تأثیر سیستم های تغذیه ای گوناگون شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط تنش رطوبتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

به منظور بررسی اثر سیستم های گوناگون تغذیه ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه روغنی آفتابگردان رقم یوروفلور (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش رطوبتی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 93-1392 اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح آبیاری بهینه و تنش کم آبیاری (به ترتیب آبیاری پس از 60 و 120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) به عنوان کرت های اصلی و تیمارهای گوناگون تغذیه گیاهی شامل: 1- عدم کاربرد هر گونه کود شیمیایی و زیستی (شاهد)، 2- کاربرد 100 درصد کود شیمیایی پیشنهاد شده (NPK)، 3- کود آلی ورمی‌کمپوست، 4- کود زیستی فسفونیتروکارا، 5- ورمی‌کمپوست+ فسفونیتروکارا، 6- ورمی‌کمپوست+ 50 درصد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر پیشنهاد شده، 7- فسفو نیتروکارا+ 50 درصد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر پیشنهاد شده، 8- ورمی‌کمپوست+ فسفونیتروکارا+ 50 درصد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر پیشنهاد شده و9 - 50 درصد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر پیشنهاد شده به عنوان کرت های فرعی بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تنش کم آبی و تیمارهای تغذیه ای به طور معنی داری تمامی صفات اندازه گیری شده را تحت تأثیر قرار دادند. همچنین اثر متقابل سیستم تغذیه در آبیاری بر صفات وزن طبق، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. بالاترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری بهینه با کاربرد کامل کود شیمیایی به دست آمد (591 گرم در مترمربع)، در حالی که در شرایط تنش کم آبی، بیشترین عملکرد (314 گرم در مترمربع) به کاربرد ورمی‌کمپوست به همراه نیمی از کود شیمیایی توصیه شده تعلق داشت. به طور کلی، از مقایسه کودهای بررسی شده چنین به نظر می رسد که کاهش مصرف کودهای شیمیایی و جایگزینی آن با ورمی‌کمپوست می تواند در راستای نیل به کشاورزی پایدار در شرایط تنش رطوبتی، مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Chemical, Biological and Organic Nutritional Treatments on Sunflowers Yield and Yield Components under the Influence of Water Deficit Stress

نویسندگان [English]

  • fatemeh soleymani 1
  • Goudarz Ahmadvand 1
  • A.A Safari Sanjani 2
1 Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Introduction
To achieve the higher economic yield of crop plants, supplying enough nutrients to plants is very important. Moreover, nutrient uptakes by plants is influenced by the soil water contents. However, nowadays chemical fertilizer application is important agronomic factor that has significant effects on growth and quantity and quality of final yield, but traditional nutrient management and excessive use of chemical fertilizers may cause the environmental problems such as contamination of soil and water resources, low quality of agricultural products and reduction of soil fertility. These factors have drawn attention to health and ecological sustainable farming systems (Sharma, 2002). In this context, usage of organic and biological products for plant nutrition is considered as one of the solutions to achieve the goals of sustainable agriculture.
Materials and methods
To evaluate the effect of various feeding systems on yield and yield components of sunflower (Helianthus annuus L.) under the influence of water deficit stress, a split-plot experiment based on randomized complete block design with three replications, was carried out in the Agricultural Faculty of Bu-Ali Sina University during the growing season of 2013-2014. Main plots consisted of two irrigation levels: optimum irrigation and deficit irrigation stress (irrigation after 60 and 120 mm evaporation from evaporation pan, class A, respectively) and sub-plots included of nine nutrition systems: 1- no bio or chemical fertilizer application, 2- 100% of the recommended chemical fertilizer , 3- vermicompost, 4- phospho nitro kara, 5- vermicompost+ phospho nitro kara, 6- vermicompost+ ½ chemical fertilizer, 7- phospho nitro kara+ ½ chemical fertilizer, 8- vermicompost+ phospho nitro kara+ ½ chemical fertilizer, 9- ½ proposed chemical fertilizer. Phospho-nitro-kara which contains phosphate solubilizing and nitrogen fixing bacteria (Bacillus coagulans, azotobactr chroocuccum and Azospirilium lipoferum) was impregnated with seeds. Vermicompost was mixed with the soil before planting based on the recommendation of the producer company (15 t.ha-1). After determining evapotranspiration of the reference plant (ET0) by FAO- Penman-Monteith method and crop coefficients (Kc) in different stages of crop growth, plant water requirement was determined (Allen et al., 1998). Finally, the irrigation water volume was estimated according to the effective rainfall, irrigation efficiency (60%) and 45% depletion of soil moisture in the root zone (Doorenbos & Kassam, 1979).
