بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و ازتوبارور بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای نیتروژنه بیولوژیکی و شیمیایی بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم بیوه‌نیج، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط دیم، در روستای طلسم شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. عامل‌ها کود نیتروژن (در چهار سطح شامل نصف کود پایه، کود پایه، 5/1 برابر کود پایه و شاهد (بدون مصرف کود)) با کود پایه 30 کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره به عنوان کرت اصلی (مصرف در زمان کاشت) و کود زیستی ازتوبارور (در چهار سطح شامل نصف کود پایه، کود پایه، 5/1 برابر کود پایه و شاهد (بدون مصرف کود)) به‌صورت تلقیح بذری با کود پایه 100 گرم در هکتار به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد دانه در مترمربع، درصد پروتئین دانه، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، تعداد و وزن دانه در شاخه فرعی، سطح برگ و وزن خشک برگ در مرحله ابتدای گلدهی معنی‌دار بود. بیشترین تولید ماده خشک کل (6730 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (1089کیلوگرم در هکتار) و تعداد دانه در مترمربع (1/293) در تیمار نصف کود نیتروژنه+کود پایه ازتوبارور به‌دست آمد. همچنین حداکثر وزن صد دانه (53/44 گرم) در تیمار کود پایه نیتروژن و عدم مصرف ازتوبارور و پروتئین دانه (12/26 درصد) در تیمار نصف کود نیتروژنه + 5/1 برابر ازتو‌بارور حاصل گردید. به‌طور کلی بررسی عملکرد دانه در این آزمایش نشان داد که با مصرف کود زیستی ازتوبارور، مصرف کود نیتروژنه شیمیایی در شرایط دیم حدود 50 درصد کاهش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Amounts of Nitrogen and Azotobarvar on Growth Characteristics and Yield of Chickpea (Cicer arietinum L.)

نویسندگان [English]

  • Ghobad Mohammadpoor
  • Mohammad Eghbal Ghobadi
  • Gholamreza Mohammadi
  • Mokhtar Ghobadi
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction
One of the most important agricultural efforts is to minimize the use of chemicals nitrogen fertilizers and to replace it with biological nitrogen fertilizers to produce healthy productions. In dry conditions the use of industrial nitrogen fertilizers depends on the amount of rainfall and consumed cautiously. Low consumption of nitrogen sources reduce crop growth and yield and higher than optimum applications of chemical Nitrogen sources can cause many environmental disorders. This is while Azotobacter as a soil bacteria also fixes nitrogen, produce vitamins, growth hormones and antibiotics and also increases the photosynthesis, plant growth and grain yield and reduces the need to application of chemical Nitrogen.

Materials and Methods
In order to study the effect of biological and industrial nitrogen fertilizers on growth, yield and yield components of chickpea (Bivanij variety), an experiment was conducted with split plot arrangement based on randomized complete block design (RCBD) with four replications under rainfed conditions in the Telesm village, Dalahoo, Kermanshah, during 2013 agricultural season. Climate of the region is temperate and semi-arid with 535.6 mm of rainfall. Soil texture is clay - loam with 0.02 percent of nitrogen. Basic amount of Nitrogen fertilizer was considered 30 Kg.ha-1 Urea and four levels of chemical nitrogen fertilizers including: %50 of base fertilizer, %100 of base fertilizer, %150 of base fertilizer and no fertilizer (control) were assumed as main plot factors. Similarly, the basic amount of Azotobarvar bio-fertilizer was considered as 100 g.ha-1 and four levels of it including %50 of base fertilizer, %100 of base fertilizer, %150 of base fertilizer and no bio-fertilizer (control) were assumed as sub plot factors. Bio-fertilizers are inoculated to seeds and planting was done manually on 19 March 2013. Density was considered 40 plants per square meter with 25 cm intervals between rows and 10 cm on the row. The yield of chickpea was harvested in 6 July 2013.

