دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 50، دی 1400، صفحه 581-757 
تعیین شاخص‌های ارزیابی ظرفیت توسعه گردشگری کشاورزی ایران

صفحه 669-687

10.22067/jag.v13i4.87833

مجتبی زارع؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ حسین محمودی؛ فاطمه آقامیر؛ فائزه اسدیان اردکانی