بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

2 گروه باغبانی، دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه زراعت، دانشگاه پیـام نور تهران، واحد کرج

4 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

به منظور بررسی کشت مخلوط ریحان (Ocimum basiilicum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 89- 1388 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت-های مختلف کاشت (:P1 تک کشتی ریحان، :P2 75% ریحان+ 25% کنجد، P3: 50% ریحان+ 50% کنجد، P4: 25% ریحان+ 75% کنجد و P5: تک-کشتی کنجد) بودند. در این آزمایش ترکیب های 50%ریحان+50% کنجد و 75%ریحان+ 25% کنجد از حداکثر عملکرد مخلوط (به ترتیب 80/1141 و 75/1098 کیلوگرم در هکتار) و کارایی استفاده از زمین (به ترتیب 33/1 و 29/1 LER=) برخوردار بودند. همچنین ترکیب 50% ریحان+ 50% کنجد با دارا بودن بیشترین ضریب ازدحامی (49/1Kbasil=) و غالبیت (19/0- Abasil=) موجب افزایش حدود 20 درصدی عملکرد ریحان در مخلوط نسبت به تک کشتی آن گردید. به علاوه حداکثر ضریب غالبیت (85/0Asesame=) و 97% افزایش عملکرد کنجد در مخلوط نسبت به کشت خالص آن، در ترکیب 25% ریحان+ 75% کنجد مشاهده شد. در مجموع، با توجه به توان رقابتی بالای گیاه کنجد در کشت مخلوط، نسبت کاشت 50% ریحان+50% کنجد و 75% ریحان+ 25% کنجد از بهترین عملکرد برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of basil (Ocimum basiilicum L.) and sesame (sesamum indicum L.) yield in different intercropping mixtures via competition indices

نویسندگان [English]

  • Alale Motaghian 1
  • Hemmatollah Pirdashti 1
  • Vahid Akbarpour 2
  • Gazal Serajpour 3
  • Mohammad Yaghoubi Khanghahi 1
  • Sajjad Shariatnejade 4
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Genetic and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari
2 Department of Horticulture, University of Agricultural Sciences and Sari Natural Resources
3 Department of Agriculture, Payame Noor University of Tehran, Karaj Branch
4 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In order to study the possibility of intercropping of basil and sesame, an experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications at the Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during growing season of 2009-2010. Treatments consisted of different planting ratio, P1: sole cropping of basil, P2: 75% basil+ 25% sesame, P3: 50% basil+ 50 % sesame, P4: 25% basil+ 75% sesame and P5: sole cropping of sesame. In this experiment, the 50 % basil+ 50 % sesame and 25% basil+ 75% sesame had the highest intercropping yield (1141.80 and 1098.75 kg.ha-1, respectively) and land equivalent ratio (LER=1.29 and 1.33, respectively). Also, 50 % basil+ 50 % sesame mixture was recorded the highest crowding coefficient (Kbasil = 1.49), aggressively value (A basil = -0.19) and nearly 20% yield increases of basil in mix-proportion compared to sole crop. Furthermore, the most of sesame aggressively value (Asesame=0.85) and 97% sesame yield increases were observed in 25% basil+ 75% sesame mixture compared to sole crop. In conclusion, according to high competition efficacy of sesame plant in mix-cropping the 50% basil+ 50 % sesame and 75% basil+ 25% sesame culture ratio produced the highest yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actual yield loss
  • Aggressively value
  • Land equivalent ratio
CAPTCHA Image