ارزیابی شاخص‌های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در تولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان گلستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

2 بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران ایران

3 گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر ارزیابی انرژی ورودی و خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی در بین محققان بخش کشاورزی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. جهت انجام این بررسی از طریق مصاحبه با کشاورزان مختلف، 95 کشاورز تولید کننده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان گلستان و در سال زراعی 96-1395 انتخاب گردید. اطلاعات مربوط به بکارگیری ماشین‌آلات، نهاده‌های ورودی شامل غده بذری، کود، سوخت فسیلی، الکتریسیته، آب آبیاری و سموم بوسیله‌ی پرسشنامه جمع‌آوری شد. سپس میزان مصرف سوخت، میزان انرژی ورودی و خروجی، شاخص‌های ارزیابی انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای بر حسب معادل دی‌اکسیدکربن محاسبه شد. نتایج نشان داد که کل میزان انرژی ورودی و خروجی  به مزارع سیب‌زمینی به ترتیب برابر 8/30 و 2/79 گیگاژول در هکتار بود. همچنین بیشترین انرژی ورودی مستقیم در مزارع سیب­زمینی مربوط به مصرف سوخت می‌باشد و نیز در بخش انرژی ورودی غیرمستقیم بیشترین میزان مربوط به کود نیتروژن به­دست آمد. نسبت انرژی خروجی به ورودی، بهره­وری انرژی و انرژی ویژه به ترتیب برابر 13/2، 71/0 (کیلوگرم بر مگاژول) و 4/1 (مگاژول بر کیلوگرم) محاسبه شد. همچنین میزان پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع سیب­زمینی 22/1616 کیلوگرم معادل دی اکسیدکربن به­دست آمد. مصرف کودهای شیمیایی به ویژه کود نیتروژنه و الکتریسیته، بیش از 50 درصد از انتشار گازهای گلخانه­ای اختصاص داشت. چون میزان انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه­ای در بخش مصرف کود نیتروژن در زراعت سیب­زمینی زیاد است،  لزوم بررسی و تحقیق جهت کشت­های تناوبی و در تناوب با سیب­زمینی و همچنین استفاده از گیاهان تثبیت­کننده نیتروژن در راستای مدیریت اکولوژیک در مزارع تولید این محصول، آشکار می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of energy indices and its impact on global warming potential for potato production: a case study, Golestan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Feyz Bakhsh 1
  • Mohammad Ali Dorri 2
  • Nasibe Rezvan Talab 3
1 Department of Agricultural and Horticultural Research, Center for Research and Education of Agriculture and Resources Golestan Province Natural, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Gorgan, Iran
2 Department of Forest and Pasture Research, Center for Research and Education of Agriculture and Resources Golestan Province Natural, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Gorgan, Iran
3 Department of Agronomy, Faculty of Crop Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Nowadays, the agricultural sector is largely dependent on energy consumption due to response to increasing food requirements for the growing population of the earth and providing adequate and appropriate foods. Recently evaluation of input, output and global warming potential (GWP) have been applied in sciences of agriculture. Although, further crops production without considering the environmental issues and lack of evaluation the energy indices, do not seem logical. On the other hand, high price and limitation of energy resources used in the agricultural products is also other important reasons for energy analysis in agricultural ecosystems. Energy shortage and importance of agriculture in feeding the world oriented many studies to evaluating the quantities of fuel and energy in different products and different sites. Different quantities of energy are consumed per each hectare of potato production based on different inputs such as fertilizers, fossil fuels, electricity, seeds, pesticides and machinery that will lead to greenhouse gases emission including CO2, N2O and CH4. Increasing the concentration of such gases in the atmosphere can cause global warming. So serious attention to reducing energy consumption and greenhouse gas emissions seems to be necessary. For this purpose, fuel and energy consumption and greenhouse gas emissions were investigated in all potato fields in Golestan province. Finally, some strategies were presented for their consumption reduction.
 
Materials and Methods
In order to determine the fuel and energy consumption and greenhouse gas emissions and how to reduce it, 95 potato fields in Golestan province were investigated through systematic random sampling. The amount of inputs, including fossil fuels was recorded and energy analysis was done based on the consumed inputs. Also, the greenhouse gases emission of carbon dioxide, nitrous oxide and methane derived from energy consumption for agricultural inputs and agronomic operations was calculated. Finally, energy efficiency, energy productivity, specific energy, net energy and total GWP, GWP in area unit, product weights, input energy and output energy were also calculated.