Results and discussion
Water deficit stress and nutrient treatments significantly affected all measured traits except the harvest index. Water deficit stress significantly reduced head diameter by 24% in comparison with optimum irrigation. The maximum diameter (17.03 cm) was obtained in vermicompost treatment. One thousand seed weight of sunflower under optimum irrigation was 1.3 times as much as water deficit treatment. Combined treatment of vermicompost and half of recommended chemical fertilizer yielded maximum 1000- seed weight (56.67 g). Under optimum irrigation, the highest weight of the head was achieved from 100% chemical fertilizer application, while under water stress, maximum head weight (830.67 g) was obtained in vermicompost treatment and the minimum value (485.33 g) was obtained from chemical fertilizer + vermicompost + phospho nitro kara. In both irrigation levels, the highest biological yield was obtained from full application of chemical fertilizer, but this treatment in stress condition did not have significant difference with combined application of vermicompost and half of chemical fertilizer, vermicompost and 50% of chemical fertilizer. 100% recommended chemical fertilizer in optimum irrigation, had a maximum grain yield (693.67 g.m-2).
Organic fertilizers by increasing soil organic matter, improving soil chemical properties such as pH and CEC, increasing the activity of microorganisms and nutrient accessibility led to increase soil fertility. In this study, especially under stress condition, it was observed that vermicompost by increasing water holding capacity and nutrients availability, improvement of plant growth, increasing assimilation and transmission of assimilates to seeds, led to increase the economic yield of sunflower.
Conclusion
In conclusion, although chemical fertilizers play an important role in enhancement of crop yield, though may cause some environmental problems too. In addition,biological fertilizers alone can not provide nutrient requirements of crops. Generally, in order to achieve sustainable agriculture, especially under the influence of water stress condition, it seems that reduction of chemical fertilizers and replacing them with vermicompost can be an effective method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phospho nitro kara
  • Sustainable agriculture
  • Vermicompost
  • Water deficit stress
1- Akbari, P., Ghalavand, A., and Modarres Sanavi, S.A.M. 2009. Effects of different nutrition systems (organic, chemical and integrated) and bio-fertilizer on yield and other growth traits of sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Sustinable Agriculture and Prodution Science 1: 84-93. (In Persian with English Summary)
2- Aleyar, H., and Shekari, F. 2000. Oilseeds. Agriculture and Physiology. Iran, Tabriz, Amidi Publication, Tabriz, Iran p. 182. (In Persian)
3- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. FAO, Rome, Italy p. 300.
4- Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., and Metzger, J.D. 2004. Influences of vermicomposts on field strawberries: 1. Effects on growth and yields. Bioresource Technology 93: 145-153.
5- Blum, A. 1997. Crop responses to drought and the interpretation of adaptation. In: Belhassen, I. (Eds.), drought tolerance in higher plants: Genetical, physiological, and molecular biological analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands p. 57-70.
6- Bremness, L. 1999. Herbs. Eyewitness Handbook, London p. 176.
7- Cavender, N.D., Atiyeh, R.M., and knee, M. 2003. Vermicompost stimulates mycorrhizal colonization of roots of sorghum bicolor at the expense of plant growth. Pedobiologia 47: 85-89.
8- Chimenti, C.A., Pearson, J., and Hall, A.J. 2002. Osmotic adjustment and yield maintenance under drought in sunflower. Field Crops Research 75: 235-246.
9- Daneshian, J., and Jabbari, H. 2009. Effect of limited irrigation and plant density on morphological characteristics and grain yield in a dwarf sunflower hybrid (CMS26 × R103) as second crop. Iranian Journal of Crop Science 10(40): 377-388 (In Persian with English Summary)
10- Doorenbos, J., and Kassam, A.H. 1979. Yield response to water. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 33. FAO, Rome, Italy p. 181.
11- Gharib, F., moussa, L.A., and Massond, O.N. 2008. Effect of compost and biofertilizer on growth, yield and essential oil of sweet marjoram (Marjorana hortensis) plant. International Journal of Agriculture and Biology 10(4): 381-387.
