مطالعه فراوانی و تنوع زیستی بندپایان ماکروفون خاک در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) آبی و دیم استان ایلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

در این مطالعه، فراوانی و تنوع زیستی بندپایان ماکروفون خاک در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شهرستان ایوان (استان ایلام) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­برداری در طول رویش گندم سال 1398 انجام شد. بدین منظور، 10 مزرعه گندم آبی و دیم انتخاب و برای هر مزرعه پنج واحد نمونه­گیری (تکرار) انتخاب گردید که در هر واحد، ماکروفون خاک با استفاده از تله­های گودالی جمع­آوری و به‌تفکیک شمارش شدند. صفات و شاخص­های تنوع گونه­ای با استفاده از شاخص­های شانون- وینر و سیمپسون، یکنواختی با شاخص یکنواختی پیلو و غنای گونه­ای با شاخص مارگالف محاسبه شد. در مجموع، 3753 نمونه جمع­آوری شد که سوسک­های ببری (Cicindelidae) در هر دو مزارع گندم آبی (48/25 درصد) و دیم (57/20 درصد) بیش­ترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. هم­چنین نتایج تنوع گونه­ای نشان داد که شاخص­های تنوع شانون – وینر (05/0(P≤ و غنای مارگالف (001/0(P≤ مزارع گندم دیم به‌طور معنی­داری بیش­تر از مزارع گندم آبی بود، امّا شاخص­ تنوع سیمپسون (05/0(P≥ در مزارع گندم دیم بیش­تر از مزارع گندم آبی بود، امّا این اختلاف معنی­دار نبود. هم­چنین شاخص یکنواختی پیلو (05/0(P≥ مزارع گندم آبی بیش­تر از مزارع گندم دیم بود، امّا این اختلاف معنی­داری نبود. هم­چنین نتایج نشان داد که بیش­ترین و کم­ترین تعداد بندپایان ماکروفون به دام افتاده در تله­های گودالی در مزارع گندم دیم به‌ترتیب مربوط به سوسک­های ببری (Cicindelidae) (87/4 ± 4/21) و سن­های قرمز (Pyrrhocoridae) (18/0 ± 68/1) و در مزارع گندم آبی به‌ترتیب مربوط به سوسک­های ببری (Cicindelidae) (82/2 ± 60/13) و سوسک­های سرگین­خوار (Scarabaeidae) (16/0 ± 16/2) بود. به‌طور کلی، نتایج نشان داد که به‌دلیل مصرف زیاد کودها و علف­کش­ها و هم­چنین استفاده بیش­تر از ماشین آلات کشاورزی در مزراع گندم آبی که باعث تخریب بافت خاک، محیط و کاهش تعداد ماکروفون­ها می­شود، در نتیجه فراوانی و تنوع بندپایان ماکروفون خاک در مزارع گندم دیم بیش­تر از مزارع گندم آبی بود. هم­چنین می­توان نتیجه گرفت، با توجه به این که ماکروفون­های مفید خاک حساسیت زیادی به تغییرات محیط از خود نشان می­دهند، به‌طوری‌که هرچه محیط تخریب شود، از تنوع و تعداد این ماکروفون­ها کاسته می­شود، در نتیجه می­توان از این اطلاعات استفاده کرد تا توصیه­های مدیریتی مناسبی را در مورد استفاده از کود­ها و سموم شیمیایی در مزارع گندم ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Frequency and Biodiversity of Soil Macrofauna in Irrigated and Rainfed Wheat (Triticum aestivum L.) Fields, Ilam Province (Iran)

نویسندگان [English]

  • Majid Mirab-balou 1
  • Behzad Miri 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Soil is the richest and most diverse living community in any ecosystem. Soil organisms are responsible for the change and transformation of organic matter and the deformation and transport of nutrients such as nitrogen and sulfur. Therefore, they are an integral part of soil quality. In agricultural systems, useful macrofauna includes species that are involved in increasing crop yield and the ecological stability of the system. The objective of this study was the effect of agricultural systems (irrigated and rainfed) on the abundance and diversity indices of soil macrofauna in wheat fields of Ilam province, west of Iran.
 
Materials and Methods
In this study, the abundance and biodiversity of the soil macrofauna arthropods in wheat fields of Eyvan (Ilam province) was investigated. Five samplings were performed during irrigated and rainfed wheat growth in the year 2019. For this purpose, five sampling units (replicates) were selected for ten fields. In each sampling unit, soil macrofauna was collected using pitfall traps and then counted. Diversity was calculated by Shannon-Wiener and Simpson indices, evenness by Pielou evenness index, and species richness with Margalef index. PAST software was used to calculate biodiversity indices.
 
