بررسی عملکرد کمی و کیفی و برخی خصوصیات زراعی آفتابگردان (Helianthus annus L.) در پاسخ به تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد در سطوح مختلف نیتروژن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی و برخی خصوصیات زراعی آفتابگردان (Helianthus annus L.) در پاسخ به تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد در سطوح مختلف نیتروژن، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 89-1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود نیتروژنه در سه سطح (صفر،80 و 160 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و تلقیح بذر با باکتری محرک رشد در چهار سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذر با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، آزوسپریلوم لیپوفروم استرین OF و سودوموناس استرین 186) بودند. نتایج نشان داد که کود نیتروژنه و باکتری های محرک رشد تأثیر معنی داری بر روی همه صفات مورد بررسی بجز وزن هزار دانه و قطر ساقه داشت. با افزایش سطوح کود نیتروژنه و کاربرد باکتری های محرک رشد عملکرد دانه، ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، درصد و عملکرد روغن، درصد و عملکرد پروتئین افزایش یافت. واکنش عملکرد دانه به تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد و سطوح کود نیتروژنه یکسان نبود. بیشترین عملکرد به مصرف 160 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و تلقیح بذر با ازتوباکتر تعلق داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که عملکرد دانه در ترکیب های تیماری 160 N× عدم تلقیح با باکتری و 80 N× تلقیح بذر با ازتوباکتر اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. بنابراین به منظور افزایش عملکرد دانه در شرایط اقلیمی اردبیل می توان پیشنهاد نمود که تلقیح بذر آفتابگردان با ازتوباکتر در سطح کودی 80 کیلوگرم در هکتار به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of qualitative and quantitative yield and some agronomic characteristics of sunflower (Helianthus annus L.) in response of seed inoculation with PGPR in various levels of nitrogen fertilizer

نویسنده [English]

  • R. Seyed Sharifi
چکیده [English]

In order to study the qualitative and quantitative yield and some agronomic characteristics of sunflower (Helianthus annus L.) in response to seed inoculation with PGPR under various levels of nitrogen fertilizer, a factorial experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications in field experimental University of Mohaghegh Ardabili during growing season of 2009-2010. Factors were nitrogen fertilizer in three levels (0, 80 and 160 kg N ha-1) as urea and seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria in four levels containing, without inoculation (as control), seed inoculation with Azotobacter chroococcum strain 5, Azospirillum lipoferum strain OF, Psedomunas strain 186. Results indicated that nitrogen levels and seed inoculation with Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) had significant effects on all of characteristics studied (except grain 1000 weight and stem diameter). Grain yield, plant height, head diameter, seed number per head, , yield and oil percentage, yield and protein percentage increased with increasing of nitrogen fertilizer and application of seed inoculation with PGPR. Response of grain yield wasn't the same for various levels of nitrogen fertilizer and seed inoculation with PGPR. The highest grain yield belonged to application of 160 kg N ha-1 and seed inoculation with Azotobacter. Means comparison showed that treatment compounds N160 × without inoculation with PGPR and N80 × seed inoculation with PGPR Azotobacter had similar grain yields. Thus, it can be suggested that in order to increasing of grain yield seed should be inoculated with Azotobacter bacteria × 80 kg N/ha in conditions of Ardabil region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter
  • Bio fertilizer
  • Nitrogen
  • Psedomunas
  • Oil percentage
CAPTCHA Image