بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea mays L.) در شرایط شور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر الگوی کشت بر خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) شیرین و فوق شیرین در شرایط شور، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. کرتهای اصلی الگوی کشت در سه سطح شامل، کشت تک‌ردیفه و دو ردیفه روی پشته و کشت در کف جوی آبیاری و کرت های فرعی چهار رقم شامل دو رقم ذرت شیرین (Ksc403su, Merit) و دو رقم ذرت فوق شیرین (Basin و Obsession) بودند. نتایج نشان داد که الگوی کشت تأثیر معنی-داری بر ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، طول و عرض برگ، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن هزار دانه داشت؛ در حالی که بر تعداد کل برگ، تعداد برگ بالای بلال اصلی، طول تاسل، قطر ساقه، زمان گرده افشانی، کاکل‌دهی، فاصله بین ظهور دانه گرده تا ظهورکاکل و عملکرد بیولوژیک تأثیر معنی داری نداشت. تأثیر رقم بر کلیه ویژگی های مورد مطالعه بجز تعداد برگ بالای بلال اصلی و قطر ساقه معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت در رقم Obsession (به ترتیب برابر با 10 کیلو گرم و 39 درصد) و کمترین آنها در رقم Basin (به ترتیب برابر با 4 کیلو گرم و 20 درصد) مشاهده شد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از روش کشت کف فارو برای ذرت شیرین و فوق شیرین در شرایط شور می تواند منجر به بهبود عملکرد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of planting method on agronomic characteristics, yield and yield components of sweet and super sweet corn (Zea mays L.) varieties under saline conditions

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Faridi 1
  • Mahmood Ramroudi 1
  • Mohammad Galavi 1
  • BaratAli Siah Sar 1
  • Saeed Khavari Khorasani 2
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
2 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of planting pattern on morphological, Phonological, yield and yield components of sweet and super sweet corn (Zea mays L.) varieties under saline conditions, a field experiment was conducted as split plots based on a randomized complete block design with four replications. Planting pattern in 3 levels included one row in ridge, two row in ridge and furrow planting, as a main plot and varieties in 4 levels sweet corn with 2 types (KSc 403 su, Merit) and super sweet with two types (Basin, obsession) as sub plots. The results showed that planting pattern had significant differences on plant height, ear height, leaf length, leaf width, number of kernel per row, number of rows per ear and 1000-kernel weight. but had no significant effects on the length of tassel, number of leaf/plant, number of leaf per plant above ear, stem diameter, time of anthesis, time of silking, anthesis silking interval) ASI), grain yield, biological yield and harvest index. Different varieties had significant effects on the total characteristics studied except number of leaf above ear and stem diameter. Most of the conservable grain yield and harvest index was in Obsession variety (10 kg and 39%, respectively) and the least was seen in Basin (4 kg and 20%, respectively). The result showed that use of furrow planting pattern for sweet and super sweet corn in saline conditions can effects result in higher yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grain yield
  • morphological traits
  • Planting pattern
CAPTCHA Image