پیش بینی تغییرات تقویم زراعی جو دیم (Hordeum vulgare L.) در سال های 2030-2011 استان لرستان با استفاده از مدل های ریز مقیاس کننده LARS-WGو گردش عمومی HadCM3

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان (دانشجوی دکتری تغییرات آب و هوایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی )

3 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی

چکیده

تغییر اقلیم یکی از دغدغه‌های محققان طی دهه‌های اخیر می‌باشد که توجه زیادی را به خود معطوف نموده است. نتایج به‌دست‌آمده به نقش انسان در این سیستم بیشتر جلب‌توجه می‌نماید. یکی از حوضه‌های به‌شدت تأثیرپذیر بخش کشاورزی و امنیت غذایی است. به دلیل افزایش نیاز به تولیدات کشاورزی مطالعه اثرات تغییر اقلیم بسیار ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی تقویم زراعی کشت جو دیم (L. Hordeum vulgare) در استان لرستان به‌عنوان یک منطقه و قطب مؤثر درکشت غلات می‌باشد. جهت پیش‌بینی تغییر اقلیم بر مبنای مدل‌های گردش عمومی (GCM) از مدل LARS-WG جهت ریزمقیاس نمایی استفاده شد. داده‌های روزانه دمای کمینه، دمای بیشینه و بارش در دوره آماری 30 سال (2010-1980) برای شش ایستگاه به‌عنوان داده‌های مبنا استفاده شد و با استفاده از مدل LARS-WG و گردش عمومی HadCM3 و سناریوی A2تا افق2030 میلادی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تاریخ کشت در تمام ایستگاه‌ها زودتر اتفاق خواهد افتاد و طول دوره رشد در تمام ایستگاه‌ها کاهش می‌یابد، بیشترین کاهش طول دوره رشد در ایستگاه الیگودرز با 62 روز می‌باشد با توجه به نتایج به‌دست‌آمده راهکارهای از قبیل تغییر تاریخ کشت، تغییر تقویم آبیاری، جهت سازگاری و افزایش کشت جو دیم در منطقه که می‌تواند کمک بزرگی به کشاورزان داشته باشد ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Changes of Rainfed Barley (Hordeum vulgare L.) Farming Calendar using Downscaling LARS-WG and HadCM3 Models in Lorestan Province in 2011-2030 period

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ahmadi 1
  • mostafa falahi khoshji 2
  • omid mafakheri 3
1
2 kharazmi university
3 kharazmi university
چکیده [English]

Introduction
The results of climate change studies in recent years confirm this phenomenon occurrence in Iran. The climatic characteristics (potential and limitations of climate) are considered in the long run, to determine the pattern of cultivation and distribution of different plant species. Unfortunately, the agricultural sector due to the low speed and power compliance, will suffer the greatest impact of climate change. General circulation models provide accurate tools to predict future climatic conditions, and the necessary data for the implementation of simulation models and the development of crops under climate change conditions. The study of the effects of climate change on the agricultural sector seems to be necessary due to increase the demand for agricultural production. The aim of this study was to investigate the effects of climate change on the rainfed barley farming calendar in Lorestan province as an effective pole in cereal cultivation in Iran.
Materials and methods
In order to study the effects of climate change on the rainfed barley farming calendar, outputs from the HadCM3 model simulations were used. After evaluating the LARS-WG stochastic weather generator model using performance indicators and ensure the suitability of the model, this model was applied to downscale HadCM3 model outputs. A2 scenario was chosen to evaluate climate impacts for the period 2011–2030. In this study, due to the suitable temperature for germination in the region, has been emphasized only on the precipitation to find the most suitable time for barley cultivation. Planting date was calculated by Weibull probability with 50 and 75% confidence intervals. Growing degree days (GDD) were used to calculate the phenological stages. For the forecast period, the same method was used to determine the farming calendar.