Results and Discussion
Results of the experiment showed that the effects of treatments were significant on biological yield, grain yield, harvest index, 100-seed weight, protein content, number of branches, number of pods per branch and number and weight of grains per branch. The highest dry matter and grain yield obtained at %50 nitrogen fertilizer + %100 Azotobarvar with 6730 and 1089 Kg.ha-1, respectively and the lowest in the control treatment with 2420 and 472 Kg.ha-1, respectively. The greatest number of seeds per plant (20.4) were measured in the treatment of %150 nitrogen with Azotobarvar and the lowest (14.4) obtained in the treated %50 of nitrogen and without Azotobarvar. The highest 100-seed weight (46.9 g) obtained in the treatment of %50 nitrogen + %150 Azotobarvar and the lowest nitrogen fertilization (22.5 g) was at %150 of N + non-inoculated Azotobarvar. Also, the highest (26.1%) and lowest (22.7%) protein contents were obtained at the treatments of %50 nitrogen + %150 Azotobarvar and control, respectively. The amount of biomass, grain yield and protein content were in the treatments of no nitrogen and Azotobarvar (control).The application of nitrogen to about %50 of the base amount and Azotobarvar equal the base amount or %150 of the base amount maximized grain yield, total dry matter, 100-seed weight and seed protein content. In other words, taking Azotobavar in this condition (rainfed) was more effective compared to chemical nitrogen (Urea) on the yield. Probably Azotobarvar, because of other mechanisms except the supply of nitrogen, had significant impacts on the growth characteristics of the plant. Finally, based on the results of this experiment, application of the industrial Nitrogen with base dosage, the highest yield is obtained, but its application higher than based amount showed negative reactions. Also increasing the amount of the Azotobarvar (bio-fertilizer) more than basic dosage caused yield reduction.It could be a sign of plant adaptation to Azotobarvar application.