12- Goksoy, A.T., Demir, A., Turan, O.Z.M., and Dagustu, N. 2004. Responses of sunflower to full and limited irrigation at different growth stages. Filed Crops Research 87: 167-178.
13- Hungria, M., Andrade, D.S., Colozzi-Filho, A., and Balota, E.L. 1997. Interacao entre microrganismos do solo, feijoeriro e milho em monoculture consorcio. Pesquisa Agrogecuaria Brasileira 32: 807-818.
14- Jalilian, J., Modarres-Sanavya, S.A.M., Saberalia, S.F., and Sadat-Asilan, K. 2012. Effects of the combination of beneficial microbes and nitrogen on sunflower seed yields and seed quality traits under different irrigation regimes. Field Crops Research 127: 26-34.
15- Jiang, D., and Hengsdijk, H. 2006. Long-term effects of manure and inorganic fertilizers on yield and soil fertilityfor a winter wheat-maize system in Jiangsu, China. Soil Science Society of China 16: 25-32.
16- Kumar, S., Rawat, C.R., Dhar, S., and Rai, S.K. 2005. Dry matter accumulation, nutrient uptake and changes in soil fertility status as influenced by different organic sources of nutrients to forage sorghum (Sorghum bicolor). Indian Journal of Agricultural Sciences 75(6): 340-342.
17- Nanjappa, H.V., Ramachandrappa, B.K., and Mallikarjuna, B.O. 2001. Effect of integrated nutrient management on yield and nutrient balance in maize (Zea mays L.). Indian Journal of Agronomy 46(4): 698-701.
18- Pant, A., Radovich, T.J.K., Hue, N.V., and Arancon, N.Q. 2011. Effects of vermicompost Tea (Aqueous extract) on Pak Chio yield, quality, and on soil biological properties. Compost Science and Utilization 19(4): 279-292.
19- Pirasteh anousheh, H., Imam, Y., and Jamali Ramin, F. 2010. Comparative effect of biofertilizers with chemical fertilizers on sunflower (Helianthus annuus L.) growth, yield and oil percentage in different drought stress levels. Journal of Agroecology 2(3): 492-501. (In Persian with English Summary)
20- Renato, Y., Ferreira, M.E., Cruz, M.C., and Barbosa, J.C. 2003. Organic matter fractions and soil fertility under influence of liming, vermicopmpost and cattle manure. Bioresource Technology 60: 59-63.
21- Rezvani Moghaddam, P., Moradi, R., Nassiri Mahallati, M., and Nejad Ali, A. 2010. Effect of organic and biological fertilizers on quantity and quality of essential oil of fennel (Foenicum vulgare Mill.). 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries, Antalya , Turkey, 18-22 April 2010, p. 966-975.
22- Roesty, D., Gaur, R., and Johri, B.N. 2006. Plant growth stage, fertilizer management and bio-inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria affect the rhizobacterial. Community structure in rain-fed wheat fields, Journal of Plant Science 38: 1111-1120.
23- Rigi, M.R., and Ronaghi, A. 2003. Greenhouse evaluation of the effects of vermicompost with or without nitrogen on the growth and chemical composition of corn. Congress of Soil Science Iran, Rasht, Iran. (In Persian)
24- Roy, D.K., and Singh, B.P. 2006. Effect of level and time of nitrogen application with and without vermicompost on yield, yield attributes and quality of malt barley (Hordeum vulgare). Indian Journal of Agronomy 51(1): 40-42.
25- Saleh Rastin, N. 2001. Bio-fertilizers and their role in order to reach to sustainable agriculture. A compilation of papers of necessity for the production of biofertilizers in Iran, p. 1-54. (In Persian)
26- Sanoie, A., Nasri, M., and Ghooshchi, F. 2013. Effects of water stress and application of bio-fertilizer phosphorus on agronomic traits of safflower varieties (Carthamus tinctrius L). Annals of Biological Research 4(3): 183-186.
27- Sharma, A.K. 2002. Bio-fertilizers for sustainable agriculture. Agrobios Indian Publications.
28- Tomati, U., Grappelli, A., Galli, E. 1988. The hormone- like effect of earth worm casts on plant growth. Biology and Fertility of Soils 5: 288-294.
29- Vessey, J.K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as bio-fertilizer. Plant and Soil 255: 571-586.
CAPTCHA Image