مطالعه اثر تنش خشکی و برخی باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاهی برکارایی مصرف نور و ضریب تخصیص مواد به غلاف در ارقام کلزا (Brassica spp. L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران

چکیده

کارایی مصرف نور و ضریب تخصیص مواد در ارقام کلزا متعلق به سه گونه کلزای معمولی (Brasica napus L.)، شلغم روغنی (Brasica rapa L.) و خردل وحشی (Brasica juncea L.) در شرایط تنش و عدم تنش خشکی و کاربرد نژادهای سودوموناس در دو آزمایش (شامل مزرعه تنش و عدم تنش) در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد در سال زراعی90-1389، به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد بررسی در این دو آزمایش شامل: الف: فاکتور اول شامل، چهار سطح تلقیح با باکتری سودوموناس (تلقیح با" سودوموناس فلورسنس 169Pseudomonas fluorescens "، "سودوموناس پوتیدا 108 P. putida"، مخلوط دو سویه و تیمار شاهد بدون تلقیح) و ب: فاکتور دوم شامل شش ژنوتیپ کلزا از سه گونه براسیکا که شامل Hyolla 330, Hyolla 401 متعلق به گونه B. napus و Parkland, Goldrush متعلق به گونه B. rapa و BP18, Landrace متعلق به گونه B. juncea بودند. نتایج تفاوت معنی‌داری در سطح رقم، باکتری و اثر متقابل باکتری در رقم در مورد صفت کارایی مصرف نور را نشان داد. باکتری سودوموناس فلورسنس در محیط بدون تنش بیشترین کارایی مصرف نور را با 071/0 ± 39/0 بر حسب گرم بر مگاژول و کمترین این مقدار مربوط به تلفیق دو نژاد باکتری در محیط تنش با 03/0 ± 21/0 گرم بر مگاژول حاصل شد. در سطح رقم، رقم ‌هایولا 330 در شرایط عدم تنش با 047/0 ± 45/0 گرم بر مگاژول بیشترین و رقم BP18 در شرایط تنش با 06/0 ± 11/0 گرم بر مگاژول کمترین این ضریب را نشان دادند. در سطح باکتری در رقم نیز باکتری سودوموناس فلورسنس در رقم گلدراش (B2V4) در محیط عدم تنش با 08/0 ± 62/0 گرم بر مگاژول بیشترین و تلفیق دو نژاد باکتری در رقم لندریس (B1V6) در محیط تنش با 017/0 ± 100/0 گرم بر مگاژول کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند. نتایج همچنین در مورد صفت کارایی مصرف نور نشان داد که ضرایب معادله‌ها در هر سه سطح (باکتری، رقم و باکتری در رقم) در شرایط عدم تنش بالاتر از محیط تنش بود. اثر متقابل باکتری در رقم و رقم در هر دو محیط تفاوت معنی‌داری را در مورد صفت ضریب تخصیص مواد به غلاف نشان دادند. در سطح باکتری در رقم، باکتری سودوموناس فلورسنس در رقم ‌هایولا 330 (B2V2) در محیط عدم تنش با 08/0 ± 93/0 گرم ماده خشک غلاف به گرم ماده خشک اندام هوایی بیشترین و تلفیق دو نژاد باکتری در رقم (B1V5) BP18 در محیط تنش با 02/0 ± 16/0 گرم ماده خشک غلاف به گرم ماده خشک اندام هوایی کمترین ضریب تخصیص را داشتند. نتایج مقایسه دو محیط در سطح رقم همچنین نشان داد که رقم ‌هایولا 401 در محیط عدم تنش با 03/0+62/0 گرم ماده خشک غلاف به گرم ماده خشک اندام هوایی بیشترین و رقم BP18 در محیط تنش با 05/0+27/0 گرم ماده خشک غلاف به گرم ماده خشک اندام هوایی کمترین ضریب تخصیص مواد به غلاف را داشتند. تنش خشکی از طریق اختلال در فعالیت‌های گیاهی و پروسه رشد، باعث کاهش معنی‌دار در مورد صفت ضریب تخصیص مواد به غلاف و کارایی مصرف نور شد. تلقیح باکتری به تنهایی اثر سینرژیک و تیمار تلفیق دو نژاد باکتری اثر آنتاگونیسمی بر صفت کارایی مصرف نور و ضریب تخصیص مواد به غلاف داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Drought and Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on Radiation Use Efficiency and Dry Matter Partitioning Into Pod in Different Cultivars of Oilseed Rape (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • Pooya Arvin 1
  • Javad Vafa bakhsh 2
1 Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Agriculture and Natural Resources Research Center of Khorasan Razavi, Iran
چکیده [English]

Introduction
Oilseed rape (Brassica napus L.) is one of the valuable oilseed crops which has been attracting attention in recent years (Arvin et al., 2011). Several factors such as water shortage, low relative humidity, heat and salinity can make drought stress. Radiation use efficiency and yield components are the effective factors of yield formation in oilseed rape. Drought tolerance in oilseed rape depends on other factors except radiation use efficiency. Studies have indicated that plant growth promoting rhizobacterias (PGPRs) has a direct effect on growth and they can cause resistance to the abiotic stress as well. Hence, considering the drought climate in Iran and the effects of PGPRs on increasing resistance to abiotic stress and relief of drought effects and the importance of the cultivation of oilseed rape in Iran, the present research was done with the goal of study of drought and some plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on radiation use efficiency and dry matter partitioning into pod in different cultivars of oilseed rape.