 
Results and Discussion
 Results showed that total input and output energy were 30.8 and 79.2 GJ per hectare, respectively. In a study, the total input energy in potato fields in Ardabil province was 81.6 and 102.4 GJ.ha-1, respectively (Mohammadi et al., 2008). Also the most direct input energy from fuel in potato farms was 14.1 percent and the highest indirect input energy farms was 27 percent that related to fertilizers. The ratio of output to input energy, energy productivity and specific energy in potato farms were calculated 2.5, 0.71 and 1.4 respectively. Energy productivity in potato fields in Kurdistan province for commercial and traditional fields were calculated 0.38 and 0.39 respectively, which shows that energy productivity in Golestan province is higher than Kurdistan province.
The GWP observed in potato farms was 1350.2 (kg CO2.ha-1). For potato farms the highest GWP was related to nitrogen fertilizer and fuel consumption. Results indicated that consumption of fuel and fertilizers constitute the high percent of energy consumption and greenhouse gas emissions.
 
Conclusions
Based on this study results, the use of devices that reduce fuel consumption is recommended, also need for research on crop rotation and nitrogen fixation plants in rotation were revealed. The use of Rhizobia bacteria and biological nitrogen fixation in rotation and organic fertilizers can be effective in reducing the use of nitrogen fertilizers and consequently, energy consumption and GHG emission. On the other hand, it can be said that increasing the yield along with reducing inputs consumption, especially fossil fuels and nitrogen fertilizer, can be effective in increasing energy efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specific Energy
  • Indirect Energy
  • Fuel
  • Field operations
Abdollahpour, S.H., and Zaree, S. 2009. Evaluation of wheat energy balance under rain fed farming in Kermanshah. Sustainable Agriculture Science 20: 97-106. (In Persian with English Summary)
Ahmadi, M., and Aghaalikhani, M. 2012. Analysis of energy use in cotton cropping in Golestan province in order to represent a strategy for increase of resources productivity. Journal of Agroecology 4: 151-158. (In Persian with English Summary)
Akcaoz, H., Ozcatalbas, O., and Kizilay, H. 2009. Analysis of energy use for pomegranate production in Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment 7: 475-480.
Alimagham S.M., Soltani A., Zeinali E., and Kazemi, H. 2017. Energy flow analysis and estimation of greenhouse gases (GHG) emissions in different scenarios of soybean production (Case study: Gorgan region, Iran). Journal of Cleaner Production 149: 621-648.
Alimagham, S.M., Soltani A., and Zeinali, E. 2013. Fuel consumption, energy use and GHG emissions from field operations in soybean production. Electronic Journal of Crop Production 7: 1-23. (In Persian with English Summary)
Alipoor, A., Keshavarz-Afshar, R., Ghaleh Golab Behbahani A., Karimi Nejad M., and Mohammadi, V. 2014. Evaluation of energy flow in irrigated wheat agroecosystems. A case study: Shahr-e-Rey City. Journal of Agriculture Science and Sustainable Production 23: 59-69. (In Persian with English Summary)
Bonari, E., Mazzoncini, M., and Peruzzi, A. 1995. Effect of conservation and minimum tillage on winter oilseed rape in a sand soil. Soil and Tillage Research 33: 91-108.
Canakci, M., Topakci, M., Akinci, I., and Ozmerzi, A. 2005. Energy use pattern of some field crops and vegetable production: case study for Antalya region, Turkey. Energy Conversion and Management 46: 655–666.
Darlington, D. 1997. What is efficient agriculture? Available at URL: http:// www.veganorganic.net/agri.htm.
Erdal, G., Esengun, K.H., Erdal, H., and Gunduz, O. 2007. Energy use and economic analysis of sugar beet production in Tokat province of Turkey. Energy 32: 35–41.
Esengun, K., Erdal, G., Gunduz, O., and Erdal, H. 2007. An economic analysis and energy use in stake-tomato production in Tokat province of Turkey. Renewable Energy 32: 1873-81.
