بررسی تأثیر برخی ویژگی های شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم (L. Triticum aestivum) شرق مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر برخی ویژگی های شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونه ای علف های هرز، در مطالعه ای میدانی در سال زراعی 88-1387 مزارع گندم (L. Triticum aestivum) منطقه شرق مشهد بر اساس مساحت آنها در دامنه کمتر از 3 هکتار، 3 تا 5 هکتار، 5 تا 10 هکتار، 10 تا 15 هکتار و بیشتر از 15 هکتار شناسایی گردید. از خاک هر یک از مزارع آزمایشی، پنج نمونه از عمق 30 سانتی متر با استفاده از اوگری به قطر پنج سانتی‌متر و بطور تصادفی برداشت شد و سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردید و میزان کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و اسیدیته خاک تعیین شد. نتایج این آزمایش حاکی از آن بود که همبستگی معنی داری بین میزان کربن، مواد آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، اسیدیته خاک و مساحت مزارع وجود داشت، به طوریکه با افزایش سطح مزارع میزان کربن، مواد آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم کاهش و میزان pH افزایش یافت. همچنین همبستگی معنی داری بین نسبت C/N و مساحت مزارع مشاهده گردید، بطوریکه با افزایش سطح مزرعه نسبت C/N کاهش یافت. بین کربن، فسفر، پتاسیم، نیتروژن، اسیدیته خاک و شاخص شانون علف های هرز نیز همبستگی معنی داری مشاهده گردید. با افزایش میزان کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک و کاهش اسیدیته خاک شاخص شانون افزایش یافت. میزان کربن و نیتروژن خاک نیز همبستگی مثبت معنی داری با غنای گونه ای نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of soil chemical characteristics on weed species diversity in eastern Mashhad region wheat (Triticum aestivum L.) fields

نویسندگان [English]

  • M. Jahani-Kondori
  • A. Koocheki
  • M. Nassiri Mahallati
  • P. Rezvani Moghaddam
چکیده [English]

In order to investigate the effects of soil chemical characteristics on weed species diversity in eastern Mashhad region wheat (Triticum aestivum L.) fields, an investigation was held in the year 2009. Wheat fields were classified based on the acreage from 3-5, 5-10 and higher than 10 ha. Five random soil samples were taken using a 5 cm diameter auger from the soil of each experimental field and were analyzed in the laboratory to measure carbon, nitrogen, phosphorus, potassium and pH levels. The results indicated that there is a significant correlation between carbon, organic matter, nitrogen, phosphorus, potassium and pH with field area. With increasing field area decreased soil carbon, nitrogen, phosphorus and potassium levels and increased soil pH. A significant negative correlation was found between C/N ratio and field area (a decreased C/N ratio correlated with increased area and vice versa). A significant correlation was found between increasing soil carbon, nitrogen, phosphorus, potassium levels, decreasing soil pH and an increasing shannon index of weeds. The shannon index for weeds was increased with increasing soil carbon, nitrogen, phosphorus and potassium and a decreasing soil pH. Significant correlation was found between increased soil carbon and nitrogen levels and increased weed species richness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fields area
  • Shannon index
  • Species richness
CAPTCHA Image