Materials and methods
The current study was done on the basis of two simultaneous experiments (under stress and non-stress experiments) during 2010- 2011 growing season at Agriculture and Natural Resources Research Station of Torogh, Mashhad is in East-North of Iran (36° N, 59° E, 1003 as).Two research sites (under stress and non-stress fields) were beside each other. This region has a semi-arid climate (annual rainfall 286 mm). The experimental design was factorial based on randomized compeletly block design with three replications in each experiment. The first treatment was plant growth promoting rizobactria, including B0: no inoculation (control), B1:co-inoculation (Pseudomonas flourescens 169+P. putida 108), B2: inoculation with P. flourescens 169 and B3: inoculation with P. putida 108. Second treatment was cultivar, including Hayola401 and Hayola330 cultivars belong to Brassica napus, Parkland and Goldrush cultivars belong to B. rapa and BP18 and landrace cultivars belong to B.juncea . Radiation use efficiency and the allocation coefficient of materials to pods were measured in the present study as well. In addition, analysis of variance (ANOVA) was performed using SAS ver. 9.1 software.
Results and discussion
Radiation use efficiency
There were significant differences between stress and non-stress conditions in levels of bacteria, cultivar and bacteria × cultivar regarding radiation use efficiency. The outcomes showed that the coefficients of radiation use efficiency in each level (bacteria, cultivar and bacteria × cultivar) under non-stress condition was comparatively higher under stress condition. The interaction effects of bacteria × cultivar showed that P. flourescens× Goldrush under non-stress condition with 0.62±0.08 dm.mg-1 had the most and two strains of bacteria× Landrace with 0.1±0.017 dm.mg-1 had the least radiation use efficiency. Regarding bacteria level, Pseudomonas flourescens under non-stress condition with the average of 0.39±0.071 dm.mg-1 had the highest radiation use efficiency. Hayola330 cultivar with 0.45±0.047 and Hayola401 cultivar with 0.39±0.038 dm.mg-1 obtained the greatest RUE under non-stress condition and BP18 cultivar with 0.11±0.06 dm.mg-1 revealed the lowest RUE under stress condition. Both drought stress and simultaneous application with two strains of bacteria had negative effects on RUE.
Dry matter partitioning into pod
In this trial, considerable difference regarding pod partitioning coefficient revealed in the level of cultivar and bacteria × cultivar. The value of the pod partitioning coefficient under this investigation ranged from 0.9393± 0.084 under non-stress condition to 0.1634± 0.0210 under stress condition. Although inoculation treatment of bacteria had the synergy effect, co-inoculation treatment had the antagonistic effect of pod partitioning coefficient. Moreover, the rate of the pod partitioning coefficient lessened under drought condition. Berry & Spink (2006) and Arvin et al. (2014) stated that there were positive correlation between HI and partitioning photoasimilate in to economic organs. The results of the present study showed that dry matter partitioning into the pod with a final yield had a 91% positive correlation under non-stress and 74% under stress condition.

