ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) و ریحان (Ocimum basilicum L.) در الگوهای مختلف کشت مخلوط با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) و ریحان (Ocimum basilicum L.) در الگوهای مختلف کشت مخلوط با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و نسبت برابری زمین، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در مزرعه ای واقع در استان آذربایجان غربی- شهرستان نقده در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. الگوهای کاشت در هشت سطح شامل کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف سیاهدانه + یک ردیف لوبیا + یک ردیف ریحان) و کشت مخلوط نواری (یک ردیف سیاهدانه + دو ردیف لوبیا + یک ردیف ریحان، دو ردیف سیاهدانه + چهار ردیف لوبیا + دو ردیف ریحان، سه ردیف سیاهدانه + شش ردیف لوبیا + سه ردیف ریحان، چهار ردیف سیاهدانه + هشت ردیف لوبیا + چهار ردیف ریحان) و کشت خالص سه گونه بود. صفات مورد آزمایش شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد اسانس سیاهدانه، عملکرد ماده خشک و درصد اسانس ریحان در چین اول و دوم و عملکرد دانه و بیولوژیک لوبیا بود. نتایج نشان داد که عملکرد اقتصادی هر سه گیاه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت و میانگین این صفت در کشت خالص نسبت به کشت مخلوط بالاتر بود. با افزایش عرض نوارها در تیمار های کشت مخلوط عملکرد دانه سیاهدانه 30 درصد و عملکرد ماده خشک ریحان در چین اول 29 و در چین دوم 24 درصد نسبت به تیمار کشت خالص کاهش یافت، ولی نتایج در مورد گیاه لوبیا نشان داد که بین کشت خالص با کشت مخلوط چهار ردیف سیاهدانه + هشت ردیف لوبیا + چهار ردیف ریحان از نظر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک اختلاف معنی داری وجود نداشت. درصد اسانس سیاهدانه و ریحان در تمامی تیمار های کشت مخلوط بالاتر از تیمار کشت خالص بود. بیشترین نسبت برابری زمین (93/1) از کشت مخلوط نواری با نسبت دو ردیف سیاهدانه + چهار ردیف لوبیا + دو ردیف ریحان به دست آمد که نشان دهنده افزایش سودمندی زراعی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص است. به نظر می رسد که این الگوی کشت می ‌تواند در افزایش درآمد اقتصادی و بهره وری استفاده از زمین های کشاورزی به ویژه در بوم نظام های تولید گیاهان دارویی به طور قابل ملاحظه ای مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quantitative and Qualitative Traits of Black Cumin (Nigella sativa L.) and Basil (Ocimum basilicum L.) in Different Intercropping Patterns with Bean (Phaseolusvulgaris L.)

نویسنده [English]

  • Esmaeil Rezaei-Chiyaneh
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran
چکیده [English]

Introduction
Cultivation of medicinal plants in agricultural ecosystems plays an important role in the diversification and sustainability of these systems (Rezaei-Chiyaneh & Dabbagh Mohammadi Nassab, 2014). Therefore, the application of ecological principles such as multi-ship system seems essential in the production of these plants. Zarifpour et al. (2014) in intercropping arrangements of cumin and chickpea showed that different cropping patterns had a significant effect on chickpea and cumin yield and the highest essential oil and land equivalent ratio achieved by planting ratio 50% cumin + 50% chickpea. Therefore, the objectives of the present study were to examine the effect of different intercropping patterns of black cumin and basil with bean on their yield and qualitative traits.
Materials and methods
In order to evaluate some quantitative and qualitative traits of black cumin (Nigella sativa L.) and basil (Ocimum basilicum L.) in different intercropping patterns with bean (Phaseolus vulgaris L.) and land use efficiency, a field experiment was conductedbased on a randomized complete block design with eight treatments and three replications at the farm located in West Azerbaijan province in Nagadeh, Iran during growing reason about 2013-2014. Cropping patterns included row intercropping (one row of black cumin+ one row of bean+ one row of basil) and strip intercropping (one row of black cumin+ two rows of bean+ one row of basil, two rows of black cumin+ four rows of bean+ two rows of basil, three rows of black cumin+ six rows of bean+ three rows of basil, four rows of black cumin+ eight rows of bean+ four rows of basil) and their solecropping.
Black cumin was harvested when they turned brown, dried and shelled, and bean was harvested when the first pod of the plants fully matured and dried. Basil was harvested in the first and the second harvest at 50% of flowering.
Land Equivalent Ratio (LER)
Land equivalent ratio of basil, black cumin and bean was calculated using equation 1 (Koocheki et al., 2014):
Equation 1:
Where, Y1, Y2 and Y3 represent basil, black cumin and bean yield in intercropping, respectively and B1, B2 and B3 represent basil, black cumin and bean yield in solecropping, respectively.
