ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف‌های هرز و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

کاربرد بقایا و تغییر زمان خاکورزی از روش های پیشنهادی برای مبارزه باعلف های هرز مزارع است. برای ارزیابی اثرات بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب، بر وزن خشک علف های هرز و سطح برگ، وزن خشک و عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays L.)، پژوهشی مزرعه ای در سال زراعی 89-1388 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در دانشگاه شیراز انجام شد. فاکتور اصلی زمان خاکورزی در دو سطح: خاکورزی در روز و خاکورزی درشب و فاکتور فرعی میزان بقایای گندم: در چهار سطح صفر )شاهد(، 25 درصد، 50 درصد و 75 درصد معادل بقایای گندم سال قبل(سه تن در هکتار) بود. نتایج نشان داد که تیمار زمان خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، وزن خشک کل ذرت و همچنین ماده خشک نهایی علف‌های هرز اثر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد دانه و وزن خشک کل ذرت و کمترین وزن خشک علف‌های هرز در خاکورزی شبانه به دست آمد. انجام عملیات خاکورزی شبانه باعث کاهش 67/38 درصد و 22 درصد تراکم نهایی علف‌های هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) و ارزن دُم روباهی (Setaria spp.) شد. کاربرد سطوح مختلف بقایا نیز تراکم نهایی علف های هرز و وزن خشک علف‌های هرز را کاهش داد. برهم کنش زمان خاکورزی و مقدار بقایا بر صفات مورد بررسی معنی دار نشد. بطور کلی، می‌توان گفت که برای دستیابی به بهترین عملکرد دانه ذرت و سرکوب علف‌های هرز در شرایط مشابه با پژوهش حاضر، کاربرد بقایا به میزان50 درصد و خاکورزی در شب قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effects of wheat residues and day or night tillages on weed community and yield of SC 704 corn cultivar (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • R. Moradi Talebbeigi
  • Hadi Pirasteh Anosheh
  • M.J. Ahmadi Lahijani
  • Y. Emam
Department of Agriculture, Faculty of Agriculture Shiraz university, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Wheat residues management and modification in tillage time are among suggested practices in weed control. To evaluate the effects of wheat residues and tillage time on weed dry matter and leaf area, corn dry matter and corn grain yield, a study was conducted at Darab Agriculture and Natural Resource College, Shiraz University during growing season of 2008-2009. This experiment was conducted in a split plot arrangement based on randomized complete block design with four replications. Tillage time was considered as main plot at two levels of plowing at day time and during the night and residue rates were sub plot at four levels; 0 (control), 25%, 50% and 75% of left wheat residues (3 t.ha-1). The results showed that the tillage time had significant effects on corn dry matter and corn grain yield and also on weed dry matter. The highest grain yield and dry matter of corn and the lowest weed dry matter was obtained from night tillage treatment. The final number of common lambsquarter (Chenopodium album L.), foxtail (Setaria spp.) at night tillage treatment was 38.6 and 22% lower than that of day tillage, respectively. These differences were significant at 5% probability level. Final number and dry matter of weed, were reduced significantly (p≤0.01) by using wheat residues. The interactive effects of tillage and crop residue on measured traits were not significant. It was concluded that to achieve the highest grain yield of corn and to suppress the weed on the similar agro-climatic conditions, night tillage and application of 50% of wheat residues might be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foxtail
  • Lambsquarter
  • Night tillage
  • Sustainable agriculture
CAPTCHA Image