Conclusion
In conclusion, negative effects of drought and positive effects of application of bacteria on RUE and pod dry matter partitioning were obtained in this trail. The results illustrated that separate application of bacteria had synergy effect and conflation of two strains of bacteria had an antagonistic effect on both studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brassica napus
  • B. rapa
  • B. juncea
  • Pseudomonas strains
1- Achard, P., Cheng, H., Degrauwe, L., Decat, J., Schoutteten, H. and Molitz, T. 2006. Integration of plant responses to environmentally activated phytohormonal signals. Science 311: 91-94.
2- Arvin,P., Azizi, M., and Soltani, A. 2009. Comparison of yield and physiological indices of spring cultivars of oilseed rape species. Seed and Plant Improvement Journal 3: 401-417 (In Persian with English Summery)
3- Arvin, P., Azizi, M., and Firuzeh, R. 2014. Study of dry matter partitioning into leaf, stem and pod at different oilseed rape cultivars. International Journal of Biosciences 4: 243-248.
4- Azizi, M., Soltani, A., and Khavari, S. 2006. Canola: Agronomy, Physiology, Breeding and Biotechnology. Jihad Daneshgahi Mashhad Publications, Iran (In Persian)
5- Azizi, M., and Arvin, P. 2008. Yield difference and radiation use efficiency in spring cultivars of oilseed rape. Electronic Journal of Crop Production 4: 35-50 (In Persian with English Summery)
6- Berry, M.P., and Spink, J.H. 2006. A physiological analysis of oilseed rape yield, past and future (Review). The Journal of Agricultural Science 199: 381-392.
7- Collino, D.J., Dardanelli, L.J., Sereno, R., and Racco, W.R. 2001. Physiological response of Argentine peanut varieties to water stress light interception, radiation use efficiency and, partitioning of assimilate. Field Crops Research 70: 177-184
8- Diepenbrock, W. 2000. Yield components of winter oilseed rape (Brassica napus L.): A review. Field Crops Research 67: 35-49.
9- Defreitas, R.J., and Germida, J.J. 1990. Plant growth promoting Rhizobacteria for winter wheat. Canadian Journal of Microbiology 36: 265-272.
10- Earl, H.J., and Davis, R.F. 2003. Effect of drought stress on leaf and whole canopy radiation use efficiency and yield of maize. Agronomy Journal 95: 688-696.
11- Egamberdiyeva, D., Juraeva, D., Gafurova, L., and Hoflich, G. 2002. Promotion of plant growth of maize by plant growth-promoting bacteria in different temperatures and soils. 25th Annals of Southern Conservation Tillage Conference, Auburn, AL, USA, 24-26 June, p. 239-244.
12- Fageria, N.K., and Baligar, V.C. 2005. Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants. Advances in Agronomy 88: 97-185.
13- Food and Agriculture Organization. 2007. National Strategy and Action Plan on Drought Preparedness, Management and Mitigation the Agriculture Sector Iran. Final Report 116 pp.
14- Hajebi, A., and Heydari Sharif Abad, H. 2005. Study effect of drought on growth and nodulation of three clovers species. Journal of Research and Construction 66: 13-22. (In Persian with English Summery)
15- Gallo, K.P., Craig, D., and Wiegand, C.L. 1993. Errors in the measuring absorbed radiation and computing crop radiation use efficiency. Agronomy Journal 85: 1222-1228.
16- Glick, B.R., Karaturoic, D.M., and Newell, P.C. 1995. A novel procedure for rapid isolation of plant growth promoting Pseudomonads. Canadian Journal of Microbiology 41: 533-536.
17- Nassiri, M., Koocheki, A., Rezvani, P., and Beheshti, A. 2007. Agroecology. Jihad Daneshgahi Mashhad Publications. Iran (In Persian)
18- Han, H., Li, Z., Ning, T., Zhang, X., Shan, Y., and Bai, M. 2008. Radiation use efficiency and yield of winter wheat under deficit irrigation in North China. Plant, Soil and Environment 54: 313-319.
19- Hu, Y., Zhang, Y.L., Yix, P., Zhan, D.X., Luo, H.H., Chow, W.S., and Zhang, W.F. 2014. The relative contribution of non-foliar organs of cotton to yield and related physiological characteristics under water deficit. Journal of Integrative Agriculture 13(5): 975-989.
20- Jichuan, W., Gao, S., Yuan, J., and Fuyu, M. 2012. Simulation of dry matter accumulation, partitioning and yield prediction in processing tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Australian Journal of Crop Science 6: 93-100.
