اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اثر رژیم های مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر درصد اسیدهای چرب دانه، عملکرد، کارایی مصرف آب و نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1392 مطالعه شد. آبیاری (320، 420، 600 و 900 میلی متر در هکتار) در کرت های اصلی و کود نیتروژن (صفر، 130، 260، 390 و 520 کیلوگرم اوره در هکتار) در کرت های فرعی قرار گرفت. اثر آبیاری و نیتروژن بر کلیه صفات معنی دار شد. اثر متقابل نیز بر کلیه صفات به جز کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن تأثیر معنی دار داشت. بیشترین اسید چرب لینولئیک (99/39 درصد)، عملکرد میوه ( kg m-240/4)، عملکرد دانه ( kg m-253/1) و کارایی زراعی نیتروژن (27/32 کیلوگرم میوه بر کیلوگرم اوره) از رژیم آبیاری 600 میلی متر و 390 کیلوگرم اوره حاصل شد. کمترین عملکرد میوه و دانه نیز از رژیم آبیاری 320 میلی متر و عدم مصرف کود به دست آمد. بیشترین کارایی مصرف آب برای عملکرد میوه و دانه که معادل 61/56 و 10/1 کیلوگرم بر میلی متر بود، از رژیم آبیاری 600 میلی متر حاصل شد. در بین سطوح کود اوره نیز بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب برای عملکرد میوه و دانه به ترتیب از تیمارهای 390 کیلوگرم و عدم مصرف اوره به دست آمد. همچنین، بیشترین کارایی زراعی نیتروژن به تیمار 390 کیلوگرم اوره تعلق گرفت و کمترین میزان این ویژگی با 33 درصد کاهش از تیمار 520 کیلوگرم اوره حاصل شد. براساس نتایج این تحقیق و با در نظر گرفتن بازده مصرف آب و نیتروژن، آبیاری کدوی تخمه کاغذی با 600 میلی متر آب آبیاری در هکتار و تغذیه آن با 390 کیلوگرم اوره در هکتار مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different irrigation regimes on fruit production, oil quality, water use efficiency and agronomic nitrogen use efficiency of pumpkin

نویسندگان [English]

  • Javad Hamzei 1
  • Majid Babaei 2
  • Sorour Khorramdel 3
1 Bu-Ali Sina University
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Effect of different irrigation regimes and nitrogen fertilizer on percentage of grain fatty acids, yield, water and nitrogen use efficiency of pumpkin was studies as split plot based on complete randomized block design with three replications in growing season of 2013. Irrigation treatments (320, 420, 600 and 900 mm ha-1) were se as main plots and nitrogen fertilizer (0, 130, 260, 390 and 520 kg urea ha-1) were allocated in subplots. The effect of irrigation and nitrogen on all traits was significant. Also, interaction of irrigation × nitrogen had significant effect on all traits except WUE and NUE. The Highest values of linoleic fatty acid (33.99%), fruit yield (4.40 kg m-2), grain yield (1.53 kg m-2) and agronomic nitrogen use efficiency (32.27 kg fruit/kg urea) were achieved at consumption of 600 mm water ha-1 and application of 390 kg urea ha-1. The highest water use efficiency for fruit and grain yield; 56.61 and 1.10 kg mm-1, were revealed at 600 mm irrigation water ha-1. Between nitrogen levels, maximum and minimum WUE for fruit and grain yield were achieved at 390 kg urea and non application of urea treatments, respectively. Also, maximum agronomic nitrogen efficiency belonged to 390 kg urea and minimum this trait with 33 reductions was revealed at 520 kg urea. Based on the results of this research and with considering of water and nitrogen use efficiency, irrigation of pumpkin plants with 600 mm water ha-1 and consumption of 390 kg urea ha-1 was identified as a suitable treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation
  • Nitrogen
  • NUE
  • Pumpkin
  • WUE
  • yield
CAPTCHA Image