بررسی غلظت عناصر معدنی پرمصرف در ذرت علوفه ای (Zea mays L.) (رقم سینگل کراس 704) تحت تأثیر تلقیح قارچ میکوریزی و Azotobacter chroococcum در سطوح مختلف نیتروژن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کشاورزی، کرج، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

نیتروژن و فسفر دو عنصر مورد نیاز و ضروری برای گیاهان می باشند که رشد و عملکرد گیاه ذرت علوفه ای (Zea mays L.) را تحت تأثیر قرار می دهند. کمبود این مواد معدنی در خاک در حال حاضر معمولاً با کاربرد کودهای شیمیایی جبران می شود. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کاربرد باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و قارچ میکوریزی به عنوان کود های بیولوژیک و نیتروژن (اوره) به عنوان کود شیمیایی انجام شد. اثر سه عامل شامل باکتری ازتوباکتر کروکوکوم (تلقیح شده و نشده)، قارچ میکوریزی (تلقیح شده و نشده) و نیتروژن (اوره ) (صفر، 75، 150 و 300 کیلوگرم در هکتار) بر غلظت عناصر معدنی نیتروژن، فسفر، سدیم، پتاسیم،کلسیم، درصد پروتئین در اندام های هوایی گیاه و عملکرد ماده خشک با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک) در سال زراعی 84-1383 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد باکتری ازتوباکتر کروکوکوم به جز پتاسیم به طور معنی داری سایر صفات مطالعه شده را تحت تأثیر قرار داد. تأثیر کاربرد قارچ میکوریزی فقط در مورد افزایش میزان عناصر پتاسیم، سدیم، نیتروژن و پروتئین معنی دار بود. اثرات متقابل عوامل باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و قارچ میکوریزی (کاربرد توأم دو ترکیب) بیشترین تأثیر افزایشی را روی صفات نیتروژن، سدیم، پروتئین و عملکرد ماده خشک داشت. به همین دلیل می توان به منظور جلوگیری از آلایندگی خاک های کشاورزی و منابع آبی به کودهای شیمیایی نیتروژنه و سلامت محیط زیست، کاربرد باکتری ازتوباکترکروکوکوم به تنهایی ویا توأم با قارچ میکوریزی و همچنین به همراه مصرف 150کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره را توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the concentration of macroelements in forage mays (Zea mays L.) (SC 704) as effected by inoculation with mycorrhizal fungi and Azotobacter chroococcum under different levels of nitrogen

نویسندگان [English]

  • Mohsen Amirabadi 1
  • Mohammad Seifi 1
  • Farhad Rejali 2
  • Mohammad Reza Ardakani 3
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Soil and Water Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Agronomy Department, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

Nitrogen and phosphorus are two necessary macronutrients for plant growth and yield. These two elements now will be added to soil by chemical fertilizers. This research has been carried out based on randomized completely block design with three replications at Markazi Provience Agricultural Research Station, Iran, during growing season of 2004-2005 to evaluate the effects of Azotobacter chroococcum and Mycorrhiza (Glomus intraradices) as biofertilizers and urea as chemical fertilizers on concentrations of N, P, K, Na, Ca and crude protein (%) in corn (Zea mays L.) shoot tissues and dry matter of corn. Azotobacter chroococcum used as two levels (inoculated and uninoculated), mycorrhiza (Glomus intraradices) in two levels (inoculated and uninoculated) and urea in four levels (0, 75, 150 and 300 kg.ha-1). Results showed that Azotobacter chroococcum affected significantly all studied criteria except of K shoot concentration, but mycorrhizan (Glomus intraradices) only had a increasing significantly effect on N, K, Na and Crude protein. The interaction between Azotobacter chroococcum and Mycorrhiza (Glomus intraradices) had the most increasing effect on dry matter, N, Na and Crude protein. Therefore, based on our results it can be concluded that in order to prevent polluting the agricultural soil, environmental and other water supplies from nitrogen chemical fertilizers, application of Azotobacter chroococcum or combined with mycorrhizal fungi with 150 kg.ha-1 Urea is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizers
  • Inoculants
  • Plant nutrition
  • Uptake
CAPTCHA Image