21- Kloepper, J.W., Schroth, M.N., and Miller, T.D. 1987. Effects of rhizosphere colonization by plant growth-promoting rhizobacteria on potato plant development and yield. Ecology and Epidemiology 70: 1078-1082.
22- Kumar, A., Elston, J., and Singh, P. 1994. Leaf area growth of two Brassica species in response to water stress. Crop Research 8: 594-602.
23- Lambers, H., Chapin, F.S., and Pons, T.L. 2008.Plant physiological ecology. Springer publisher. 2nd Eds. 604 pp.
24- Latifi, N. 1995. Effect of water deficit on morphological traits, dry matter production, harvest index in after and before flowering stage of oilseed rape (Brassica napus). Agricultural Sciences and Technology 9(2):71-83 (In Persian with English Summery)
25- Lotfali Ayeneh, G.H.A. 2012. Guideness of planting, keeping and harvesting of canola in Khoozestan. Research and Education Organization of Khoozestan 35 pp. (In Persian)
26- Lucy, M., Reed, E., and Glick, B.R. 2004. Applications of free living plant growth-promoting rhizobacteria. Antonie van Leewenhoek 86: 1-25.
27- Monneveux, P., and Belhassen, E. 1996. The diversity of drought adaptation in the wide. Plant, Growth Regulation 20: 85-92.
28- Mousavi, S.H., Vafabakhsh, J., and Sadr Abadi Haghighi, R. 2010. Effect of water deficit on water use efficiency of canola (Brassica napus L.) cultivars in Mashhad condition. Journal of Agroecology 2(3): 486-491. (In Persian with English Summary)
29- Neumann, P.M. 2008. Coping mechanisms for crop plants in drought-prone environments. Annals of Botany 101: 901-907.
30- Nikolaeva, M.K., Maevskaya, S.N., Shugaev, A.G., and Bukbor, N.G. 2008. Effect of drought on chlorophyll content and antioxidant enzyme activities in leaves of three wheat cultivars varying in productivity. Plant Physiology 57: 87-95.
31- Patten, C.L., and Glick, B.R. 1996. Role of Pseudomonas putida indolacetic-3-acid in development of the host plant root system. Applied Environmental Microbiology 681: 3795-3801.
32- Purcell, C., BALL, R., Reaper, J.D., and Vories, E. 2002. Radiation use efficiency and biomass production in soybean at different plant population densities. Crop Science 42: 172-177.
33- Sinclair, T.R., Shiraiwa, T., and Hammer, G.L. 1992. Variation in crop radiation use efficiency with increased diffuse radiation. Crop Science 32: 1281-1284.
34- Soltani, A., Robertson, M.J., Rahemi-Karizaki, A., Poorreze, J., and H.Zarei, H. 2006. Modeling biomass accumulation and partitioning in chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Agronomy Crop Science 192: 379-389.
35- Smith, M. 2000. The application of climatic data for planning and management of sustainable rainfed and irrigated crop production. Agriculture and Forest Meteorology 103: 99-108.
36- Vafa Bakhsh, J., Nassiri Mahallati, M., and Koochaki, A. 2008. Effect of drought stress on radiation use efficiency on Brassica cultivars. Iranian Journal of Agriculture Research in Ira 6: 193-204 (In Persian with English Summery)
37- Whilhelm, W.W., Ruwe, K., and Schlemmer, M.R. 2000. Comparison of three leaf area index meters corn canopy. Crop Science 40: 1179-1183.
38- Rizzalli, R.H., Villalobos, J.F., and Orgaz, F. 2002. Radiation interception, radiation use efficiency and dry matter partitioning in garlic (Allium sativum L.). European Journal of Agronomy 18: 33-43.
39- Saglam, A., Kadioglu, A., Terzi, R., and Saruhun, T. 2008. Physiological changes in them in post-stress emerging Ctenanthe setosa plant under drought condition. Plant Physiology 55: 48-53.
40- Tesfaye, K., Walker, S., and Tsubo, M. 2006. Radiation interception and Radiation use efficiency of three grain legumes under water deficit conditions in a semi-arid environment. European Journal of Agronomy 25: 60-70.
41- Taiz, L., and Zeiger, E. 2010. Plant Physiology. Sinauer Associates Publish. Fifth Edition.
CAPTCHA Image