دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، بهار 1392 
4. بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی

صفحه 243-254

10.22067/jag.v5i3.28995

آلاله متقیان؛ همت اله پیردشتی؛ وحید اکبر پور؛ غزال سراج پور؛ محمد یعقوبی خانقاهی؛ سجاد شریعت نژاد


8. ارزیابی کیفیت علوفه ارزن دم‏روباهی (Setaria italica (L.) P.Beauv) در مراحل مختلف رشد

صفحه 282-288

10.22067/jag.v5i3.29000

فاطمه ایزدی یزدان آبادی؛ یوکابد اسماعیل پور اخلمد؛ آرش امیدی؛ محمد علی بهدانی