اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تهران

چکیده

بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Alluim sativum L.) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام در سال زراعی 89-1388 بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. کود نیتروژن در سه سطح (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و هفت بستر کاشت (شامل 20 و 40 تن کود حیوانی پوسیده در هکتار، 20 و 30 تن شن در هکتار و پنج و 10 تن کلش گندم در هکتار و شاهد) به ترتیب بعنوان فاکتور اصلی و فرعی مد نظر قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل وزن خشک برگ، تعداد حبه، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت سیر بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده کود نیتروژن و بسترهای کاشت بر وزن خشک برگ، تعداد حبه، عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی و شاخص برداشت سیر معنی دار (05/0p≤) بود، بطوریکه مصرف 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن به ترتیب باعث بهبود 15 و 20 درصدی عملکرد اقتصادی سیر در مقایسه با شاهد شد. همچنین بالاترین عملکرد اقتصادی سیر به ترتیب با 4/1085 و 5/723 گرم در متر مربع برای بستر کاشت 40 تن کود دامی در هکتار و شاهد مشاهده شد. اثر متقابل سطوح نیتروژن و بسترهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر معنی دار نبود. با توجه به وجود رابطه مثبت بین وزن برگ و تعداد حبه با عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی سیر به نظر می رسد که بکار گیری عملیات زراعی که خصوصیات رویشی و تعداد حبه را بهبود دهد در نهایت افزایش عملکرد اقتصادی سیر را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different nitrogen fertilizers and various mulches rates on yield and yield components of garlic (Allium sativum L.)

نویسندگان [English]

  • S. Khorramdel 1
  • H. Shoorideh 2
1
2
چکیده [English]

In order to investigate the effects of nitrogen application rates and different planting beds on yield and yield components of garlic (Allium sativum L.), a field experiment was conducted as split plot based on a randomized complete block design with four replications at the Agricultural Research Station, Azad University of Torbat-e-Jam, Iran, during 2009-2010. Three Nitrogen application rates (0, 50 and 100 kg.ha-1) and seven planting beds (20 and 40 t.ha-1 manure, 20 and 30 t.ha-1 sand and 5 and 10 t.ha-1 wheat straw and control) were allocated to the main and the sub plots, respectively. Results indicated that the simple effects of nitrogen application rate and planting bed were significant (p≤0.05) on the leaf dry weight, bulb number, economical yield, biological yield and HI of garlic. Also, the interaction between nitrogen application rate and planting bed had not significant effect. By increasing in 50 and 100 kg Nitrogen ha-1 enhanced economical yield of garlic up to 15 and 20%, respectively. The highest garlic economical yield was observed in 40 kg manure (1085.4 g.m-2) and the lowest was for control (723.5 g.m-2). There was a positive correlation between leaf weight and bulb number with economical and biological yield of garlic. It can be concluded that the agronomic operations enhanced growth characteristics and bulb number of garlic. It seems that increase economical and biological yields of garlic was due to improvement of its growth characteristics and bulb numbers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulb number
  • Manure
  • Mulch
CAPTCHA Image