ارزیابی تنوع زیستی علف‌های‌هرز در بوم‌نظام‌های زراعی ارگانیک و پرنهاده برنج (Oryza sativa L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

این تحقیق جهت مقایسه تنوع زیستی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های برنج (Oryza sativa L) شهرستان‌های بابل و بابلسر انجام گردید. نمونه‌ها از شش مزرعه دو نظام مدیریتی (ارگانیک و پرنهاده)، در سال زراعی 91-1390، جمع‌آوری شد. داده‌ها (شامل تعداد گونه‌های علف‌هرز و فراوانی هر یک) از نُه کوادرات (یک×یک متر) هر مزرعه، طی چهار مرحله (پنجه‌زنی، ساقه‌روی، پرشدن دانه و پس از برداشت) به‌دست آمد. مقایسه میانگین شاخص-های تنوع زیستی دو نظام مدیریتی، نشان داد که علی‌رغم افزایش مقادیر شاخص‌های تنوع در نظام ارگانیک، اختلاف معنی‌داری بین دو نظام قابل مشاهده نبود. مقایسه مراحل مختلف نمونه‌برداری بر اساس میانگین دو نظام، حاکی از کاهش تنوع و یکنواختی علف‌های‌هرز در مرحله چهارم (پس از برداشت) بود. ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی دو نظام پرنهاده و ارگانیک نیز حاکی از کاهش معنی‌دار شاخص‌های تنوع زیستی علف‌های‌هرز در مرحله چهارم نسبت به مراحل قبلی بود. این نتیجه می‌تواند به‌علت تخریب ایجاد شده در بوم‌نظام‌های برنج، ناشی از برداشت محصول و فراهم شدن زمینه برای ظهور گونه‌های مختلف علف‌هرز باشد. علی‌رغم اینکه در این شرایط انتظار افزایش تنوع می‌رود، اما به‌واسطه وجود تنش خشکی در مرحله برداشت، گونه‌های مقاوم به تنش ظاهر شده و مستقر گردیدند. برتری تنوع در نظام ارگانیک، به‌ویژه در مرحله چهارم را می‌توان به ظهور و استقرار علف‌های‌هرز مقاوم به شرایط تخریب و تنش مانند علف انگشتی (Digitaria spp.)، توق (Xanthium strumarium L.) و اکلیپتا (Eclipta prostrata L.) (گونه‌های شرایط غیرغرقاب) علاوه بر علف‌های‌هرز رایج (گونه‌های شرایط غرقاب) بوم‌نظام برنج مانند سوروف (Echinochloa crussgalli P. Beauv) و گونه‌های اویارسلام (Cyperus spp.) نسبت داد. نتیجه این که در مجموع، شاخص‌های تنوع زیستی (تنوع و یکنواختی) علف‌های‌هرز در نظام ارگانیک نسبت به رایج برتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Weed Biodiversity on Rice (Oryza sativa L) Agro-ecosystems (Organic and High-input)

نویسندگان [English]

  • Seyed Yusef Musavi Toghyani 1
  • Parviz Rezvani Moghaddam 1
  • Mehdi Nasiri Mahallati 1
  • Mohmmad Reza Damavaniyan 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Introduction
Weeds are one of the complementary components of agricultural ecosystems and inseparable part of them. So, it is essential to understand the composition and structure of them in agricultural ecosystems, to conservation and optimal utilization of ecosystems components. The agro-ecosystems are special case of secondary succession, so regular and consecutive disturbance to them, causing the compatibility of specific weeds. This study was conducted to comparison the biodiversity of rice agro-ecosystems' weeds in Mazandaran province.
Material and Methods
Three fields inside the ecosystems (range from 0.30 to 0.50 ha) were replications of the experiment. In each field nine quadrates (1m ×1m) was randomly determined. The weeds species and their frequency in each quadrate were counted in four phases (tillering, stem elongation, grain filling and post-harvest).Identification was performed using reliable sources, as much as possible at the species level. The diversity and evenness of weeds in the studied fields and its average in management systems were determined using relevant indicators. Data analysis was performed by comparing the mean of biodiversity indices of the two communities with method of one-way ANOVA using SAS 9.1 software.
