داوران

اسامی داوران نشریه در سال ۱۳۹۸

نام داور

وابستگی سازمانی

شناسه ارکید

اسدی، سارا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6533-7235

اصغری، حمیدرضا

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

امیری، محمدبهزاد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0952-4957

آینه بند، امیر

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

برادران، رضا

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 

بنایان اول، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6076-6196

بهشتی، علیرضا

مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

 

پارسا مطلق، بهاره

دانشگاه جیرفت

 

توکلی کاخکی، حمیدرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

ثابت تیموری، مژگان

جهاد دانشگاهی مشهد

 

جعفری، لیلا

دانشگاه هرمزگان

 

جوادی، حامد

دانشگاه پیام نور

 

جهان، محسن

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2259-5124

حاجی نیا، سمیه

دانشگاه ایلام

 

حسنی، عباس

دانشگاه ارومیه

 

خرم دل، سرور

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2995-4898

خیرفام، حسین

دانشگاه ارومیه

 

ذبیحی، حمیدرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

رضایی چیانه، اسماعیل

دانشگاه تبریز

 

رضایی مودب، علیرضا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

 

سنجانی، سارا

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

سید محمدی، جواد

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

سیدی، سید محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

صحابی، حسین

دانشگاه تربت حیدریه

 

صدرآبادی حقیقی، رضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

عبدالهی، فرزین

دانشگاه هرمزگان

 

فراوانی، مهدی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

فعله گری، حمزه

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

فلاح پور، فرنوش

دانشگاه فردوسی مشهد

 

فلاحی، حمیدرضا

دانشگاه بیرجند

 

کامکار، بهنام

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1309-8433

کوچکی، علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4820-8906

مرادی، روح اله

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مندنی، فرزاد

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

موسوی، سید کریم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

 

مهدوی دامغانی، عبدالمجید

دانشگاه شهید بهشتی

 

نجیب نیا، سمانه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

نصیری محلاتی، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-0357-1733

نظریان، رامین

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8968-2359

نیکخواه، امین

دانشگاه فردوسی مشهد

 

ولی زاده، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5912-4898

همایون، سمیه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

یزدانی بیوکی، رستم

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

اسامی داوران نشریه در سال 1399

نام داور

وابستگی سازمانی

شناسه ارکید

اله دادی، مرضیه

دانشگاه تبریز

0000-0003-4715-5547

امیری، محمد بهزاد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0952-4957

ایزدی، نسیم

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

بنایان اول، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6076-6196

پیرزاد، علیرضا

دانشگاه ارومیه

 

توکلی کاخکی، حمیدرضا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

ثابت تیموری، مژگان

جهاد دانشگاهی مشهد

 

جعفری، لیلا

دانشگاه هرمزگان

 

جهان، محسن

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2259-5124

جوادی، حامد

دانشگاه پیام نور

 

حاجی نیا، سمیه

دانشگاه ایلام

 

خرم دل، سرور

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2995-4898

دباغ محمدی نسب، عادل

دانشگاه تبریز

 

رضائی چیانه، اسماعیل

دانشگاه ارومیه

 

زکی عقل، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سنجانی، سارا

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

سیاهمرگویی، آسیه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

عبدالهی، فرزین

دانشگاه هرمزگان

 

عزیزی، الهام

دانشگاه پیام نور سبزوار

 

عنابستانی، علی اکبر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1461-5893

فتوت، امیر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5551-7002

فلاحی، حمیدرضا

دانشگاه بیرجند

 

کامکار، بهنام

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1309-8433

کردی، سجاد

دانشگاه تبریز

 

کوچکی، علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4820-8906

عصمت مهدیخانی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-0310-6284

مهدی نصیری محلاتی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-0357-1733

رامین نظریان

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8968-2359

رضا ولی زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5912-4898