بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بمنظور بررسی تعیین بهترین عرض نوار در کشت مخلوط لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) از نظر ویژگی های اکولوژیکی از جمله تنوّع، ترکیب و تراکم علف‌های هرز و حشرات و عملکرد، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار الگوی کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا و یک ردیف گاوزبان (1:1)، دو ردیف لوبیا و دو ردیف گاوزبان (2:2)، سه ردیف لوبیا و سه ردیف گاوزبان (3:3) و چهار ردیف لوبیا و چهار ردیف گاوزبان (4:4)) و کشت خالص دو گیاه بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد اقتصادی لوبیا و گاوزبان در کشت خالص به ترتیب با 46/4 و 12/0 تن در هکتار و کمترین مقدار آن در الگوی 4:4 به ترتیب با 30/2 و 05/0 تن در هکتار حاصل شد. با افزایش تنوّع، تراکم و وزن خشک علف‌های هرز بطور معنی داری تحت تأثیر قرار گرفت، بطوریکه تیمارهای مخلوط کمترین وزن خشک علف‌های هرز را داشتند. کمترین و بیشترین و تراکم و وزن خشک علف‌های هرز به ترتیب در الگوی 2:2 و کشت خالص لوبیا مشاهده شد. بیشترین جمعیّت شکارگرهای طبیعی در کشت مخلوط دو ردیف لوبیا+ دو ردیف گاوزبان با 3/20 درصد و بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا با 5/20 درصد از کل جمعیّت حشرات بدست آمد. بطور کلی نتایج نشان داد که کشت مخلوط ردیفی لوبیا با گاوزبان باعث افزایش نسبت برابری زمین شد، بطوریکه بالاترین نسبت در عرض نوار 2:2 (55/1) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Row intercropping of borage (Borago officinalis L.) with bean (Phaseolus vulgaris L.) on possible evaluating of the best strip width and assessing of its ecological characteristics

نویسندگان [English]

  • Alireza Koocheki
  • Javad Shabahang
  • Surur Khorramdel
  • Afsaneh Amin Ghafouri
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effects of row intercropping of bean (Phaseolus vulgaris L.) with borage (Borago officinalis L.) on its ecological characteristics such as weed and insect diversity, composition and density and their yield and evaluating of the best strip width, a field experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran during growing reason of 2009-2010. Treatments included one row of bean + one row of borage (1:1), two rows of bean + two rows of borage (2:2), three rows of bean + three rows of borage (3:3), four rows of bean + four rows of borage (4:4) and pure bean and borage. Results indicated that the highest economic yield of bean and borage were achieved in monoculture with 4.46 and 0.12 t.ha-1 and 4:4 with 2.30 and 0.05 t.ha-1, respectively. The row intercropping of bean with borage and strip width affected its ecological characteristics such as weed diversity, density and dry matter. With increasing crop diversity, weed density and dry matter decreased. The lowest and the highest weed dry matter were observed in pure bean and two rows of bean + two rows of borage, respectively. The maximum population of biological predators and pets were obtained in two rows of bean + two rows of borage (20.3%) and pure bean (20.5%), respectively. In general, row intercropping of common bean with borage increased land equivalent ratio, and strip width of 2:2 (1.55) was the most promising one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity
  • Medicinal plants
  • Shannon index
  • Weed
CAPTCHA Image