Results and discussion
Results revealedthat the economic yield of three plants was significantly affected by treatments and theaverage yield was higher in solecropping than intercropping. By increasing in strip width seed yield of black cumin, dry matter yield in the first,and the second harvest of basil were decreased 30, 29, and 24 percent, respectivelycompared to monoculture. However, seed yield and biological yield of bean did not indicate any significant differences at solecropping with four rows of black cumin+ eight rows of bean+ four rows of basil. Higher seed yield and biological yield of sole cropped may be due to the fewer disturbances in the habitat in homogeneous environment of monocropping systems. Moreover, no significant difference between sole cropping of bean with combinations of 4 rows black cumin+ 8 rows bean+ 4 rows basil may be due to facilitative interaction in this combination. The percentage of essential oil in black cumin and basil of all treatments was higher than solecropping. Higher essential oil yield in intercropped could be due to the positive effect of bean such as nitrogen fixation for black cumin and basil. The essential oil content of black cumin and basil are, furthermore, positively affected by intercropping with bean.The maximum land equivalent ratio (1.93) was obtained in two rows of black cumin+ four rows of bean+ two rows of basil that represents an increase advantages in intercropping than solecropping.
Conclusion
The results showed that quantitative and qualitative yield of three species was affected by planting ratio. The maximum seed and biological yield of three species were obtained at solecropping. The percentage of essential oil in black cumin and basil of all treatments were higher than solecropping. The LER index was higher than one in all intercropping treatments compared to solecropping systems. Generally,it seems that the cropping pattern “two rows of black cumin+ four rows of bean+ two rows of basil“ is remarkably effective to increase the economic income and land use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic yield
  • Essential oil
  • Intercropping
  • Medicinal plants
  • Multicropping
  • Sustainable agriculture
Ahmadvand, P., and Hajinia, S. 2015. Ecological aspects of replacement intercropping patterns of soybean (Glycine max L.) and millet (Panicum miliaceum L.). Journal of Agroecology 7(4): 485-498. (In Persian with English Summary)
Alizadeh, Y., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2010. Yield, yield components and potential weed control of intercropping bean (Phaseolus vulgaris) with sweet basil (Ocimum basilicum). Iranian Journal of Field Crops Research 7: 541-553. (In Persian with English Summary)
Allahdadi, M., Shakiba, M.R., Dabbagh Mohammadi Nasab, A., and Amini, R. 2013. Evaluation of competition, yield quantity and quality of soybean (Glycine max L.) Merrill.) and calendula (Calendula officinalis L.) in intercropping systems. Journal of Agroecology 7(1): 38-51. (In Persian with English Summary)
Aynehband, A. 2007. Ecology of agriculture systems. Shahid Chamran University Press 374 pp.
Bagheri Shirvan, M., Zaefarian, F., Bicharanlou, B., and Asadi, G.A. 2014. Evaluation of replacement intercropping of soybean (Glycine max L.) with sweet basil (Ocimum basilicum L.) and borage (Borago officinalis L.) under weed infestation. Journal of Agroecology 6(1): 70-83. (In Persian with English Summary)
Clevenger, J.F. 1928. Apparatus for determination of essential oil. Journal of the American Pharmacists Association 17: 346-349.
Eskandari, H., and Ghanbari, A. 2010. Evaluation of competition and complementarity of corn (Zea mays) and cowpea (Vigna sinensis) intercropping for nutrient consumption. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science 2: 67-75. (In Persian with English Summary)
Franco, J.G., King, S.R., Masabni, J.G., and Volder, A. 2015. Plant functional diversity improves short-term yields in a low-input intercropping system. Agriculture, Ecosystems and Environment 203: 1-10.
Gholinezhad, E., and Rezaei-Chiyaneh, E. 2014. Evaluation of grain yield and quality of black cumin (Nigella sativa L.) in intercropping with chickpea (Cicer arietinum L.). Iranian Journal of Crop Sciences 16(3): 236-249. (In Persian with English Summary)
Griffe, P., Metha, S., and Shankar, D. 2003. Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dye-yielding Plants (MADPs): Forward, Preface and Introduction, FAO.
Hamzei, J., and Seyedi, M. 2012. Determination of the best intercropping combination of wheat and rapeseed based on agronomic indices, total yield and land use equivalent ratio. Journal of Crop Production and Processing 2(5): 109- 119.
Hamzei, J., Ghamari Rahim, N. 2014. Evaluation of the effect of additive intercropping of Phaseolus vulgaris in weed control at the maize field and its effects on yield and land use efficiency. Journal of Crop Production and Processing 3(10): 89-99. (In Persian with English Summary)
Hauggaard-Nielsen, H., Gooding, M., Dibet, P., Von Fragstein, A., Pristeri, M., Monti, E., and Jensen, A. 2009. Pea–barley intercropping for efficient symbiotic N2-fixation, soil N acquisition and use of other nutrients in European organic cropping systems. Field Crops Research 113: 64-71.
