ارزیابی تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات رشدی، عملکرد وکیفیت پس از برداشت دو رقم گوجه فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill. در شرایط آب و هوایی میاندوآب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کم آبیاری یکی از راهکارهای بهینه سازی مصرف آب در اراضی فاریاب است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات کم آبیاری بر رشد، عملکرد و صفات کیفی دو رقم گوجه فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill. به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب در سال زراعی 90-1389 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو رقم گوجه فرنگیEarly Urbana111 و Rio grand و چهار تیمار کم آبیاری 60، 80، 100 و 120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A بود. نتایج نشان داد که تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص های ارتفاع بوته، تعداد میوه درجه یک، وزن میوه، طول میوه، عملکرد کل، مواد جامد محلول، کلروفیل، لیکوپن، بتاکاروتن و EC میوه گوجه فرنگی در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. ارقام مورد آزمایش نیز برای شاخص های EC میوه، لیکوپن و رنگ در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری داشتند. بیشترین ارتفاع بوته (8/93 سانتی متر)، طول میوه (65/7 سانتی متر)، تعداد میوه بازارپسند (29/16)، میانگین وزن میوه (/174گرم در بوته) و عملکرد کل (3/8 کیلوگرم) از تیمار 60 میلی متر تبخیر از تشتک آبیاری و بیشترین مقدار بریکس (86/5)، عددکلروفیل متر (78/0) و لیکوپن (10/17درصد) در تیمار 120میلی متر تبخیر از تشتک آبیاری بود. به طور کلی، نتایج این آزمایش بیانگر آن است که کم آبیاری باعث کاهش شاخص های رویشی و افزایش کیفیت پس از برداشت ارقام گوجه فرنگی مورد آزمایش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of deficit irrigation on growth properties, yield and post harvest quality of two tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars under Mindoab conditions

نویسندگان [English]

  • B. Esmaielpour
  • M. Akbari
چکیده [English]

Deficit irrigation is an essential optimization method for water consumption in irrigated lands. In order to investigate the effects of deficit irrigation on growth, yield and quality traits of two tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars a factorial layout based on randomized complete block design with three replications was conducted in Agricultural Research Station of Miandoab during growing season 2010-2011. Experimental treatments included two tomato cultivars such as Early urbana l11 and Rio-grand and four deficit irrigation such as 60, 80, 100, 120 mm evaporation from Pan. Results of analysis of variance revealed that the effect of different irrigation levels were significant (p≤0.05) on plant growth indices such as plant height, number of marketable fruits, fruit weight and length, total yield, soluble solid, chlorophyll, lycopene, Beta carotene and EC of fruits of tomato. The highest value for traits such as plant height (93.7 cm), fruit length (7.65 cm), number of marketable fruit (16.29) fruit weight (174 g) and total yield (8.3 kg) were obtained 60 mm evaporation from pan, while the highest value for postharvest properties such as brix (5.86%) and lycopene (17.10 %) were produced in 120 mm evaporation from pan enhanced post harvest quality of tomato fruits. In general, results of this investigation indicated deficit irrigation led to reduction in vegetative growth parameters and improvement in post harvest quality of assessed tomato cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta carotene
  • Chlorophyll
  • Evaporation pan
  • Lycopene
CAPTCHA Image