Results and discussion
From 3753 macrofauna samples collected, 11 families belonging to different orders of insects and spiders were identified: (1) Diptera including Syrphidae and Muscidae, (2) Hymenoptera, i.e., Formicidae, (3) Coleoptera, i.e., Carabidae, Staphylinidae, Silphidae, Scarabaeidae and Cicindelidae, (4) Hemiptera i.e., Pyrrhocoridae, (5) insects larval from different families, and (6) spiders. The tiger beetles had the highest abundance in both irrigated wheat (25.48%) and rainfed (20.57%) fields. The T-test results showed that the agricultural environment change from irrigated to rainfed fields did not increase or decrease the number of families but increased the average total frequency (from 2100 in rainfed farms to 1653 in irrigated farms). Changing the agricultural environment from irrigated to rainfed caused an increase in the Shannon index, Simpson and Margalof; also, this change of agricultural environment from irrigated to rainfed has caused a decrease in the value of the Pielou index. The results showed that the Shannon-Wiener index and the Margalef richness in the rainfed wheat fields were significantly higher than in the irrigated fields (P≤0.05), however, the Simpson diversity in rainfed fields was higher than in irrigated wheat fields, but this difference was not significant (P≥0.05). Also, the Pielou evenness in the irrigated fields was higher than in rainfed, but this difference was insignificant (P≥0.05). The results also showed that the highest and lowest number of arthropods trapped in pitfall traps in rainfed fields were related to tiger beetles (21.4 ± 4.87) and red bugs (1.68 ± 0.18), respectively, and in irrigated fields, it was related to tiger beetles (13.60 ± 2.82) and dung beetles (2.16 ± 0.16). In general, the results showed that the frequency and diversity of soil macrofauna in the rainfed wheat fields were higher than in irrigated wheat fields.
 
