ارزیابی کشت مخلوط سیر با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهواز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی،اهواز، ایران

چکیده

سیر یکی از گیاهان دارویی مهم می‏باشد که در اکثر نقاط دنیا کشت می‏گردد. کشت مخلوط گیاهان، یکی از جلوه‏های کشاورزی پایدار می‏باشد که مزایای متعددی را در بردارد. در این راستا، به منظور ارزیابی قابلیت‏های گیاه دارویی سیر در زراعت مخلوط، آزمایشی در سال 91-1390 در مزرعه گیاهان دارویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به صورت طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل کشت مخلوط سیر با گیاهان دارویی اسفرزه (Plantago ovata)، سیاه‏دانه (Nigella sativa)، زنیان (Carum copticum)، رازیانه (Foeniculum vulgare)، همیشه‏بهار (Callendula officinalis) و شوید (Aniethum graveolens) به صورت کشت بینابینی به نسبت 50:50 و نیز کشت خالص گیاهان مذکور بود. نتایج نشان داد که مزیت نسبی کشت مخلوط سیر با گیاهان دارویی از لحاظ شاخص مجموع ارزش نسبی تنها در کشت مخلوط سیر با همیشه بهار به مقدار 04/2 بدست آمد. بیش‏ترین مقدار افزایش عملکرد واقعی مربوط به کشت مخلوط سیر با اسفرزه به میزان 78/1 بود. کشت خالص سیر با مقدار 7330 کیلوگرم در هکتار و مخلوط آن با زنیان با میانگین 2300 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیش‏ترین و کم‏ترین میزان عملکرد را دارا بودند. تیمارها از نظر تعداد سیرچه در سیر اختلاف معنی‏داری همراه با همبستگی بالا با عملکرد نهایی داشتند. با افزایش تعداد دفعات آّبیاری (آب مورد نیاز گیاه همراه) از میزان عملکرد سیر کاسته شد، اما ارتباط مستقیمی بین مجموع ارزش نسبی و تعداد دفعات آبیاری دیده شد. در مجموع کشت مخلوط سیر با اسفرزه و همیشه‏بهار به دلیل وجود بالاترین مقدار افزایش عملکرد واقعی نسبت به کشت خالص سیر، در منطقه اهواز پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of intercropping of Garlic (Allium sativum L.) with some medicinal plants in Ahvaz climatic conditions

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bahador
  • Alireza Abdali-Mashhadi
  • Ahmad Koochekzade
  • Amin Lotfi Jalal Abadi
  • Habib Allah Yousefian Ghahfarrokhi
Department of Agronomy, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan Mollasani, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Garlic is one of the important medicinal plants that it's plants in many origins. The intercropping of plants is a view of sustainable agriculture that it's very useful. To evaluate the potential of Garlic in intercropping with medicinal plants, this study was conducted as a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications at the Ramin Agriculture and Natural Resources University in 2011-2012. Treatments were includingGarlic intercropping with Psyllium (Plantago ovata), Black Seeds (Nigella sativa), Ajowan (Carum copticum), Fennel (Foeniculum vulgare), Marigold (Callendula officinalis) and Dill (Aniethum graveolens) that planted withthe 50:50 proportion inan interstitial cultureand also, pure culture of above plants. Relative advantage of Garlic intercropping with medicinal plants in terms of Relative Value Total (RVT) was only shown in Garlic intercropping with Black Seeds with 2.04.The most of the amount of increasing actual yield was related to intercropping of Garlic with Psyllium with 1.78. The pure yield of Garlic (7330 kg/ha) and intercropping of Garlic with Ajowan (2300 kg/ha) were the highest and lowest yield, respectively. There was a high significant difference with high correlation between intercrop treatments in terms of the number of bolblet in Garlic. When the number of irrigation (water required plant) increased, Garlic yield was reduced. However, a direct relationship was found between total relative value and number of irrigation. Finally, intercropping of Garlic with Psyllium and Marigold because of the high amount of Actual Yield Total (AYT) is proposed in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land equivalent ratio
  • Relative Value
  • Marigold
  • Psyllium
  • Interstitial culture
CAPTCHA Image