اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثرات کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (.Forssk Plantago ovata)، قدومه شهری (.L Lepidium Perfoilatum)، قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum L.) و تخم شربتی (.L Lalementia iberica) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل انواع کودهای آلی کود گاوی، ورمی‌کمپوست، کمپوست قهوه و کمپوست قارچ و فاکتور فرعی شامل چهار گونه دارویی اسفرزه، قدومه شهری، قدومه شیرازی و بارهنگ بود. تأثیر کودهای آلی مختلف روی گیاهان مورد آزمایش از نظر کلیه صفات مورد مطالعه بجز وزن هزاردانه معنی دار بود. اثر متقابل نوع گیاه و نوع کود آلی فقط برای صفت وزن خشک اندام های هوایی معنی‌دار شد. در بین گیاهان دارویی مورد بررسی، تخم شربتی بطور متوسط از نظر میزان موسیلاژ (75/27 درصد) نسبت به قدومه شیرازی (16 درصد)، اسفرزه (92/15) و قدومه شهری (92/15 درصد) بیشترین میزان را داشت. در بین کودهای آلی، استفاده از نوع کود گاوی کاملاً پوسیده با تولید 1816 کیلوگرم در هکتار ماده خشک، عملکرد بذر 5/467 کیلوگرم در هکتار، تعداد 550 بذر در گیاه، ارتفاع گیاه 17/32 سانتی‌متر و میزان موسیلاژ 75/20 درصد، بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of organic fertilizers on quality and quantity characteristics of blond psyllium (Plantago ovata Forssk.) clasping peperweed (Lepidium perfoilatum L.), qodumeh Shirazi (Alyssum homolocarpum L.) and dragon's head (Lalementia iberica L.)

نویسندگان [English]

  • Alireza Koocheki
  • Shahram Amirmoradi
  • Javad Shabahng
  • Salma Kalantari Khandani
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

This experiment was carried out in experimental farm of Agricultural Faculty of Ferdowsi University of Mashhad, Iran during 2010. The design was split plot with three replications. Main plots were the medicinal plant species consist of: blond psyllium (Plantago ovate Forssk.), clasping peperweed (Lepidium perfoilatum L.), qodumeh Shirazi (Alyssum homolocarpum L.) dragon's head (Lalementia iberica L.) and subplots were various organic fertilizer consist of cow manure, vermicompost (based on cow manure), coffee compost and spent mushroom compost. Results showed that medicinal plants had significant difference for number of seeds per plant, shoot dry matter, seed yield, plant height and mucilage percentage. Effect of various organic matter on all traits except for 1000-seed weight was significant. Interaction of organic fertilizers and plant was significant for dry matter. Lalementia had the most mucilage percentage (27.75%) and cow manure was the best fertilizer because it had the highest amounts of dry matter (1816 kg.ha-1), seed yield (467.5 kg.ha-1), number seed per plant (550 seeds.plant-1), plant height (23.17 cm) and mucilage percentage (20.75%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow manure
  • Mucilage medicinal plant
  • Mushroom compost
  • Seed yield
CAPTCHA Image