ارزیابی محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، بر و روی بر ویژگی های کمّی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمّی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 85-1384 در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. تیمارها شامل محلول پاشی عناصر ریزمغذی سولفات روی با غلظت سه در هزار، سکوسترن 183 آهن با غلظت چهار در هزار، اسید بوریک با غلظت دو در هزار، ترکیبات دوتایی آنها و عدم مصرف کود (شاهد) بودند. محلول پاشی در دو مرحله قبل از گلدهی و بعد از گرده افشانی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر ارتفاع بوته، عملکرد دانه و بیولوژیک، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و درصد پروتئین و روغن تفاوت معنی داری وجود داشت، اما تعداد دانه در طبق تحت تأثیر محلول پاشی قرار نگرفت. بیشترین عملکرد دانه، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه به تیمار آهن و بیشترین تعداد طبق بارور در بوته، درصد پروتئین به تیمار روی و بیشترین درصد روغن به تیمار ترکیبی روی و آهن تعلق داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که استفاده از عناصر ریزمغذی سبب افزایش ویژگی های کمّی و کیفی گلرنگ در منطقه مورد آزمایش می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of foliar Fe, Zn and B micronutrients application on quantitative and qualitative traits of safflower (Carthamus tinctorius L.)

نویسندگان [English]

  • Hossein Kamaraki
  • Mohammad Galavi
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of foliar micronutrients on quantitative and qualitative yield of safflower (Carthamus tinctorius L.), a field experiment was carried out at Research Farm of Agricultural Faculty, Zabol University during growing season of 2005-2006. The experiment performed based on RCBD with 3 replications and 7 treatments including: Fe, Zn, B, pair combination of them and control. Foliar application of Fe (as FeSO4) in 0.004, Zn (as ZnSO4) in 0.003 and B (as H3BO3) in 0.002 was used two times, before flowering and after pollination. The results showed significant differences in plant height, seed yield and biological, thousand seed weight, harvest index and percentages of protein and oil due to application of foliar micronutrients, but number of seeds per capitol was not affected by foliar. The maximum seed yield, plant height and thousand seed weight were relevant to Fe treatment and the maximum number of fertile capitol per plant, protein percentage were relevant to Zn treatments and the maximum oil percentage was relevant to Zn-Fe pair combination at foliar micronutrient application. In general, application of micronutrients had positive effects on quantitative and qualitative traits of safflower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertile capitol
  • Number seed per plant
  • Oil percentage
  • Plant height
  • Seed yield
CAPTCHA Image