دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392 

علمی - پژوهشی

1. اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد

صفحه 1-15

10.22067/jag.v5i1.21253

محسن جهان؛ معصومه آریایی؛ محمد بهزاد امیری؛ حمیدرضا احیایی