Results and Discussion
Based on the results of this study, weed species belong to four plant families (Poaceae, Cyperaceae, Plantaginaceae and Asteraceae). From this collection, there were eight weed species which belong to monocotyledone (Gramineae, Cyperaceae and Plantaginaceae) and two dycotyledone (Asteraceae). Of the 10 species available, four weed species (Xanthium strumarium, Eclipta prostrata, Digitaria spp., and Cyperus spp.) only exist in the organic management system and the Alisma plantagoaquatica species only in the high input system was observed. Comparison of the mean of biodiversity indicators of the two management systems showed that despite increasing the amount of diversity indices in the organic system, there was no significant difference between the two systems. Confirmations suggest that the combination of plant and animal communities and the structure of food webs in rice agro-ecosystems are very similar in different parts of the world. Comparison of different stages of sampling based on the average of the two systems revealed a decline in diversity and evenness of weeds in the fourth stage (after harvest). The evaluation of biodiversity indicators of both organic and high input systems also showed a significant reduction in weed biodiversity indices in the fourth stage compared to the previous stages. This result could be due to the disturbance of rice agro-ecosystems affected by harvesting and soil preparation for the emergence of various weed species. As regards that evidences suggest that in these conditions (disturbance and stress) only certain species (especially resistant species) are dominant. Despite the anticipation of increasing diversity in these conditions, because of drought stress at the harvesting stage, resistant species to stress emerged and established. In the tolerance model, despite the existence of opportunistic species, low-expected species (low R star ) are grown and mature at lower resource levels. The superiority of diversity in the organic system, especially in the fourth stage, can be related to the emergence and establishment of resistant weeds to disturbance and stress conditions such as Digitaria spp. X. strumarium, and E. prostrata (species of non-flooding conditions) in addition to common weeds of the rice agro-ecosystems, such as Echinochloacrussgulli and Cyperus spp. (species of flooding conditions).
Conclusion
The results showed that in general, biodiversity (diversity and evenness) indices of weeds were higher in the organic system compared to the conventional one. From this viewpoint, it can be said that the sustainability of organic systems rather than the conventional ones is mainly due to their greater diversity. Because of the greater diversity of weeds, the higher the diversity of other living organisms, including arthropods, is also a measure of sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biodiversity index
  • Biversity
  • Evenness
  • management
  • Rice agro-ecosystem
Bambaradeniya, C.N.B., Eridisinghe, J.P., De Silva, D.N., Gunatilleke, C.V.S., Ranawana, K.B., and Wijekoon, S. 2004. Biodiversity associated with an irrigated rice agro-ecosystem in Sri Lanka. Biodiversity and Conservation (13): 1715-1753.
Bambaradeniya, C.N.B., Fonseka, K.T., and Ambagahawatte, C.L. 1998. A preliminary study of fauna and flora of a rice field in Kandy, Sri Lanka. Ceylan Journal of Sciences, (Biological Sciences) (25): 1-22.
Bhatt, M.D., Tewari, A., and Singh, S.P. 2009. Floristic composition of weeds in paddy fieldsin Mahendranagar, Nepal. Ecological Society (Nepal) (16): 15-19.
Buhler, R.S. 2005. Influence of management practices on weed communities in organic cereal production systems of Saskatchewan. MSc. Thesis, Department of Plant Science, University of Saskatchewan, USA-Clements, D.R., Weise S.F., and Swanon, C.J. 1994. Integrated weed management and weed species diversity. Phytoprotection 75(1): 1-18.
Douglas, A., Derksen, G.P., Lafond, A., Gordon, Heather, A.L., and Clarence, J.S. 1993. Impact of Agronomic practices on weed communities: Tillage Systems. Weed Science (41): 409-417.