Conclusion
 The diversity of soil macrofauna arthropods in rainfed wheat fields was better than in irrigated wheat. Less use of chemical pesticides and agricultural machinery in rainfed wheat fields improves soil physical properties as well as provides suitable habitat for soil macrofauna arthropods, which increases diversity. Useful soil macrofauna is very sensitive to environmental changes, so as the environment is destroyed, the diversity and number of these macrofauna decrease. In general, according to the obtained results, it is necessary to avoid the excessive use of chemicals in irrigated wheat fields and to provide conditions for improving the biodiversity of soil macrofauna. These conditions can be created by reducing the use of chemicals on farms, but if you cannot for any reason, avoid the use of chemicals on farms, use other methods such as fallow, crop rotation, and also the cultivation of legumes in the agricultural program of the region provided these conditions.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species diversity
  • beetles
  • pitfall trap
  • Pyrrhocoridae
Ajmal Khan, S., 2004. Methodology for Assessing Biodiversity, Annamalai University. Centre of Advanced Study in Marine Biology 12pp.
Barrios, E., 2007. Soil biota, ecosystem services and land productivity. Ecological Economics 64(2): 269–285.
Batary, P., Holzchuh, A., Orci, K.M., Samu, F., and Tscharntke, T., 2012. Responses of plant, insect and spider biodiversity to local and landscape scale management intensity in cereal crops and grasslands. Agriculture, Ecosystems and Environment 146: 130–136.
Biaggini, M., Consorti, R., Dapporto, L., Dellacasa, M., Paggetti, E., and Corti, C., 2007. The taxonomic level order as a possible tool for rapid assessment of Arthropod diversity in agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems and Environment 122: 183–191.
Brevault, T., Bikay, S., Maldes, J.M., and Naudin, K., 2007. Impact of a no-till with mulch soil management strategy on soil macrofauna communities in a cotton cropping system. Soil and Tillage Research 97: 140–149.
Bullock, J.M., Pywell, R.F., Burke, M.J.W., and Walker, K.J., 2001. Restoration of biodiversity enhances agricultural production. Ecology Letters 4: 185–189.
Clark, W.H., and Blom, P.E., 1992. An efficient and inexpensive pitfall trap system. Entomological News 103: 55–59.
Diekotter, T., Wamser, S., Wolters, V., and Birkhofer, K., 2010. Landscape and management effects on structure and function of soil arthropod communities in winter wheat. Agriculture, Ecosystems and Environment 137: 108–112.
Gamito, S., 2010. Caution is needed when applying Margalef diversity index. Ecological Indicators 10: 550–551.
Hammer, O., Harper, D.A.T., and Ryan, P.D., 2001. PAST – Palaeontological STatistics. Chapman & Hall 31 pp.
Harwood, J.D., Sunderland, K.D., and Symondson, W.O.C., 2001. Living where the food is: Web location by linyphiid spiders in relation to prey availability in winter wheat. Journal of Applied Ecology 38: 88–99.
Hole, D.G., Perkins, A.J., Wilson, J.D., Alexander, I.H., Grice, P.V., and Evans, A.D., 2005. Does organic farming benefit biodiversity? Biological Conservation 122: 113–130.
Honek, A., Martinkova, Z., and Jarosik, V., 2003. Ground beetles (Carabidae) as seed predators. European Journal of Entomology 100: 531–544.
Jeanneret, P., Schupbach, B., and Luka, H., 2003. Quantifying the impact of landscape and habitat features on biodiversity in cultivated landscapes. Agriculture, Ecosystems and Environment 98: 311–320.
Kasprzak, K., and Niedbała, W., 1981. Biocenotic indicators in quantitative research. In: Górny, M., and Grüm, L., (Eds.), Methods Applied in Soil Zoology. PWN, Warszawa pp. 397-416.
Lavelle, P., Decaens, T., Aubert, M., Barota, S., Blouin, M., Bureau, F., Margerie, P., Mora, P., and Rossic, J.P., 2006. Soil invertebrates and ecosystem services. European Journal of Soil Biology 42: 3–15.
Magurran, A.E., 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. Princeton University Press, Princeton, NJ, USA.
Margalef, M., 1958. Information theory in ecology. General Systematics 3: 36–71.
Mirab-balou, M., and Mahmoudi, M., 2019. Investigation of frequency and biodiversity of soil macrofauna under two different plant coverages (Case study: Choqasabz Forest Park, Ilam province). Journal of Soil Biology 6(2): 57–67. (In Persian with English Summary)
Pearce, J.L., Schuurman, D., Barber, K.N., Larrivee, M., Venier, L.A., McKee, J., and McKenney, D., 2005. Pitfall trap designs to maximize invertebrate captures and minimize captures of nontarget vertebrates. Canadian Entomologist 137: 233–250.
Rana, N., Rana, S.A., Khan, H.A., and Sohail, A., 2010. Assessment of possible threats to soil macro-invertebrate diversity in wheat fields from high input farming. International Journal of Agriculture and Biology 12: 801–808.
Sayad, E., Hosseini, S.M., Hosseini, V., Jalali, S.G., and Shooshtari, M.S., 2010. Effect of Eucalyptus camaldulensis, Acasia salicina and Dalbergia sisoo plantation on soil macrofauna. Iranian Journal of Forest and Popular Research 17(4): 560–567. (In Persian with English Summary)
Shannon, C.E., and Weaner, A., 1949. The mathematical theory of communication.University of Illinois Press pp. 350.
Siddiqui, M.J.I., Rana, S.A., Rana, N., and Sohail, A., 2005. Biodiversity of insects in high and low input wheat (Triticum aestivum) fields agroecosystems of Punjab. Pakistan Entomologist 27: 25–28.
Simpson, E.H., 1949. Measurement of diversity. Nature 12: 1–20.
Smith, J., Potts, S., and Eggleton, P., 2008. Evaluating the efficiency of sampling methods in assessing soil macrofauna communities in arable systems. European Journal of Soil Biology 44: 271–276.
Southwood, T.R.E., and Henderson, P.A., 2000. Ecological Methods, 3rd ed. Blackwell Science, London-New York. 575 pages.
Sunderland, K.D., and Samu, F., 2000. Effects of agricultural diversification on the abundance, distribution, and pest control potential of spiders: A review. Entomologia Experimentalis et Applicata 95: 1–13.
Wardle, D.A., Bardgett, R.D., Klironomos, J.N., Setala, H., Van Der Putten, W.H., and Wall, D.H., 2004. Ecological linkages between above ground and below ground biota. Science 304: 1629–33.
Weibull, A.C., Ostman, O., and Granqvist, A., 2003. Species richness in agroecosystems: the effect of landscape, habitat and farm management. Biodiversity and Conservation 12: 1335–1355.
Weigmann, G., 1973. Zur ökologie der collembolen und oribatiden im grenzbereich land-meer (Collembola, Insecta - Oribatei, Acari). Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 186: 295–391.
Woodcock, B.A., and Pywell, R.F., 2010. Effects of vegetation structure and floristic diversity on detritivore, herbivore and predatory invertebrates within calcareous grasslands. Biodiversity and Conservation 19: 81–95.
Zulfagar, Z., Auhail, A., Igbal, J., Zahoor, M.K., and Abdin, Z.U., 2003. Insects biodiversity in organic (low input) and conventional (high input) wheat (Triticum aestivum) fields. Pakistan Entomologist 25: 49–58.
CAPTCHA Image