بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر روی خصوصیات کمی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 وعضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک وآب کرج.

چکیده

ریحان(Ocimum basilicum L.) متعلق به تیره نعناع است که بعنوان گیاه دارویی ، ادویه ای و بصورت سبزی تازه مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب،منابع خاک و کاهش میزان حاصلخیزی خاک ها گردیده است. استفاده از منابع بیولوژیک بجای منابع شیمیایی و کودهای شیمیایی نقش مهمی در باروری و حفظ فعالیت بیولوژیک خاک ، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت اکوسیستم دارد. بدین منظور آزمایشی در بهار وتابستان 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کرج واقع در ماهدشت انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل : قارچ مایکوریزا intraradices Glomus ، باکتری Azotobacter chroococcum و ورمی کمپوست بودند ، هرکدام در 2 سطح، مصرف و عدم مصرف اعمال شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر سه گانه مایکوریزا ، ازتوباکتر کروکوکوم و ورمی کمپوست باعث افزایش صفات رشد ریحان نسبت به شاهد شد، ارتفاع بوته ،تعداد برگ بوته ،تعداد گل آذین بوته ،قطرساقه و عملکردوزن خشک درسطح ( 5%

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of biofertilizers on quantitative characterization of basil (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shirzadi 1
  • Mohammadreza Ardakani 2
  • Hadi Asadi Rahmani 3
چکیده [English]

Basil (Ocimum basilicum L.) is a medicinal plant belonging to the mint dark, with fresh vegetables and spices are used. Nowadays the use of chemical inputs in farming causing severe environmental problems such as water pollution, soil and soil fertility is decreasing. Sources rather than chemical, biological resources important for the preservation of fertility and biological activity, improving the quality of agricultural products and ecosystem health is. In spring and summer 2012 in order to test the research station in Karaj Azad University Mahdasht done. Factorial experiment using randomized complete block design with four replications. Treatments include: intraradices Glomus Mycorrhizal fungi, bacteria Azotobacter chrocooccum and vermicompost were each at two levels, taking no actions were taken. Analysis of variance showed that the effect of triple Mycorrhizal, Azotobacter and vermicompost increased compared to control growth traits, plant height, number of leaves per plant, number of inflorescences per plant, stem diameter and Dry matter yield level (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycorrhiza
  • Azotobacter
  • Vermicompost
  • growth
  • Performance