بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ختمی (Altheae officinalis L.)، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش بر اساس ترکیبی از سه سطح کاربرد ورمی‌کمپوست (صفر، پنج و 10 تن در هکتار) و پنج سطح کاربرد کود شیمیایی (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد مصرف متداول (معادل 200 کیلوگرم کود اوره در هکتار)) تعیین شدند. نتایج نشان داد که اعمال کود ورمی کمپوست نقش معنی داری در افزایش سطح برگ، وزن گل در بوته و عملکرد دانه گل ختمی داشت. به طوری که کاربرد 10 تن در هکتار ورمی-کمپوست، وزن گل در بوته و عملکرد دانه گل ختمی به ترتیب تا بیش از دو و سه برابر افزایش یافت. همچنین کاربرد کود اوره نیز در افزایش معنی-دار وزن گل، عملکرد دانه، موسیلاژ و روغن ختمی مؤثر بود. با این وجود اثرات متقابل ورمی‌کمپوست × کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گل ختمی معنی دار نبود. به نظر می‌رسد که در شرایط عدم مصرف کود شیمیایی اوره، کاربرد ورمی‌کمپوست بتواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد گل ختمی داشته باشد و از این رو بتواند در کاهش مشکلات ناشی از مصرف زیاد کود شیمیایی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of vermicompost and chemical fertilizers on yield and yield components of marshmallow (Altheae officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • A.A. Sadeghi
  • K. Bakhsh Kelarestaghi
  • K. Hajmohammadnia Ghalibaf
چکیده [English]

In order to investigate the effects of vermicompost and chemical fertilizers on growth characteristics, yield and yield components of marshmallow (Altheaeofficinalis L.), a field experiment was conducted as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during growing season of 2012. Experimental treatments were designed based on 3 levels of vermicompost (0, 5 and 10 t ha-1) and 5 levels of nitrogen fertilizer (0, 25, 50, 75 and 100% of 200 kg N ha-1). Results indicated that applied vermicompost had significant effects on increasing leaf area, flower weight per plant and grain yield of marshmallow. Flower weight per plant and grain yield of marshmallow was increased by 2 to 3 times by applying vermicompost at 10 t. ha-1, as compared to control treatment. In addition, nitrogen fertilizer had a significant effect on increasing flower weight per plant and grain, mucilage and oil yields of marshmallow. It seems that applying vermicompost can be suitable strategy in reducing the problems caused by excessive using of chemical fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf area
  • Medicine plant
  • Mucilage yield
  • Nitrogen content
  • Oil yield
  • Vermicompost
CAPTCHA Image