تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

آهن عنصری ضروری برای رشد همه گیاهان است.کمبود مواد آلی خاک و کاربرد بیش از اندازه فسفات در خاک از عوامل محدودکننده بر فراهمی آهن است. از این رو در یک آزمایش گلخانه ای اثر آهن، فسفر و ماده آلی بر رشد و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.) بررسی شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح کود گاوی (صفر، یک درصد)، سه سطح فسفر (صفر، 200، 400 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل) و سه سطح آهن (صفر، 20 و 40 کیلوگرم در هکتار سکوسترین 138) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار بود. گیاهان به مدت هشت هفته در یک خاک لوم شنی رشد کردند. نتایج نشان داد که کود گاوی سبب افزایش معنی دار وزن خشک شاخساره، غلظت و جذب کل آهن در گیاه ذرت شد. کاربرد فسفر و کاربرد آهن در سطح 20 کیلوگرم در هکتار، سبب افزایش وزن خشک شاخساره گردید، اما کاربرد سطح بیشتر آهن آن را کاهش داد. غلظت و جذب کل آهن با کاربرد آهن افزایش، اما با کاربرد فسفر کاهش یافت. بررسی برهمکنش تیمارهای آزمایشی نشان داد که کاربرد کود آلی می تواند اثر منفی ناشی از مصرف زیاد فسفر را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of phosphorus and organic matter on availability and iron uptake in mays (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • Leyly Alsadat Ghorashi
  • Gholamhossein Haghnia
  • Amir Lakzian
  • Reza Khorasani
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Iron is an essential microelement for plant growth. Low content of organic matter and excess application of phosphate fertilizer in soils can be affected on availability of iron. In this study the effect of iron, phosphorus and organic matter on growth and iron uptake of mays was evaluated. A greenhouse experiment was conducted with two levels of cattle manure (0 and 1 %), three levels of phosphorus (0, 200, 400 kg.ha-1 triple super phosphate) and three levels of iron (0, 20, 40 kg.ha-1 sequestrene 138). The experiment was carried out based on a completely randomized design with a factorial arrangement using two replications. Plants were grown in a sandy loam soil for eight weeks. Results showed that application of cattle manure significantly increased shoot dry weight, iron concentration and iron uptake of maize. The application of phosphorus along with iron treatment increased shoot dry weight at 20 kg.ha-1 iron but it had a negative effect at higher levels of iron. Application of iron increased concentration and total iron uptake of plants. However, phosphorous revealed an opposite effect. Interaction between treatments showed that application of cattle manure can improve the negative effects of excess phosphorus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle manure
  • Interaction of phosphorus and iron
  • Plant nutrition
  • Trace elements
CAPTCHA Image