اثر تاریخ های مختلف کاشت برخی گیاهان همراه بر کنترل علف های هرز، صفات مورفولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) سینگل کراس 504

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت برخی گیاهان همراه بر کنترل علف های هرز، صفات مورفولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) سینگل کراس 504 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در سال زراعی 1389 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل گیاهان همراه در چهار سطح (شبدر قرمز(Trifolium pretense L.) ، ماشک گل خوشه ای (Vicia sativa L.)، ریحان (Ocimum basilicum L.) و شوید (Anethum graveolens L.)) و تاریخ کاشت گیاهان علوفه ای در دو سطح (کاشت همزمان گیاهان همراه با ذرت و کاشت گیاهان همراه 15 روز بعد از ذرت) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل گیاهان مورد بررسی بر ارتفاع بوته ذرت معنی دار بود، به طوری که بیشترین ارتفاع بوته ذرت در کشت همزمان ذرت با شبدر و کمترین ارتفاع بوته ذرت در کشت ماشک گل خوشه ای 15 روز بعد از کشت ذرت مشاهده شد. همچنین اثر معنی داری بین گیاهان علوفه ای از نظر تعداد برگ وجود داشت و کشت همزمان ذرت با شبدر دارای بیشترین تعداد برگ بود. بیشترین عملکرد دانه ذرت به میزان 9/4062 کیلوگرم در هکتار در کشت با شبدر و کمترین میزان عملکرد دانه ذرت به مقدار 2/3034 کیلوگرم در هکتار در کشت با ریحان بود. زیست توده و حداکثر ارتفاع علف هرز بطور معنی داری تحت تأثیر اثر متقابل کشت گیاهان علوفه ای و تاریخ کاشت آن در مرحله رسیدگی ذرت قرار گرفت. بیشترین و کمترین زیست توده و ارتفاع علف هرز به ترتیب در کشت ذرت با شوید و ذرت با شبدر مشاهده شد و این به دلیل رشد سریع و قدرت رقابتی بالای شبدر در مراحل اولیه رشد بود. همچنین نتایج حاکی از آن بودند که با افزاش میزان زیست توده و ارتفاع علف های هرز عملکرد دانه ذرت به طور خطی کاهش یافت. کشت همزمان ذرت با شبدر بهترین تیمار از نظر عملکرد و کنترل علف های هرز نسبت به سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different sowing date by some of companion crops on the weeds control, morphological traits and yield of corn (Zea mays L.) SC 504

نویسندگان [English]

  • F. Yeganehpoor
  • S. Zehtab Salmasi
  • M. Valizadeh
چکیده [English]

In order to study the effects of different sowing dates by some of companion crops on the weeds control, morphological traits and yield of corn Sc 504, a field experiment was carried out of Research Field at Tabriz University during 2010 growing season. Treatments were arranged in a factorial experiment using randomized complete blocks design with three replicatins. Factors was include four levels of companion crops (clover red (Trifolium pretense L.), hairy vetch (Vicia sativa L.), basil (Ocimum basilicum L.) and dill (Anethum graveolens L.)) sowing date companion crops with two levels (synchronic cultivation with corn and cultivation 15 days after corn). The result showed that the plant length trait was significantly influenced by companion crops and sowing date interaction, as maximum plant length was observed in synchronized planting corn with clover and minimum plant length was observed in cultivation of hairy vetch in 15 after cultivation of corn. There was significant difference between forage plants for leaf number, as maximum leaf number of plant was observed in the synchronic cultivation of corn with clover. Maximum and minimum grain yield of corn were 4062.9 kg.ha-1 and 3034.2 kg.ha-1 in cultivation of corn with clover and basil respectively. Biomass weed and maximum weed length in the maturity stage of corn were significantly affected by sowing date and companion crops interaction, as maximum and minimum biomass and weed length were significantly in the synchronic cultivation of corn with dill and the concurrent cultivation of corn with clover respectively and this is to rapid growth and high competitive power of clover in the early stage of growth. Also, with increasing of biomass weed and weed length, grain yield of corn linearly reduced. Synchronize cultivation of corn with dill was the best treatment than performance and weed control of other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass of weed
  • basil
  • Clover
  • Competition
  • Height of weed
CAPTCHA Image