مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا (Glycine max L.) در دشت مغان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه نظام های بهره برداری (تعاونی، خصوصی و دولتی) به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا و بررسی تاثیر انرژی نهاده ها در میزان عملکرد سویا در مغان می باشد. برای این منظور، اطلاعات با تکمیل پرسشنامه از 54 کشاورز خصوصی، 14 کشاورز عضو تعاون و 14 واحد کشت و صنعت جمع آوری گردید. بیشترین انرژی ورودی برای تولید سویا در نظام های بهره برداری دولتی (26784/28 مگاژول در هکتار) و به دنبال آن در نظام بهره برداری تعاونی (24815/98 مگاژول در هکتار) مشاهده گردید. همچنین، انرژی خروجی در نظام بهره برداری دولتی، تعاونی و خصوصی به ترتیب 43627/5، 41947/5 و 39948/61 مگاژول در هکتار محاسبه شد. سهم انرژی های تجدید پذیر از کل انرژی ورودی در نظام های بهره برداری تعاونی، خصوصی و دولتی به ترتیب 37/47%، 37/84% و 31/07% برآورد شد و سهم انرژی های تجدید ناپذیر به ترتیب 62/53%، 62/16% و 68/93% از کل انرژی ورودی بود. میزان اتکا به منابع انرژی تجدید ناپذیر برای تولید سویا در این منطقه زیاد است و باید در جهت جایگزین نمودن منابع انرژی تجدید پذیر به جای منابع تجدید ناپذیر تلاش شود. تجزیه و تحلیل انرژی نشان داد، نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی، برای نظام بهره برداری تعاونی، خصوصی و دولتی به ترتیب 1/68، 1/63 و 1/62 می باشد. نظام بهره برداری تعاونی در همه شاخص های انرژی، گزینه بهتری نسبت به نظام بهره برداری خصوصی و دولتی بود. برای پیدا کردن رابطه بین انرژی نهاده ها و عملکرد، از تابع تولید کاب داگلاس استفاده شد. تخمین کشش تولید نشان داد، در بین نهاده های انرژی، آبیاری موثرترین نهاده برای تولید سویا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Utilization Systems In terms of Energy Consumption of Soybean production in Moghan Region

نویسندگان [English]

  • abulfazl broumand 1
  • mohammanhossein : aghkhani 2
  • hassan sadrnia 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
The aim of this survey is to compare utilization systems (cooperative, private and governmental) methods of energy consumption in Soybean production and the evaluation of energy inputs effect in yield of Soybean in Moghan. For this purpose, the information were collected from 54 private farmers, 14 cooperative members farmers and 14 agro-industry units by questionnaire method. The maximum input energy was observed in governmental utilization system (26784/84MJ/ha), followed by cooperative utilization system (24815/94MJ/ha). Furthermore, the output energy in governmental utilization system, cooperative and private were calculated 43627/5, 41947/5 and 39948.61 MJ ha-1 respectively.The share of renewable energy of the total energy input in cooperative utilization system, private and governmental was estimated 37.47%, 37/84% and 31/07% respectively and share of non-renewable energy was respectively 62/53%, 62/16% and 68/93% of the total energy input.The share of non- renewable energy for Soybean production was relatively high and efforts should be made to substitute renewable sources for some part of the non- renewable sources. Energy analysis indicated, that output–input energy ratio in cooperative utilization system, private and governmental were 1/68, 1/63 and 1/62 respectively. Cooperative utilization system in all energy indices, was a better option as compared to private utilization system and governmental utilization system. In order to find the relationship between energy inputs and yield, Cobb-Douglass production function was used. The elasticity Production estimates indicated, that among the energy inputs, irrigation is the most important input that influences total energy of Soybean production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy indices
  • production systems
  • Production function
CAPTCHA Image