Results Discussion
The results showed that in the observation period, the earliest planting date was observed in northern province in Borujerd and Aleshtar cities, and as we go south, the planting date postponed. The beginning of the cultivation is a function of temperature, so that the latest planting date was observed in Poldokhtar city as the warmest region of the province. In the observation period, the latest harvesting date was observed in Aligoodarz and Aleshtar cities and the earliest harvesting date was observed in Poldokhtar city. In the forecast period, the beginning of crop cultivation did not change much and remained constant for less than 10 days compared to the observation period. However, many changes occurred in the harvesting date. So that the most changes with 60 days earlier occurred at the Poldokhtar city. The duration of the growth period reduced at all the stations. The greatest reduction in the duration of the growth period was observed at the Aligudarz city with 62 days. The decreasing duration of the growth period was due to changes in temperature and precipitation. This shows that the fall precipitation, which is related to the cold season, does not change much, but the precipitation of the warm season decreases. One of the limitations of rainfed barley cultivation in Lorestan province is temperature in the tillering stage. This restriction will continue in future. In the observation period, temperature of flowering and grain filling period was in optimal conditions, but in the forecast period, with increasing temperature, we will encounter high temperature stress in these two stages. The adaptation strategies are different depending on the type of farming and the climate change scenario. Among these strategies we can mention changes in planting date and crop rotation, use of resistant varieties to the warm conditions and irrigation management.
Conclusion
The results showed that at all stations, the planting date will be earlier and the duration of the growth period will decrease in the period 2011–2030.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptability
  • Agriculture
  • Climate change
  • Modeling
Ababaei, S., Mirzaei, T., Rezaverdi Nejad, V., and Kaimi, B. 2010. The effect of climate change on wheat yield and risk analysis of the (Case study: the area of Rodasht). Journal knowledge of Soil and Water 3:135-150. (In Persian with English Summary)
Agricultural Research Institute of Planning and Economy, 2006.
Agricultural statistics, the Ministry of Agriculture, 2013
Agricultural Meteorological Organization (corporation Quantum), study Agriculture 15 country crop. 1975, Tehran, Iran Meteorological Organization 252: 1.
Alijani, B., Moidfar, S., and Sabaeimehr, M. 2010. The climate change city of Yazd In relation to urban and regional development. Research and Urban Planning 3:41-58. (In Persian with English Summary)
Barzegar, A., Behzad, A., and Soltani, A. 2007. Future effects of climate change on yield of pea in dry conditions in North West of Iran. National Conference of ecological agriculture, Iran. (In Persian)
Crepinsek, Z., Kajfez-Bogataj, L., and Bergant, K, 2006. Modeling of weather variability effect on phytophenology. Journal Ecological Modelling 194: 256-265.
Carroll E., Sparks T., Donnelly, A., and Cooney, T. 2009. Irish phenological observations from the early 20th century reveal a strong response to temperature. Journal Biology and Environment p. 116-126.
Ding, Y., Ren, G., Zhao, Z., Xu, Y., Luo, Y., Li, Q., and Zhang, J. 2006. Detection, attribution and projection of climate change over China, an overview of the recent progress. Journal China National Report on Meteorology and Atmospheric Sciences (2003-2006), Report No. 12.
Esaeili, R., Gandokar, A., and Ghayor, H. 2011. Zoning of climate change from the perspective of agriculture in the future climate. Case Study of Khorasan. Journal of Geography and Environmental Planning 41: 35-52. (In Persian with English Summary)
Fengmei, Y., Yinglong, X., Erda, L., Masayuki, Y., and Jiahua, Z. 2007. Assessing the impacts of climate change on rice yields in the main rice areas of China. Climatic Change 80: 395-409.
Hasheminasab Khabisi, F., Mosavi Baygi, M., Bakhtiyari, B., and Davari, D. 2014. Projected changes in precipitation in the next 20 years in Province Kerman Using a small-scale model of LARS-WG and general circulation HADCM3. Iranian Journal of Irrigation and Water Engineering 12: 43-57. (In Persian with English Summary)
Jafari Moghadam, M., Hajizadeh, H., and Zeynati, A. 2007. Predict the Effects of Global Climate Change on Future Climate Khorasan, 2nd National Conference on Ecological Agriculture and Iran, July, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Gorgan, Iran.
Jones, J.W., Hoogenboom, G., Porter, C.H., Boote, K.J., Batchelor, W.D., Hunt, L.A., Wilkens, P.W., Singh, U., Gijsman, A.J., and Ritchie, J.T. 2003. The DSSAT cropping system model. Journal Europe Agronomy 18: 235-265.
Koocheki, A., and Kamali, A. 2010. Climate change and dry land wheat production in Iran. Iranian Journal of Agricultural Research 508-520. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., and Sharifi, H. 1998. The Ecological Consequences of Climate Change. First Edition, Jihad daneshgahi Press, Ferdowsi University, Mashhad, Iran. (In Persian)
Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 1994. Crop Ecology. Press Jahad Daneshgahi Ferdowsi University, Mashhad, Iran. (In Persian)
Laura, V., Ingrida, S., and Aruna, B. 2010. The modeling of climate change influence on plant flowering shift in Lithuania, Zemdirbyste. Journal of Agriculture 97: 41-48.
Mandani, F., Nassiri Mahalati, M., and Koocheki, A. 2014. Modeled damage Sunn (integriceps. Put Eurygaster) on growth and yield of winter wheat (Triticum aestivum) under conditions of climate change. Journal of Plant Production Technology 14: 61-75. (In Persian with English Summary)
Mohammadi, M. 2005. Determination of the appropriate calendar for dry land farming in province Ilam by using the index start rainfall. Iranian Journal of Geographical Research 37(51): 15-31. (In Persian with English Summary)
Moradi, R., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2013. Effects of climate change on maize production and evaluation changing planting dates as a means of adaptation to climate Mashhad. Iranian Journal of Agricultural Knowledge and Sustainability 23(4): 111-130. (In Persian with English Summary)
Momeni, M. 2004. Climate change and its eFfects on ecological instability in Iran. Third Regional Conference on Climate Change, Tehran, Iran. (In Persian)
Orlandi, F., Ruga, L., Romano, B., and Fprnaciari, M. 2005. Olive flowering as an indicator of local climate changes. Journal of Theoretical and Applied Climatology 81: 169-176.
Rahmani, M., Jamialhamdi, M., SHahidi, A., and Hadizadeh, M. 2015. The impact of climate change on water requirement during the stages of wheat and barley (Case study: Plain Birjand). Journal of Agricultural Ecology 4: 1-15. (In Persian with English Summary)
Shahivandi, M. 2009. Lorestan Province agricultural zoning with emphasis on corn, MSc thesis Faculty of Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (In Persian with English Summary)
Smith, D.W., van, W., Michael, C., and John, W. 2010. An analysis of climate change impacts on irrigated crop water requirement in the SA MDB region. CRC for irrigation future. Technical report No 15.10. and CSIRO land and water science, report No 05/10.
Wielgolaski, F.E. 1999. Starting dates and basic temperatures in phenological observations of plants. International Journal of Biometeorology 42: 158-168.
Zarakani, F., Kamali, G.H., and Chizari, A. 2014, The Effects of Climate Change on the Drought Farm (Case Study: Northern Khorasan). Journal of Agricultural Ecology 3(6): 301-310.
Zhou, T., and Yu, R. 2006. 20th century surface air temperature over China and the global simulated by coupled climate models. Journal of Climate 19: 5843-5858.
CAPTCHA Image