اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای سبز، دامی و زیستی بر فراهمی نیتروژن خاک، برگ و دانه ذرت (رقم سینگل کراس 704)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

چکیده

جهت بررسی کارایی مصرف جداگانه و تلفیقی کودهای سبز، دامی و زیستی بر پویایی نیتروژن خاک و گیاه ذرت (رقم سینگل کراس 704)، پژوهشی به صورت کرت های دوبار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. عامل اصلی نوع کود سبز در سه سطح (شاهد، شبدر برسیم و جو)، مدیریت بقایا به عنوان عامل فرعی در سه سطح (برداشت کامل، نصف برداشت و برگردان کامل) و نوع کود به عنوان عامل فرعی در هفت سطح (1- شاهد 2- کود شیمیایی توصیه شده (NPK) شامل اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به ترتیب به میزان 250، 150 و 100 کیلوگرم در هکتار 3- نصف کود شیمیایی 4- 15 تن کود دامی در هکتار + نصف کود شیمیایی 5- کود زیستی + نصف کود شیمیایی 6- 15 تن کود دامی در هکتار+کود زیستی 7- نصف NPK + 15 تن کود دامی در هکتار + کود زیستی) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کود سبز (شبدر و جو) تقریباً افزایش 23 درصدی میزان نیتروژن خاک را به همراه داشت. با این وجود میزان نیتروژن برگ (15 درصد) و نیتروژن تجمعی دانه (12 درصد) در کاربرد کود سبز شبدر نسبت به جو افزایش بیشتری داشت. همچنین تیمارهای کود دامی به همراه نصف کود شیمیایی، کود زیستی به همراه نصف کود شیمیایی و نیز تلفیق کودهای دامی، زیستی و نصف کود شیمیایی پویایی نیتروژن در خاک را نسبت به تیمار کود شیمیایی کامل به میزان 9/32 درصد افزایش دادند.
جهت بررسی کارایی مصرف جداگانه و تلفیقی کودهای سبز، دامی و زیستی بر پویایی نیتروژن خاک و گیاه ذرت (رقم سینگل کراس 704)، پژوهشی به صورت کرت های دوبار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of green and farmyard manure and biofertilizerson nitrogen dynamics in soil, leaves and grains in corn (Zea mays L. cv. Sc704)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Momeni 1
  • Mohammad ali Bahmanyar 2
  • Hemmatollah Pirdashti 3
1
2 Department of Soil Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Genetic and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari
چکیده [English]

In order to evalutate the efficieny of green and farmyard manure and biofertilizers either separated or integrated on nitrogen dynamics in soil, leaves and grains in corn (Zea mays L.), an experiment was conducted at 2009 cropping season. Experiment was arranged in split split plot based on randomized complete block design with three replicates. Main plots were three levels of green manure (consisting of control, berseem clover and barley) and sub plots were different levels of green manure residuals (including full and half clipping and no-clipping). Different levels of integrated fertilizers (including, 1- control; 2- recommended NPK as 250, 150 and 100 kg urea, superphosphate triple and potassium sulphat ha-1, respectively; 3- 50% NPK 4- 15 Mg farmyard manure (FM) + 50% NPK ha-1; 5- biofertilizer (BF) + 50% NPK; 6- 15 Mg FM + BF ha-1; 7- 15 Mg FM + 50%NPK ha-1 + BF, were the sub sub plots. Results indicated that green manures (both clover and barley) significantly increased soil nitrogen up to 23 percent. Leaves and seed nitrogen however, increased in clover treated plots (15 and 12%, respectively) compared with barley treated plots. Also farmyard manure + 50% NPK, biofertilizer + 50% NPK, and integration of farmyard manure + biofertilizer + 50% NPK, showed the best performance in (up to 32.9%) terms of nitrogen dynamics compared to recommended NPK.

کلیدواژه‌ها [English]

  • residues management
  • fertilizer treatment
  • nitrogen dynamics in soil
CAPTCHA Image