Javanmard, A., dabbagh Mohammadi Nasab, A., Javanshir, A., Moghaddam, M., Janmohammadi, Nasiri, Y., and Shekari, F. 2013. Evaluation of some agronomic and physiological traits and forage quality in maize-legume intercropping as double cropping. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science 2: 1-19. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Borumand Rezazadeh, Z., Jahani, M., and Jafari, L. 2014. Yield responses of black cumin (Nigella sativa L.) to intercropping with chickpea (Cicer arietinum L.) and bean (Phaseoluse vulgaris L.). Iranian Journal of Field Crops Research 12(1): 1-8. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Feizi, H., Amirmoradi, S., and Mondani, F. 2010a. Effect of strip intercropping of maize (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) on yield and land equivalent ratio in weedy and weed free conditions. Journal of Agroecology 2(2): 225-235. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Khorramdel, S., Anvarkhah, S., Sabet Teimouri, M., and Senjani, S. 2010b. Evaluation of growth indices of hemp (Cannabis sativa L.) and sesame (Sesamum indicum L.) in intercropping with replacement and additive series. Journal of Agroecology 2: 27-36. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Shabahang, J., Khorramdel, S., and Amin Ghafouri, A. 2012. Row intercropping of borage (Borago officinalis L.) with bean (Phaseolus vulgaris L.) on possible evaluating of the best strip width and assessing of its ecological characteristics. Journal of Agroecology 4: 1-11. (In Persian with English Summary)
Maffei, M., and Mucciarelli, M. 2003. Essential oil in peppermint/soybean strip intercropping. Field Crops Research 84: 229-240.
Majnoon Hosseini, N., and Davazdahemami, S. 2007. Cultivation and production of certain herbs and spices. Tehran University Press 300 pp.
Obiero, C., Birech, R., Maling’a, J., and Freyer, B. 2013. Effect of intercropping castor with maize and beans on growth, yield and seed oil content. International Journal of Plant Research 4: 52-62.
Omidbeigi, R. 2007. Production and processing medicinal plants. Volume three. Astan Quds Razavi Press 397 pp.
Rajsawara, R.B.R. 2002. Biomass yield, essential oil yield and essential oil composition of rose-scented geranium (Pelargonium sp.) as influenced by row spacing and intercropping with cornmint (Mentha arvensis L.f. piperascens Malin. ex Holmes). Industrial Crops and Products 16: 133-144.
Rastgoo, S., Aynehband, A., and Fateh, E. 2015. Competitiveness of sesame and mung bean crops in both monocropping and intercropping systems. Journal of Agroecology 7(3): 356-367. (In Persian with English Summary)
Rezaei-Chiyaneh, E., and Gholinezhad, E. 2105. Agronomic characteristics of intercropping of additive series of chickpea (Cicer arietinum L.) and black cumin (Nigella sativa L.). Journal of Agroecology 7(3): 381-396. (In Persian with English Summary)
Rezaei-Chiyaneh, E., Tajbakhsh, M., Valizadegan, O., and Banaei-Asl, F. 2014a. Evaluation of different intercropping patterns of cumin (Cuminum cyminum L.) and lentil (Lens culinaris L.) in double crop. Journal of Agroecology 5(4): 426-472. (In Persian with English Summary)
Rezaei-Chiyaneh, E., Valizadegan, O., Tajbakhsh, M., Dabbagh Mohammadi Nassab, A., and Rimaz, V. 2014b. Evaluation of agronomical yield and insect diversity at diffirent intercropping patterns of bean (Phaseolus vulgaris L.) and dill (Anethun graveolens L.). Journal of Crops Improvement 2(16): 353-368. (In Persian with English Summary)
Rezaei-Chiyaneh, E., and Dabbagh Mohammadi Nassab, A. 2014c. Evaluation of integrated application of biofertilizers on quantitative and qualitative yield of ajowan in strip intercropping with of fenugreek. Journal of Agroecology 6(3): 582-594. (In Persian with English Summary)
Rezvani Moghaddam, P., Aminghafori, A., Bakhshaie, S., and Jafari, L. 2013. The effect of organic and biofertilizers on some quantitative characteristics and essential oil content of summer savory (Satureja hortensis L.). Journal of Agroecology 5(2): 105-112. (In Persian with English Summary)
Rezvani Moghaddam, P., and Moradi, R. 2012. Assessment of planting date, biological fertilizer and intercropping on yield and essential oil of cumin and fenugreek. Iranian Journal of Crop Sciences 2: 217-230. (In Persian with English Summary)
Safikhani, S., Chaichi, M.R., and Poor-Babaei, A.A. 2014. The effect of different N fertilizer sources on forage yield of Berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) in an additive intercropping system with basil (Ocimum basilicum L.) in Karaj climatic conditions. Journal of Agroecology 6(2): 290-300. (In Persian with English Summary)
Singh, M., Singh, A., Singh, R.S., Tripathi, A.K., Singh, D., and Patra, D. 2010. Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) as a green manure to improve the productivity of a menthol mint (Mentha arvensis L.) intercropping system. Industrial Crops and Products 31: 289-293.
Vandermeer, J.H. 1989. The Ecology of intercropping, Cambridge University Press 297 pp.
Willey, R.W. 1990. Resource use in intercropping system. Agricultural Water Management 17: 215-231.
Zarifpour, N., Naseri Poor Yazdi, M.T., and Nassiri Mahallati, M. 2014. Effect of different intercropping arrangements of cumin (Cuminum cyminum L.) and chickpea (Cicer arietinum L.) on quantity and quality characteristic of species. Iranian Journal of Field Crops Research 12(1): 34-43. (In Persian with English Summary)
CAPTCHA Image