بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بنه بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)در شرایط اقلیمی ملایر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

به منظور مطالعه اثرات تاریخ کاشت و تراکم بنه بر عملکرد و برخی خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی ملایر، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 89-1388 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت (25 تیر، 25 مرداد و 25 شهریور ماه) و چهار تراکم ( 25، 50، 75 و 100 بنه در متر مربع) بودند. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که اثر تاریخ کاشت بر تعداد گل، تعداد برگ، طول کلاله و وزن خشک کلاله هر گل معنی‌دار بود، در حالی که تراکم کاشت تأثیر معنی‌داری بر عملکرد کلاله، تعداد گل، طول دوره گلدهی، تعداد و طول برگ ها، وزن و طول کلاله و تعداد بنه های دختری داشت. کاشت در تیرماه باعث تولید بیشترین تعداد گل در واحد سطح و بیشترین میزان طول و وزن کلاله شد، ولی با این حال از لحاظ عملکرد کلاله اختلاف معنی-داری بین تیمارهای تاریخ کاشت مشاهده نشد. افزایش تراکم کاشت نه تنها باعث شد گلدهی زودتر شروع شود بلکه باعث کاهش معنی‌دار دوره گلدهی نیز شد، به صورتی که با افزایش تراکم از 25 بنه در متر مربع به 100 بنه در متر مربع، طول دوره گلدهی 33 درصد کاهش یافت. با افزایش تراکم کاشت از 25 به 100 بنه در متر مربع تعداد بنه دختری تولید شده نیز 56 درصد کاهش یافت. به طور کلی، کاشت در تیرماه اثرات مثبت بیشتری بر خصوصیات رشدی زعفران داشت. از سوی دیگر، تراکم کاشت 100 بنه در متر مربع به دلیل تأثیر مثبت بر عملکرد و کاهش طول دوره گلدهی قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of planting date and corm density on growth and yield of saffron (Crocus sativus L.) under Malayer climatic conditions

نویسندگان [English]

  • Majid Rostami
  • Hoda Mohammadi
Faculty of Agriculture, Malayer University, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of planting date and corm density on yield and some other traits of saffron under climatic conditions of Malayer in the West of Iran, an experiment was conducted using split plots based on randomized complete blocks design with four replications. Different planting dates (15th July, 15th August and 15th September) were allocated in the main plots and different corm densities (25, 50, 75 and 100 corms.m-2) were in the subplots. Based on results, the effects of planting date on flower number, leaf number, length and weight of stigma was significant, whereas effects of planting density on flower number and flowering period, leaf length and number, stigma length and weight, number of daughter corms and stigma yield was significant. The highest amount of saffron yield (2.7 kg.ha-1) obtained in the first planting date but there wasn’t significant different between planting date treatments. None of experimental treatments have significant effects on the beginning of flowering, but by increasing corm density the length of flowering period significantly decreased. By increasing planting density from 25 corms.m-2 to 100 corm.m-2 the number of daughter corms decreased by 56%. Generally, planting date of 15th of July caused higher growth in saffron than other planting dates. A number of 100 corms.m-2 showed higher yield and shorter length of flowering period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daughter corm
  • Flowering period
  • Saffron leaf
  • Stigma yield
CAPTCHA Image