Feyzbakhsh, M.T., and Soltani, A. 2013. Energy flow and global warming potential of corn farm. Electronic Journal of Crop Production 6(2): 89-107. (In Persian with English Summary)
Ghahderijani, M., Keyhani, A.R., Tabatabaeefar, S.A., and Omid, N. 2009. Evaluation and determination of energy ratio for potato production in different level of cultivated area in the western Isfahan. Case study: Fereydoon-Shahr. Journal of Agriculture Sciences and Natural Resources 16: 183-193. (In Persian with English Summary)
Haj Seyed Hadi, M.R. 2006. Energy efficiency and ecological sustainability in conventional and integrated potato production. Advanced Technology in the Environmental Field 501-534. Available at: .
Hatirli, S.A., Ozkan, B., and Fert, C. 2006. Energy inputs and crop yield relationship in greenhouse tomato production. Renewable Energy 31: 427-438.
Hossein Panahei, F., and Kafi, M. 2013. Evaluation of energy budget and its productivity in potato (Solanum tuberosum L.) production farms of Kurdistan Province, Case study: Dahgalahn plain. Journal of Agroecology 4: 159-169.
IIES, Institute for International Energy Studies. 2007. Iran Hydrocarbons Energy Balance, Ministry of oil and gas.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 1996. Revised Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Cambridge University Press, UK.
Kaltsas, A.M., Mamolos, A, P., Tsatsasarelis, C.A., Nanos, G.D., and Kalburtji, K.L. 2007. Energy budget in organic and conventional olive groves. Agriculture, Ecosystems and Environment 122: 243-251.
Karkacıer, O., and Goktolga, Z. 2005. Input-output analysis of energy use in agriculture. Energy Conversion and Management 46(9-10): 1513-1521.
Khoshnevisan, B., Rafiee, S., Omid, M., Mousazadeh, H., and Rajaeifar, M.A. 2014. Application of artificial neural networks for prediction of output energy and GHG emissions in potato production in Iran. Agricultural Systems 123: 120-127.
Kitani, O. 1998. CIGR, Handbook of agricultural engineering volume 5, Energy & Biomass Engineering. ASAE publication.
Koga, N. 2008. An energy balance under a conventional crop rotation system in northern Japon: Perspectives on fuel ethanol production from sugerbeet. Agriculture, Ecosystems and Environment 125: 101-11.
Koochecki, A., and Hosseini, M. 1999. Energy Productivity in Agricultural Ecosystems. Mashad University Press. 317 pp.
Kramer, K.J., Moll, H.C., and Nonhebel, S. 1999. Total greenhouse gas emissions related to the Dutch crop production system. Agriculture, Ecosystem and Environment 72: 9-16.
Manos, B., Begum, M.A., Kamruzzaman, M., Nakou, I., and Papathanasiou, J. 2007. Fertilizer price policy, the environment and farms behavior. Journal of Policy Modelling 29: 87-97.
Mc Laughlin, N.B., Grant, B.A., King, D.J., and Wall, G.J. 1997. Energy inputs for a combined tillage and liquid manure injection system. Can. Agr. Eng. 39: 289-295.
Mohammadi, A., Tabatabaeefar, A., Shahin, Sh., Rafiee, Sh., and Keyhani, A. 2008. Energy use and economic analysis of potato production in Iran a case study: Ardabile province. Energy Conversion and Management 49: 3566-3570.
Nasiri Mahallati, M., Koocheki, A., Kamali, G., and Marashi, H. 2006. Investigating the climate change effects on agricultural climate indicators, Iran. Journal of Agriculture Sciences and Technology 20: 71-82. (In Persian with English Summary)
Ozkan, B., Akcaoz, H., and Fert, C. 2004. Energy input–output analysis in Turkish Agriculture. Renewable Energy 29: 39–51.
Pimental, D., and Pimental, M.H. 2008. Food, Energy and Society. Taylor & Francis. 266 Pp.
Pishgar-Komleh, S.H., Ghahderijani, M., and Sefeedpari, P. Energy consumption and CO2 emissions analysis of potato production based on different farm size levels in Iran. Journal of Cleaner Production 33: 183-191.
Rajabi Hamedani, S., Shabani, Z., and Rafiee, S. 2011. Energy inputs and crop yield relationship in potato production in Hamadan province of Iran. Energy 36: 2367-2371.
