ارزیابی کیفیت علوفه ارزن دم‏روباهی (Setaria italica (L.) P.Beauv) در مراحل مختلف رشد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

به منظور ارزیابی فاکتورهای کیفی علوفه ارزن دم‏روباهی (Setaria italica (L.) P. Beauv) ‏در سه مرحله مختلف رشد، آزمایشی در در مزرعه دامپروری دانشکده کشاوری دانشگاه بیرجند سال زراعی 89-1388 طراحی و اجرا شد. هدف اولیه آزمایش بررسی اثرات علوفه ارزن دم‏روباهی بر فیزیولوژی دام‏هایی که ازاین علوفه تعلیف شدند، بود لذا کاشت ارزن بر اساس عرف محل و دانش بومی کشاورزان منطقه انجام و مدیریت زراعی لازم در مورد آن اعمال گردید. در مراحل رشد رویشی، گلدهی و بذردهی نمونه‏برداری از ارزن دم‏روباهی انجام و جهت اندازه‏گیری فاکتورهای کیفی علوفه به آزمایشگاه تغذیه دام منتقل گردید. در آزمایشگاه پس از خشک شدن کامل نمونه‏ها، فاکتورهای ماده خشک، قابلیت هضم‏پذیری ماده‏خشک، پروتئین‏خام، انرژی متابولیسمی، دیواره سلولی عاری از همی‏سلولز و فیبر خام، خاکستر و برخی عناصر معدنی شامل سدیم، پتاسیم و منیزیم اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان داد تفاوت معنی‏داری آماری (05/0≥p) در فاکتورهای ماده‏خشک، قابلیت هضم‏پذیری ماده خشک، پروتئین خام، انرژی متابولیسمی، دیواره سلولی عاری از همی‏سلولز و فیبر خام، خاکستر، سدیم، پتاسیم و منیزیم ارزن دم‏روباهی(در مراحل مختلف فنولوژیکی وجود دارد. در این گونه گیاهی کیفیت علوفه در مرحله رویشی بیشتر از کیفیت علوفه در مراحل گل‏دهی و بذردهی بودکه بالاتر بودن پروتئین خام، قابلیت هضم ماده خشک، انرژی متابولیسمی و پائین‏تر بودن دیواره سلولی عاری از همی‏سلولز و فیبر خام در مرحله رویشی تأکیدی بر این مورد بود. بنابراین، با توجه به پربرگی و خوشخوراکی این گیاه برای گوسفند و بز، عملکرد مطلوب علوفه آن، قابلیت کشت در مناطق مختلف برای تولید علوفه سبز استفاده از این گونه گیاهی برای برنامه‏های تولید علوفه برای گوسفند و بز توصیه می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of fox tail millet (Setaria italica) forage quality in different growth stages

نویسندگان [English]

  • Fateme Izadi Yazdanabadi 1
  • U. Esmailpor Akhlamad
  • A. Omidi
  • Mohammad Ali Behdani 2
1 Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.
چکیده [English]

In order to evaluate the quantitative factors in fox tail millet (Setaria italica L.) under three stages of growth, an experiment was conducted in Birjand during spring and summer of 2010. The preliminary objective was evaluation of fox tail physiological characteristics on animals that feed them. Planting of Foxtail millet was performed according to local practices and endemic acknowledge. Sampling was carried out at Vegetative, flowering and seeding stages, then samples transported to laboratory of animal nutrition. After Drying of sampling, dry matter, dry matter digestibility, crude protein, metabolically energy, Acid Detergent Fiber and Nitrogen Detergent Fiber, Ash and some mineral nutrients were measured. The results showed significant differences in measured characteristics in various phonological stages. Forage quality was higher in flowering and seeding stages than in vegetative stage. Dry matter digestibility and metabolically energy were high and NDF and ADF were less in vegetative stage. Because fox tail millet is leafy and palatable by animal at this stage, it’s optimum yield is important. Ability to produce Green fodder by this plant and the possibility of cultivation in different regions and its ability to produce forage for livestocks, its planting is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crude protein
  • Dry matter digestibility
  • Forage qualitative factors
  • Phonological stages
CAPTCHA Image