بررسی اثرات الگوی کاشت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت علوفه ای (Zea mays L.) در شرایط شور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر روش کاشت بر عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف ذرت علوفه ای (Zea mays L.) آزمایشی در منطقه ی شور (EC= 6.43 dS.m-1) دشت ملحه از توابع شهرستان نیشابور در سال زراعی 89-1388 انجام شد. بر این اساس نه تیمار آزمایشی شامل سه روش کاشت یک ردیف روی پشته، دو ردیف روی پشته و یک ردیف کف جوی بعنوان کرت های اصلی و سه رقم KSC 704، ZP 644 وNS 540 بعنوان کرت های فرعی، در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل ارتفاع بوته و بلال، قطر ساقه، روز تا ظهور تاسل، روز تا گرده افشانی، فاصله گرده افشانی تا کاکل دهی، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، قطر و طول بلال، تعداد بلال در بوته، شاخص کیفیت، درصد پروتئین و عملکرد علوفه بود. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر عملکرد علوفه و اغلب صفات مورد بررسی بین الگوهای مختلف کاشت و ارقام مورد مطالعه وجود داشت، بطوریکه بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به روش کاشت کف فارو و رقم KSC 704 با متوسط 13/49 تن در هکتار بود. برتری الگوی کشت کف فارو می تواند بدلیل برتری معنی دار آن نسبت به سایر روش ها در صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد بلال در بوته، طول و قطر بلال و نیز شاخص برداشت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of planting methods on morpho-physiological traits, yield and yield components of forage corn (Zea mays L.) cultivars in saline condition

نویسندگان [English]

  • Ali Yazdi Motlagh 1
  • Jafar Musa-Abadi 3
  • Saeed Bakhtiari 1
1 Agronomy Department, Islamic Azad University, Neyshaboor Branch, Iran
2 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Iran
3 Agronomyy Department, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

In order to study the effects of planting pattern on yield and yield components in different cultivars of forage corn (Zea mays L.), an experiment was conducted at saline conditions (EC=6.43 dS.m-1) of Dasht-e-Malhe, Neyshabour during growing season of 2009-2010. Nine treatments and two furrow planting and furrow bed planting as main plots and three cultivars (KSC 704, ZP 644 and NS540) as sub plots as split plot based on RCBD (Randomized complete block design) were evaluated with three replications. Criteria such as plant and ear height, number of leaf.plant-1, number of row/ear, number of kernel.row-1, stem diameter, day to tasseling, day to anthesis, anthesis-silking interval (ASI), ear diameter and length quality index, number of ear.plant-1, protein percentage and forage yield of corn were measured. The results showed that the significant differences between planting methods and corn cultivars for forage yield and most of measured traits. The highest forage yield (49.13 t.ha-1) was belonged to raised bed planting method and KSC 704 corn variety. Superiority of raised bed planting than other methods can be related to its superiority in many of measured traits like plant height, ear no. plant, ear length and ear diameter of corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forage yield
  • Planting method
  • salinity
CAPTCHA Image