Rathke, G.W., and Diepenbrock, W. 2006. Energy balance of winter oil seed rape cropping as related to nitrogen supply and preceding crop. European Journal of Agronomy 24: 35- 44.
Rezvantalab, N., Soltani, A., Zeinali, E., and Daylam Salehi, R. 2015. Evaluation of Fuel and Energy Use and Greenhouse Gases Emissions in Wheat and Soybean Production in Golestan Province. PhD thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Gorgan, Iran. (In Persian with English Summary)
Safa, M., Samarasinghe, S., and Mohsen, M. 2011. A field study of energy consumption in wheat production in Canterbury, New Zealand. Energy Conversation Management 52: 2526-2532.
Sayin, C., Mencet, M.N., and Ozkan, B. 2005. Assessing of energy policies based on Turkish agriculture: current status and some implications. Energy Policy 33: 2361-2373.
Shahan, S., Jafari, A., Mobli, H., Rafiee, S., and Karimi, M. 2008. Energy use and economic analysis of production in Iran: A case study from Ardabial province. Journal of Agricultural Technology 4: 77-88.
Singh G., Singh S., Singh J. 2004. Optimization of energy inputs for wheat crop in Punjab. Energy Conversation Management 45: 453-465.
Singh, J. 2002. On farm energy use pattern in different cropping systems in Haryana, India. In: International Institute of Management, University of Flensburg, Sustainable Energy System and Management, Master of Science, Germany.
Snyder, C.S., Bruulsema, T.W., Jensen, T.L., and Fixen, P.E. 2009. Review of greenhouse gas emissions from crop production systems and fertilizer management effects. Agriculture, Ecosystem and Environment 133: 247-266.
Soltani, A., Rajabi, M.H., Zeinali, E., and Soltani, E. 2009. Evaluation of environmental impact of crop production using LCA: wheat in Gorgan. Electronic Journal of Crop Production, 3: 201-218. (In Persian with English Summary)
Soltani, A., Rajabi, M.H., Zeinali, E., and Soltani, E. 2013. Energy inputs and greenhouse gases emissions in wheat production in Gorgan, Iran. Energy 50: 54-61.
Soltani, A. Maleki, M.H.M., and Zeinali, E. 2014. Optimal crop management can reduce energy use and greenhouse gases emissions in rainfed canola production. International Journal of Plant Production 8: 587-604.
Strapatsa, A.V., Nanos, G.D., and Tsatsarelis, C.A. 2006. Energy flow for integrated apple production in Greece. Agriculture, Ecosystems and Environment 116: 176-180.
Tabatabaeefar, A., Emamzadeh, H., Ghasemi Varnamkhasti, M., Rahimizadeh, R., and Karimi, M. 2009. Comparison of energy of tillage systems in wheat production. Energy 34: 41-45. (In Persian with English Summery)
Tipi, T., Cetin, B., and Vardar, A. 2009. An analysis of energy use and input costs for wheat production in Turkey. Journal of Agricultural and Environmental 7: 352-356.
Turhan, S., Cananozbag, B., and Rehber, E. 2008. A comparison of energy use in organic and conventional tomato production. Journal of Food, Agriculture & Environment 6: 318-321.
Tzilivakis, J., Warner, D.J., May, M., Lewis, K.A., and Jaggard, K. 2005. An assessment of the energy inputs and greenhouse gas emissions in sugar beet Beta vulgaris production in the UK. Agricultural Systems 85: 101-119.
Valadiani, A., Hasanzadeh-Ghourtapeh, A., and Valadiani, R. 2005. Study of energy balance in dryland wheat seed cultivars in seed reproduction fields and its effect on the environment in East Azerbaijan province. Agriculture Sciences Journal 15: 1-12. (In Persian with English Summary)
Zahedi, M., and Eshghizadeh, H.R. 2014. Energy use efficiency and economic analysis in cotton production system in an arid region: a case study for Isfahan province, Iran. International Journal of Energy Economics and Policy 4(1): 43-52.
Zangeneh, M., Omid, M., and Akram, A. 2010. A comparative study on energy use and cost analysis of potato production under different farming technologies in Hamadan province of Iran. Energy 35: 2927-2933.
CAPTCHA Image