ارزیابی تنوع گیاهان کشاورزی و تاثیر گذاری فاکتورهای مدیریتی در منطقه شکار ممنوع قراویز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی تنوع گیاهان کشاورزی و تاثیر گذاری فاکتورهای مدیریتی در منطقه شکار ممنوع قراویز


چکیده
تنوع زیستی پایه و اساس کشاورزی به شمار می رود. کشاورزی پایدار نیز به دنبال افزایش تنوع زیستی است. طی این مطالعه تنوع زیستی گیاهان کشاورزی و فاکتورهای مدیریتی در سه روستای منطقه شکارممنوع قراویز و چهار روستا در حاشیه ی این منطقه، در شهرستان سرپل ذهاب مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات موردنظر از طریق بازدید از مزارع و پرسشنامه های خاصی جمع آوری گردید. شاخص های غنای گونه ای، شانون-وینر و غالبیت سیمپسون محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که، گونه های کشاورزی موجود در منطقه مورد مطالعه به هفت خانواده تعلق دارند که گرامینه، لگومینوز و سولاناسه بیشترین سهم را دارا می-باشند. گونه های گندم، ذرت در تمامی روستاهای موجود مورد کشت و کار قرار می گیرند. همبستگی بین نوع مزرعه با شاخص-های غنای گونه ای (**419/0)، شانون-وینر (**449/0) و غالبیت سیمپسون (**315/0-) معنی دار شده، به عبارتی آبی یا دیم بودن مزرعه بر روی شاخص های مذکور موثر بوده است. همبستگی نوع کود مصرفی با شاخص های غنای گونه ای (**413/0-)، شانون-وینر (**377/0-) و غالبیت سیمپسون (**296/0) نیز معنی دار گردید. هرچه گرایش به مصرف کودهای شیمیایی بیشتر شود میزان تنوع گونه های زراعی کاهش می یابد. همبستگی میزان مصرف کودهای آلی با شاخص غنای گونه ای (**452/0)، شانون-وینر (**419/0) و غالبیت سیمپسون (**338/0-) معنی دار بوده که با افزایش مصرف کودآلی، تنوع گونه های زراعی نیز افزایش می یابد. همچنین تاثیر فاکتورهای مقدار مصرف کودهای شیمیایی، آیش گذاری سالانه، مصرف بذر اصلاح شده، سموم شیمیایی و نهاده بیولوژیک بر روی شاخص های تنوع زیستی بی معنی گردیده است.
واژه های کلیدی: شاخص های تنوع زیستی، نوع مزرعه، نوع کود مصرفی، کودآلی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Diversity of agricultural plants and Effectiveness of management factors in Non-hunting of Gharaviz

نویسندگان [English]

  • Ashkan Asgari
  • Kouros Khoshbakht
  • Saeid Soufizadeh
  • Jafar Kambouzia
Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Iran
چکیده [English]

Evaluation Diversity of agricultural plants and Effectiveness of management factors in Non-hunting of Gharaviz

Abstract
Biodiversity is the basis of agriculture. sustainable agriculture both promotes and is enhanced by biodiversity. During present study, agrobiodiversity and management factors were investigated in three villages of Gharaviz area and four villages in surroundings area, in Sarpole-Zahab County. Interested data were collected via farms reconnaissance and visitation and special questionnaires. Species richness index, Shannon - Wiener and Simpson's dominance is calculated. Results suggested Species existed in study area are belonged to seven families among them poacea, fabaceae and solanaceae have the highest contribution. Species of wheat and corn are cultivated in all of rural area. Correlation between farm type to species richness indices (0.429**), Shannon-Weiner (0.449**) and dominance Simpson index (-0.315**) was significant, in other words, dry farming or irrigated farm have been affected afore mentioned indices. Correlation between fertilizer application way with species richness indices (-0.413**), Shannon-wiener (-0.377**), and dominants index of Simpson (0.296**) also was significant. The more tendency and application of chemical fertilizers, the less crops biodiversity will be. Correlation between organic fertilizers application to species richness indices (0.452**), Shannon-Weiner (0.419**), and dominants index of Simpson (-0.338**) was significant that as organic fertilizer increases, crop biodiversity also increases. Also effect of chemical fertilizers application, fallowing, using cultivations instruments and machines, using selected seeds, chemical herbicides and biological input on biodiversity indices have been insignificant.
Keywords: biodiversity index, farm type, fertilizer application, organic fertilizers

کلیدواژه‌ها [English]

  • biodiversity index
  • farm type
  • fertilizer application
  • Organic fertilizers
CAPTCHA Image