ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از آنجا که اهمیت حفاظت از محیط زیست در جوامع امروزی امری بدیهی است، بنابراین اقدام و اجرای هرگونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست دارد. یکی از راه های حفظ منابع طبیعی و دست یافتن به توسعه پایدار و بویژه کشاورزی پایدار، ارزیابی زیست محیطی فرایند تولید محصولات کشاورزی می باشد. روش ارزیابی چرخه حیات یک روش مورد قبول برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سراسر چرخه حیات یک محصول می باشد. در این مطالعه، از روش ارزیابی چرخه حیات برای ارزیابی اثرات زیست محیطی گرمایش جهانی، اسیدیته، تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی محصول چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان خراسان جنوبی و شرکت سهامی زراعی خضری بهره گرفته شد. داده های بدست آمده، مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد که اثر تخلیه منابع آبی در تولید چغندر قند در استان خراسان جنوبی، بیشتر از سایر اثرات به محیط زیست آسیب می رساند. شاخص نهایی زیست محیطی برای گرمایش جهانی، اسیدیته، تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی به ترتیب 0003/0، 002/0، 025/0 و 073/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental impact study of sugar beet (Beta vulgaris L.) production using life cycle assessment (Case study: South Khorasan region)

نویسندگان [English]

  • H. Mirhaji
  • M. Khojastehpour
  • M. Abbaspour-Fard
  • S. M. Mahdavi Shahri
چکیده [English]

The importance of environmental protection in modern communities is vital, the action and implementation of any program requires the sufficient knowledge and understanding of environment. One of the methods to preserve natural resources and achieving sustainable development, especially sustainable agriculture, is the environmentally evaluation of agriculture production processes. Life cycle assessment approach is an accepted method for determining the side effects of a production process on environment during its complete life cycle. In this research, the impacts of global warming, acidification, fossil resources depletion and water resources depletion of sugar beet (Beta vulgaris L.) production on environment is investigated using life cycle assessment method in Khezri Farming Company, one of the major production areas in South Khorasan province. The final environmental indices for global warming, acidification, fossil resource depletion and water resources depletion were 0.0003, 0.002, 0.025 and 0.073, respectively. In other words, the effect of water resources depletion has the greatest damaging potential on environment among others in sugar beet production in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidification
  • Global warming
  • Resource depletion
CAPTCHA Image