نویسنده = حمید رضا خزاعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزنجوش وحشی (Origanum vulagre virid) تحت تأثیر سطوح مختلف کود آزوکمپوست و اوره

دوره 6، شماره 4، بهار 1393، صفحه 798-811

10.22067/jag.v6i4.26720

رستم یزدانی بیوکی؛ محمد بنایان اول؛ حمیدرضا خزاعی؛ حمید سودائی زاده


3. مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 245-255

10.22067/jag.v2i2.7630

محمد کافی؛ احسان عیشی رضایی؛ متین حقیقی خواه؛ صادق قربانی


4. اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 11-118

10.22067/jag.v2i1.7608

صادق قربانی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی؛ محمد بنایان اول