Ejtehadi, H., Sepehry, A. and Akkafi, H.R. 2009. Methods of measuring biodiversity. Ferdowsi University of Mashhad Publication, Mashhad, Iran. (In Persian)
Elahi, S., Sadrabadi Haghighi, R., and Alimoradi, L. 2010. Evaluation species, structural and functional diversity for weed communities in pistachio (Pistachia vera L.) orchards in Bardeskan. Journal of Agroecology 2(4): 574-586. (In Persian with English Summary)
Gabriel, D., Roschewitz, I., Tscharntke, T., and Thies, C. 2006. Beta diversity at different spatial scale: Plant communities in organic and conventional agriculture. Ecological Applications 16(5): 2011-2021.
Hashemi Shadegan, F., Khoshbakht, K., Mahdavi Damghani, A., Veysi, H., and Liaghati, H. 2010. Evaluation if agrobiodiversity for Gachsaran and effects of climate factors up on. Journal of Agroecology 2(1): 1-11. (In Persian with English Summary )
Hyvonen, T. 2004. Temporal and spatial variation in weed community composition of spring cereal fields. Academic Dissertation. Department of Applied Biology, University of Helsinki, Finland.
Jahani Kondori, M., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M. and Rezvani Moghaddam, P. 2012. Evaluation of weed species diversity in wheat fields of the east of Mashhad. Iranian Journal of Field Crops Research 10(3): 468-475. (In Persian with English Summary )
Kheirodin, A., Damavandian, M.R., and Sarailoo, M.H. 2012. Mineral oil as arepellent in comparison with other control methods for citrus brown snail, Caucasotachea lencoranea. African Journal of Agricultural Research 7 (42): 5701-5707.
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Zareh Feyzabadi, A., and Jahanbin, M. 2004. Evaluation of diversity in Iran agroecosystems. Iranian Journal of Field Crops Research. 63: 70-83. (In Persian with English Summary )
Koocheki, A., Rahimian Mashhadi, H., Nassiri Mahallati, M., and Khiabani, H. 1994. Weed Ecology. Ferdowsi University of Mashhad Publication. (In Persian)
Krebs, J.C. 1999. Ecological Methodology (2th ed.). Addison-Welsey Educational Publishers, Inc.
Li, R.H., and Qiang, S. 2009. Composition of floating weed seeds in lowland rice fields in China and the effects of irrigation frequency and previous crops. Weed Research (49): 417-427.
Matinzadeh, H., Alimoradi, L., and Bahari Kashani, R. 2011. Evaluation of species, functional and structural weed of apple orchads of Fariman. Weed Ecology 2(1): 19-31. (In Persian with English Summary)
Mohammadi, M., Pirdashti, H., Aghajani Mazandarani, G., and Mousawi Toghani, S.Y. 2012. Assessing of duck efficiency as biological factor affecting on diversity and density of weed in rice-duck mixed culture. Journal of Agroecology 4(4): 335-346. (In Persian with English Summary)
Mohammaddoust, H.R., Baghestani, M.A., and Mikhailovic, A. 2006. The impact of agronomic practices on weed community in winter rye. Pakistan Journal of Weed Science Research 12(4): 281-291.
Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., and Beheshti, A.R. 2009. Agroecology (4th edit.). Ferdowsi University of Mashhad Publication, Mashhad, Iran. (In Persian)
Romero, A., Chamoro, L., and Xavier, S.F. 2008. Weed diversity in crop edges and inner fields of organic and conventional dryland winter cereal crop in NE Spain. Agriculture, Ecosystems and Environment 124: 97-104.
Salonen, J., Hyvonen, T., and Jalli, H. 2005. Weed flora and weed management of field peas in Finland. Agricultural and Food Science 14: 182-201.
Salonen, J., Hyvonen, T., and Jalli, H. 2001. Weed flora in organically grown spring cereals in Finland. Agricultural and Food Science in Finland 10: 231-242.
CAPTCHA Image