Carthamus tinctorius L.) Agriculture Science 21: 382-385.
Ravindran, B., Dinesh, S.L., Kennedy, L., and Sekaran, G., 2008. Vermicomposting of solid waste generated from Leather Industries using epigeic earth worm eiseniafetida. Applied Biochemical Biotechnology 151: 480–488.
Sainz, M.J., Taboada-Castro, M.T., and Vilarino, A., 1998. Growth, mineral nutrition and mycorrhizal colonization of red clover and cucumber plants grown in a soil amended with composted urban wastes. Plant and Soil 205: 85-92.
Sajedi, N.A., Ardakani, M.R., Naderi, A., Madani, H., and Mashhadi, A.B.M., 2009. Response of maize to nutrients foliar application under water deficit stress conditions. American Journal of Agriculture and Biology Science 4: 242-248.
Sarker, S.K., Chowdhury, M.A.H., and Zakir, H.M., 2002. Sulfur and boron fertilization on yield quality and nutrient uptake by Bangladesh soybean. Biological Sciences 11: 729-733.
Shahrasbi, S., Emam, Y., Ronaghi, A., and Pirasteh-Anosheh, H., 2015. Effect of drought stress and nitrogen fertilizer on grain yield and nitrogen use efficiency of wheat (Triticum aestivum L. cv. Sirvan) in Fars Province, Iran conditions. Iranian Journal of Crop Sciences 17 (4): 349-363. (In Persian with English Summary).
Silanikove, N., Perevolotsky, A. and Provenza, F.D., 2001. Use of tannin-binding chemicals to assay for tannins and their negative postingestive effects in ruminants. Animal Feed Science and Technology 91: 69-81.
Singh, Y.P., and Mannj, S., 2007. Interaction effect of sulphur and zinc in groundnut (Arachis hypogaea) and their availability in tonk district of Rajasthan. Indian Journal of Agronomy 12: 1-11.
Sukhija, P.S., Randhawa, V., Dhillon, K.S., and Munshi, S.K., 1987. The influence of Zinc and Sulphur deficiency on Oil-Filling in peanut kernels. Plant and soil 103:261-267.
Taleshi, K., Shokohfar, A., Rafiee, M., Noormahamadi, G., and Sakinejhad, T., 2012. Safflower yield respond to chemical and biotic fertilizer on water stress condition. World Applied Sciences Journal 20: 1472-1477.
Van Soest, P.J., 1994. Nutritional ecology of the ruminant. In P.J. Van Soest (Ed.). Fiber and Physicochemical Properties of Feeds. Cornell University Press, Ithaca and London. P. 140-155.
Zandiyeh, L., Chaichi, M.R., and Ehteshami, S.M.R., 2014. The effect of different P fertilizer application (chemical, biologic and integrated) on forage quality of two barely varieties (Bahman and Fasieh). Journal of Agroecology 6: 364-372. (In Persian with English Summary).
CAPTCHA Image