ارزیابی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ایران

2 گروه اکوفیزیولوژی گیاهی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

کودهای بیولوژیکی می توانند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشند و باعث افزایش حاصلخیزی خاک و تولید محصول در راستای کشاورزی پایدار باشند. در این راستا، به منظور ارزیابی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر کمی و کیفی زنیان در کشت مخلوط، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91- 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی- شهرستان نقده به اجرا در آمد. تیمار های آزمایش شامل سه سطح کود: عدم کاربرد کود (شاهد)، 100% کود شیمیایی (NPK) و 50% کود شیمیایی + کود زیستی (فسفاته بارور 2 + ازتو باکتر) و پنج الگوی کشت مخلوط به روش نواری شامل 4 ردیف زنیان + 2 ردیف شنبلیله، 8 ردیف زنیان + 4 ردیف شنبلیله، 12 ردیف زنیان + 6 ردیف شنبلیله وکشت خالص دو گیاه بود. نتایج نشان داد که الگوی کشت مخلوط به جز ارتفاع بوته زنیان بر سایر صفات مورد بررسی اثر معنی دار داشت. بیشترین عملکرد دانه زنیان از تیمار 4 ردیف زنیان و 2 ردیف شنبلیله و کمترین مقدار آن از تیمار 12 ردیف زنیان و 6 ردیف شنبلیله به دست آمد. درصد اسانس در تمامی تیمار های کشت مخلوط بالاتر از تیمار کشت خالص بود. اثر نوع کود نیز بر عملکرد و اجزای عملکرد زنیان به جز تعداد دانه در چتر زنیان اثر معنی داری را نشان داد. بالاترین عملکرد دانه و عملکرد اسانس زنیان از تیمار 50% کود شیمیایی + کود زیستی و کمترین مقادیر آن از تیمار شاهد حاصل شد. در مجموع بیشترین LER کل (97/1) از کشت مخلوط نواری با نسبت 4 ردیف زنیان+ 2 ردیف شنبلیله با تیمار کود شیمیایی به دست آمد که معادل 97 درصد افزایش در بهره وری استفاده از زمین نسبت به کشت خالص دو گونه بودو این نشان دهنده برتری کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of integrated application of biofertilizers on quantitative and qualitative yield of Ajowan in strip intercropping with of Fenugreek

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Rezaei-Chiyaneh 1
  • Adel Dabbagh Mohammadi Nasab 2
1 Higher Education Center of Shahid Bakeri Miandoab, Urmia University, Iran
2 Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Biological fertilizers can be suitable alternative to chemical fertilizers to increase soil fertility and crop production in sustainable agriculture. In order to evaluation of integrated application of bio-fertilizers and chemical fertilizers on on quantitative and qualitative yield of Ajowan in strip intercropping, a field experiment was conducted in a factorial design based on randomized complete blocks with three replications at research farm of Payamenoor University of Nagadeh, Iran during growing reason of 2011-2012. The fertilizer treatments included control (no fertilizer), 100% chemical fertilizers (NPK) and biofertilizers +50% chemical fertilizers and strip intercropping patterns consist of 4 row of ajowan+ 2 row of fenugreek, 8 row of ajowan+ 4 row of fenugreek and 12 row of ajowan+ 6 row of fenugreek and sole cropping of each crop. Results showed that intercropping patterns had significant effect on all of mentioned traits except plant height of ajowan. The highest and the lowest seed yield were obtained in of 4 row of Ajowan+ 2 row of Fenugreek and 12 row of Ajowan+ 6 row of Fenugreek, respectively. The essential oil percentage of all treatments was greater than, compared with in monoculture. Also, the effect of fertilizer was significant on yield and some yield components of Ajowan. The maximum grain yield and essential oil yield of Ajowan were obtained of treatment of bio-fertilizers +50% chemical fertilizers and control, respectively. Calculation of LER revealed that the maximum LER values (1.97) were obtained of strip intercropping (4 row of ajowan+ 2 row of fenugreek) with chemical fertilizers. This means that grain yield per unit area in intercropping improved by 97%, compared with monocropping, intercropping had advantage over sole crop

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Land equivalent ratio
  • Medicinal plant
  • Sustainable agriculture
CAPTCHA Image