Conclusion
Generally, the study of showed that the application of Azotobarvar biological fertilizer can decrease the amount of industrial nitrogen fertilizer application up to 50 percent in dry climatic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological fertilizer
  • Chemical fertilizer
  • Grain protein
  • Rainfed
Behzad, A., Habibi, D., Paknejad, D., Asgharzadeh, A., and Abdolahiyan-Noghabi, M. 2012. Effects of plant growth promoting Rhizobacteria and nitrogen fertilizer on yield and yield components of maize. Iranian Journal of Field Crop Science 43(1): 129-137. (In Persian with English Summary)
Biari, A., Gholami, A., and Asadi Rahmani, H. 2011. Effect of different plant growth promotion Bacteria (Azotobacter and Azospirillum) on growth parameters and yield of field maize. Journal of Water and Soil 25(1): 1-10. (In Persian with English Summary)
Fatma, A.G., Lobna, A.M., and Osman, N.M. 2008. Effect of compost and biofertilizers on growth, yield and essential oil of sweet Marjoram (Majorana hortensis) plant. International Journal of Agriculture and Biology 10 (4): 381–387.
Gupta, S., Arora, D.K., and Srivastava, A.K. 1995. Growth promoting of tomato plants by Rhizobacteria and imposition of energy stress on Rhizoctonia solani. Soil Biology and Biochemistry 27 (8): 1051-1058.
Jahan, M., Amiri, M.B., Dehghanipoor, F., and Tahami, M.K. 2013. Effect of biologic fertilizers and winter cover crops on essential and some agro-ecologic of Basil medicinal plant under organic agronomy system. Iranian Journal of Field Crops Research 10(4): 751-763. (In Persian with English Summary)
Jahan, M., Amiri, M.B., and Ehyaee, H.R. 2014. Effect of Rhizobacteria on quantity and quality characteristics of sesame (Sesamum indicum L.) at cover cropping condition of lathyrus (Lathyrus sp.) and Persian clover (Trifolium resopinatum L.). Journal of Agroecology 5(1): 1-15. (In Persian with English Summary)
Jahan, M., and Nassiri Mahallati, M. 2012. Soil Fertility and Biological Fertilizers. Ferdowsi University of Mashhad Press, Mashhad, Iran 250 pp. (In Persian)
Kalantar Ahmadi, S.A., and Fathi, G. 2009. Effect of amount of seed and nitrogen different levels at different sowing dates on grain yield of canola under North Khozestan conditions. Iranian Journal of Crops Sciences 40(3): 191-204. (In Persian with English Summary)
Khalid, A., Hendawy, S.F., and El-Gezawy, E. 2006. Ocimum basilicum L. production under organic farming. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 2(1): 25-32.
Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press. San Diego, CA. USA 674 pp.
Maskey, S.L., Bhattarai, S., Peaples, M.B., and Herridge, D.F. 2001. On-farm measurements of nitrogen fixation by winter and summer legumes in the hill and terrain region of Nepal. Field Crops Research 70: 209-221.
Mekki, B.B., and Amel, A.G. 2005. Growth, yield and seed quality of soybean (Glycine max L.) as affected by organic, biofertilizer and yeast application. Agriculture and Biological Sciences 1: 320-324.
Moalem, A., and Eshaghizade, H. 2007. Biological fertilizers (advantages and limitations). Proceeding of 2nd National Conference of Agriculture and Ecology of Iranian, Gorgan p. 47. (In Persian)
Nezarat, S., and Gholami, A. 2009. Screening plant growth promoting Rhizobacteria for improving seed germination, seedling growth and yield of maize. Pakistan Journal of Biological Sciences 12(1): 26-32.
Omidi, H., Naghdi Badi, H., Golzad, A., Torabi, H., and Footoukian, M. 2009. The effect of chemical and bio-fertilizer source of nitrogen on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Medicinal Plants 2(30): 98-109. (In Persian with English Summary)
Panahyan, M., and Jamaati, S.H. 2009. Study of variation trend of growth indices in lentil under drought stress. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 3(4): 4314-4326.
Reddy, A.R., Chaitanya, K.V., and Vivekanandan, M. 2004. Drought induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Plant Physiology 161: 1189-1202.
Shata, S.M., Mahmoud, A., and Siam, S. 2007. Improving calcareous soil productivity by integrated effect of intercropping and fertilizer. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 3(6): 733-739.
Shetty, K.G., Hetrick, B.A.D., Figge, D.A.H., and Schwab, A.P. 1994. Effects of Mycorrhizae and other soil microbes on revegetation of heavy metal contaminated mine spoil. Environmental Pollution 86(2): 181-188.
Sifola, M.I., and Barbieri, G. 2006. Growth, yield and essential oil content of three cultivars of basil grown under different levels of nitrogen in the field. Scientia Horticulturae 108: 408–413.
Soleimani1, R., and Asgharzadeh, A. 2010. Effects of Mesorhizobium inoculation and fertilizer application on yield and yield components of rainfed Chickpea. Iranian Journal of Pulses Research 1(1): 1-8. (In Persian with English Summary)
Soltani, A., Ghassemi-Golezani K., Khooei F.R., and Moghadam, M. 1999. A simple model for chickpea growth and yield. Field Crops Research 62: 213- 224.
Tohidi-Moghadam, H., Nasri, H., Zahedi, M., and Paknezhad, F. 2008. Application of biofertilizers due to decrease utilization of chemical fertilizers in Soybean. 2ndIranian National Congress of Ecological Agriculture, Gorgan, Iran p. 1423-1434. (In Persian)
Vessey, J.K. 2003. Plant growth promoting Rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil 255: 571- 586.
Werner, D., and Newton, W.E. 2005. Nitrogen Fixation in Agriculture, Forestry, Ecology and Environment. Published by Springer Science and Business Media, Netherlands 350 pp.
Yadegari, M., Asadirahmani, H., Noormohammadi. G., and Ayneband, A. 2010. Plant growth promoting Rhizobacteria increase growth, yield and nitrogen fixation in Phaseolus vulgaris. Journal of Plant Nutrition 33: 1733-1743.
Yang, W.H., Peng, S.B., Huang, J., Sanico, A.L., Buresh, R.J., and With, C. 2003. Using leaf color charts to estimate leaf nitrogen status of Rice. Agronomy Journal 30: 261-270.
Yassen, A.A., Abd El- Hady, M., and Zaghloul, S.M. 2007. Replacement part of mineral N fertilizer by organic ones and its effect on wheat plant under regime condition. World Journal of Agricultural Science 2: 421-428.
Yazdi-Samadi, B., Peighambari, S.A., and Majnoun Hosseini, N. 2001. Effect of application of nitrogen and phosphorus fertilizers on agronomic traits of lentil in Karj region. Iranian Journal of Agriculture Science 32 (2): 415-423. (In Persian with English summary)
Zaied, K.A., Abd El-Hady, A.H., Sharief, A.E., Ashour, E.H., and Nassef, M.A. 2007. Effect of horizontal DNA transfer in Azospirillum and Azotobacter strains on biological and biochemical traits of non-legume plants. Journal of Applied Science Research 3(1): 73-86.
CAPTCHA Image