ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کنترل بیولوژیکی علف های هرز می تواند به عنوان یک روش مؤثر و امن در مدیریت علف های هرز مدنظر قرار گیرد. بمنظور دست یابی به روش های غیرشیمیایی مبتنی بر بهره گیری از اصول اکولوژیک و امکان‌سنجی کنترل بیولوژیکی تعدادی از گونه های علف هرز مهاجم با استفاده از کنه های اریوفید، مطالعات صحرایی در مناطق مختلف استان های خراسان رضوی و شمالی در بهار سال 1389 انجام شد. بمنظور جمع آوری کنه ها، در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی گونه های هرز، 20 بوته کامل همراه با ریشه از داخل خاک خارج و برای بررسی احتمال آلودگی به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان داد که کنه گالزا ازمک (Acarina: Eriophyidae) A. drabae Nalepa, 1890)) به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی مناسب برای کنترل این گونه هرز معرفی گردید؛ به طوری که این کنه گالزا با تأثیر منفی بر رشد اندام های هوایی و در نتیجه به دلیل تضعیف کردن این گیاه هرز، در نهایت باعث کاهش تعداد بذر شد. کنه گالزا قندرون (Acarina: Eriophyidae) A. chondrillae (G. Can.))) به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی مناسب برای کنترل گیاه هرز قندرون معرفی گردید، بطوریکه این کنه با حمله به جوانه های گل قندرون و تبدیل جوانه های زایشی به گال باعث جلوگیری از تشکیل بذر شد. بدین ترتیب، چنین به نظر می رسد که بتوان از پتانسیل کنه های اریوفید اختصاصی برای کاهش آلودگی و کنترل بیولوژیکی علف های هرز و گونه های مهاجم بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A primary evaluation on Eriophyid mites as biological control agents of some invasive weed species in Northeast of Iran

نویسندگان [English]

  • Ghorbanali Asadi
  • Surur Khorramdel
  • Reza Ghorbani
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Weed biocontrol by using Eriophid mites could be a safe and efficient strategy. In order to find an ecological non-chemical approach for controlling of weeds, and studying the possibility of using Eriophyid mites, field surveys were conducted in Razavi Khorasan and North Khorasan Provinces during spring 2010. Collecting of mites was carried out at all of the vegetative and reproductive stages of these target weeds. Twenty plants of each species were selected and transferred to laboratory after each sampling. The results showed that gall mite (Aceria drabae Nalepa 1890) (Acarina: Eriophyidae) is a suitable biocontrol agent for controlling hoary cress. It decreased shoot growth and seed number. Gall mite (Aceria chondrillae (G. Can.)) (Acarina: Eriophyidae) was able to prevent seed set and reproductive buds of rush skeletonweed, it could be considered as a potential promising biocontrol agent. Since, Eriophyid mites were able to reduce vegetative and reproductive characteristics of studied weed species, these could be considered as a potential promising biological control agents for using in ecological agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gall mite
  • Natural enemy
  • Non-chemical control
  • Weed
CAPTCHA Image