اثر خاکپوش های پلی اتیلن و آلی در فواصل مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه آفتابگردان (Helianthus annus L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی اثر خاکپوش های پلی اتیلن و آلی در دورهای مختلف آبیاری روی عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annus L.)، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران اجرا گردید. عامل اصلی شامل: سه دور آبیاری (7، 12 و 17 روز) و فاکتور فرعی شامل تیمارهای بدون خاکپوش بعنوان شاهد و انواع خاکپوش ها شامل پلی اتیلن، خاکپوش کود دامی گاوی در سه سطح: 5/8 ، 17 و 25 تن در هکتار، خاکپوش کلش گندم هم در سه سطح 5/2، 5/5 و 5/7 تن در هکتار بود. ارتفاع، قطر طبق، تعداد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن و شاخص برداشت آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر دور آبیاری و اثر خاکپوش ها بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار شدند. بیشترین عملکرد دانه از دور آبیاری هفت روز با متوسط 965/2 تن در هکتار بدست آمد و همچنین خاکپوش پلی اتیلن و کلش سطح سه در دورهای مختلف آبیاری بیشترین میزان عملکرد دانه را داشتند. بطور کلی، استفاده از خاکپوش ها با کاهش مصرف آب آبیاری می تواند باعث افزایش عملکرد کمّی و کیفی دانه آفتابگردان شود. بدین ترتیب، با توجه به نتایج این مطالعه و اینکه خاکپوش های کلشی اثر سوء زیست محیطی برای اراضی کشاورزی ندارند، استفاده از آنها توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of polyethylene and organic mulches in different intervals of irrigation on morphological characteristics and grain yield of sunflower (Helianthus annus L.)

نویسندگان [English]

  • R. Mahdipour Afra
  • R. Amiri
  • H. Iran Nejad
چکیده [English]

In order to investigate the effects of polyethylene and organic mulches in different Irrigation intervals on morphological characteristics and seed grain of sunflower (Helianthus annus L.) hybrid Azrgol, an experiment was conducted in split-plot design based on randomized complete blocks with three replications at research farm of college of Aboureihan, University of Tehran during year of 2009. Main factor was three irrigation interval including of 7, 12 and 17 days and sub-factors were treatments without mulch as control and different types of mulch (polyethylene, cow manure including of 8.5 t.ha-1,17 t.ha-1, 25 t.ha-1, wheat stubble mulch in three levels of 2.5, 5.5 and 7.5 t.ha-1). Plant height, head diameter, seed number in each head, 1000-seed weight, seed yield, oil yield, harvest index were investigated. The results indicated that the effect of irrigation period and the effect of mulches for all measured traits were significant. Highest seed yield with average of 2.965 t.ha-1 was obtained from 7 days irrigation and also polyethylene mulch and stubble mulch level three in different irrigation periods, had the highest yield. The overall results showed that, using mulches by reducing irrigation water use can increases the quality and quantity seed yield. Regarding the results of the study and non-toxic effects of stubble mulches in agriculture, we suggest their usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation intervals
  • Mulch
  • Water deficit stress
  • yield
CAPTCHA Image