بررسی اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و سن مزرعه بر ویژگی های زراعی زعفران ((Crocus sativus L.

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر سن بنه زعفران و خصوصیات خاک بر عملکرد گل و کلاله و بنه زعفران، تحقیقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در دو منطقه از شهرستان نیشابور در سال زراعی 89-1388 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سنین مختلف مزرعه زعفران (دو، چهار و شش ساله) در دو منطقه جغرافیایی اسحق آباد و سلطان آباد بود. در این تحقیق خصوصیاتی نظیر وزن تر و خشک بنه، تعداد بنه، تعداد جوانه های روی بنه و عملکرد گل و کلاله زعفران تعیین شد. همزمان با نمونه برداری ها، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نظیر بافت، هدایت الکتریکی وpH نیز اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که اثر سن مزرعه بر کلیه خصوصیات مورد بررسی در گیاه زعفران از نظر آماری معنی داری بود. همچنین عملکرد گل و کلاله زعفران به طور معنی داری تحت تأثیر منطقه و اثر متقابل منطقه و سن مزرعه قرار گرفت. همبستگی مثبت معنی داری بین سن مزرعه و پارامترهایی نظیر وزن تر بنه، تعداد جوانه های روی بنه، تعداد بنه زعفران و وزن خشک بنه مشاهده شد. با افزایش سن مزرعه تا چهار سال، عملکرد زعفران روند صعودی پیدا نمود و سپس کاهش یافت. این تحقیق نشان داد که تغییرات عملکرد گل و کلاله به طور معنی داری با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (بافت، EC و pH ) خاک مرتبط بود. همبستگی منفی معنی داری بین درصد رس خاک با تعداد بنه، وزن خشک بنه، عملکرد گل و کلاله زعفران در واحد سطح مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of soil physiochemical characteristics and field age on agronomic traits of saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • E. Azizi
  • M. Jahani Kondori
  • R. Divan
چکیده [English]

In order to Investigation some soil characteristics and filed age effects on flower and corm yield of saffron, an experiment was conducted as factorial based on complete randomized design with five replications in two regions of Neyshabur during growing season 2009-2010. Treatments were included different filed ages (2, 4 and 6 years) and two geographical regions (Eshagh abad and Soltan abad). Different characteristics such as fresh and dry weight of corm, corm number, number of corm sprout and flower and stigma yield of saffron were determined. Soil physical and chemical characteristics such as soil texture, pH and EC were measured. Results showed that effect of filed age on all characteristics was statistically significant. Flower and stigma yield were affected by region and filed age and region interaction significantly. Positive significant regression was shown between field age and parameters such as fresh and dry weight of corm, number of corm sprout and corm number. With increasing field age to 4 years, saffron yield increased and then decreased. Results showed that changes in stigma and flower yield was significantly related to physical and chemical soil criteria (soil texture, EC, pH) characteristics. Significant negative correlations were observed between clay percentage of soil with corm number, corm dry weight, flower and stigma in.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry weight
  • EC
  • pH
  • Stigma
  • yield
CAPTCHA Image