اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثر تیمارهای آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.)، پژوهشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری (آبیاری پس از 70، 100 و 130 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و سطوح کود نیتروژن (0، 40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در کرت های اصلی و فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کود نیتروژنی اثر معنی داری بر قطر چتر فرعی، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت داشت (05/0(p≤، ولی اثر تیمارهای آبیاری و اثر متقابل تیمارهای آبیاری و کود نیتروژن روی هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی دار نبود. بیشترین قطر چتر فرعی در تیمار نیتروژن شاهد تولید شد، در حالی که بیشترین وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد بذر متعلق به تیمار 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به ترتیب با 4/1 گرم، 3/49 درصد و 9/27 گرم در متر مربع بود. بین سطوح 40 و 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن اختلاف معنی داری وجود نداشت. بنابراین، به نظر می رسد که استفاده از 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای تولید عملکرد شوید مناسب تر می باشد. . با توجه به اینکه اثر کم آبی بر هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی دارنیست، می توان نتیجه گرفت که شوید گیاهی متحمل به خشکی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation and nitrogen fertilizer levels on yield and yield components of dill (Anethum graveolens L.)

نویسندگان [English]

  • S. Madadi Bonab
  • S. Zehtab Salmasi
  • K. Ghassemi Golezani
چکیده [English]

In order to investigate the effect of irrigation and nitrogen fertilizer on yield and yield components of (Anethum graveolens L.), a field experiment was performed in Agricultural Research Farm of the University of Tabriz, Iran, during growing season of 2009-2010. The experiment was carried out as split plot based on randomized complete block design with three replications. Irrigation treatments (irrigation after 70, 100, 130 mm evaporation from class A pan) and nitrogen levels (0, 40, 80, 120 kg.ha-1) were allocated to main and sub-plots, respectively. The results showed that nitrogen fertilizer had significant (p≤0.05) effect on minor diameter umbrella, 1000-seed weight, seed yield and harvest index. However, irrigation and effect between irrigation and nitrogen were not affected any of the traits. The greatest minor diameter umbrella was obtained with control nitrogen treatment and maximum 1000-seed weight, harvest index and seed yield were obtained from 40 kg.ha-1 nitrogen. There was no any significant difference between 40 and 80 kg.ha-1 nitrogen levels. Therefore, it seems that for producing the highest yield application of 40 kg.ha-1 nitrogen is suitable. As water deficit no significant effects on this traits, of dill, it can be concluded that dill is a tolerant plant to drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dill
  • Harvest index
  • Nitrogen supply
  • Water stress
CAPTCHA Image