بررسی بهره ‏وری مصرف آب و انرژی در بوم‏ نظام‏های فاریاب استان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

استفاده کارآمد از نهاده‏ها و منابع انرژی در کشاورزی یکی از اصول مهم و تأثیر گذار برای توسعۀ پایدار در کشاورزی است. بدین منظور، کارایی مصرف آب و انرژی در سیستم‏های فاریاب تولید محصولات اصلی استان کرمانشاه شامل گندم، ذرت و یونجه مورد بررسی قرار گرفت. داده‏های مورد نیاز برای این مطالعه با تکمیل پرسشنامه و در قالب مصاحبه چهره در چهره با 180 کشاورز در سطح استان کرمانشاه بصورت تصادفی در تابستان 1389 جمع‏آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بهره‏وری مصرف آب در بوم‏نظام‏های تولید یونجه، ذرت و گندم در این استان به ترتیب 06/2، 05/1 و 9/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. همچنین کارایی مصرف انرژی برای این بوم‏نظام‏ها 29/4، 08/2 و 78/3 بود. بر این اساس شاخص بهره‏وری آب-انرژی در بوم‏نظام‏های گندم، ذرت و یونجه به ترتیب 08/0، 06/0 و 13/0 گرم بر متر مکعب بر کیلووات ساعت بود. نتایج نشان داد که در بوم‏نظام‏های کشاورزی مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و پایدار از انرژی و در نهایت کاهش رد‏پای محیطی امری مهم و تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the water and energy productivity of irrigated agroecosystems in Kermanshah Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yousefi
  • Abdolmajid Mahdavi Damghani
Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Iran
چکیده [English]

Efficient use of inputs and energy resources is one of the most important principals of sustainable agriculture. For this purpose, water and energy productivity of irrigated agroecosystems of major crops in Kermanshah province were evaluated. The Data was collected via questionnaire through face to face interview of 180 farmers of this province during summer 2010. Results showed that water productivity in alfalfa, corn and wheat agroecosystems were 2.06, 1.05 and 0.9 kg.m3, respectively. Furthermore, energy use efficiency for these crops were 4.29, 2.08 and 3.78. Accordingly, water- energy productivity was 0.08, 0.06 and 0.13 g.m3 kWh for wheat, maize, and alfalfa agroecosystems, respectively. In conclusion, results indicated that in these agroecosystems, energy management should be considered as an important task in terms of efficient and sustainable use of energy in order to reduce environmental footprint in agroecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy resource
  • Environmental footprint
  • Sustainable development
CAPTCHA Image