تأثیر کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L.) رقم اسپیدفید در چین های مختلف

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه اکوفیزیولوژی گیاهی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مدیریت حاصلخیزی خاک از طریق تلقیح با کودهای زیستی یکی از اجزای کشاورزی پایدار می باشد. بر این اساس، به منظور ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال زراعی 90-1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول سطوح مختلف کود شیمیایی شامل 210 کیلوگرم در هکتار کود اوره (100%)، 150 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل (100 درصد)، اوره (100 درصد)+ سوپرفسفات تریپل (100 درصد)، اوره (50 درصد)+ سوپرفسفات تریپل (50 درصد) و شاهد و فاکتور دوم شامل انواع کود زیستی با سطوح بیوسوپر، فسفات بارور 2، بیوسوپر+ فسفات بارور 2 و شاهد بود. نتایج نشان دادند که سورگوم قادر است در شرایط محیطی تبریز سه چین محصول علوفه در یک فصل زراعی تولید نماید. عملکرد علوفه خشک، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه در چین دوم بیشتر از دو چین دیگر بود، ولی نسبت برگ به ساقه در چین سوم بیشتر از چین های دیگر بود. در چین اول ترکیب تیماری سوپرفسفات تریپل (100 درصد)+ بیوسوپر+ فسفات بارور 2، در چین دوم، اوره (100 درصد)+ سوپرفسفات تریپل (100 درصد)+ فسفات بارور 2 و در چین سوم، 50 درصد اوره+ 50 درصد سوپرفسفات تریپل+ بیوسوپر+ فسفات بارور 2، عملکرد علوفه را در مقایسه با شاهد به ترتیب 6/244، 3/344 و 5/121 درصد افزایش داد. در حالت کلی، می توان نتیجه گرفت که استفاده توأم از کودهای شیمیایی و زیستی عملکرد علوفه را به طور معنی داری نسبت به استفاده تنها از کود های شیمیایی و زیستی افزایش داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of chemical and biological fertilizers application on forage sorghum (Sorghum bicolor L.) yields of different harvests

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Raei 1
  • Seyed Naser Shaghi Sardodood 2
  • Amin Baghery Pirooz 2
1 Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Management of soil fertility via biological fertilizers inoculation is one of the most important components based on sustainable agriculture. In order to investigate the effects of biological and chemical fertilizers on yield and some morphological traits of forage yield sorghum, a field experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications at Agricultural Research Farm, Agricultural Faculty, Tabriz University during growing season of 2010-2011. The first factor consisted of chemical fertilizer levels of 210 kg.ha-1 urea (100%), 150 kg.ha-1 super phosphate triple (100%), urea (100%)+ super phosphate triple (S.P.T, 100%), urea 50%+ S.P.T. 50%, and control and the second factor comprised biofertilizer levels of biosuper, phosphate Barvar Π, biosuper+ phosphate Barvar Π and control. The result showed that the sorghum could be produced three harvests during a growth season under Tabriz climatic conditions. Dry forage yield, leaf dry weight and stem dry weight of sorghum in the second harvest were more than other harvests, but the leaf stem ratio at the third harvest was higher than others. At the first harvest, combination of super phosphate triple (100%)+ biosuper+ phosphate Barvar Π, at the second harvest, the urea (100%)+ super phosphate triple (100%)+ phosphate Barvar Π, and at the third harvest 50% urea+ 50% super phosphate triple+ biosuper+ phosphate Barvar Π, increased forage yield, up to 244.6 %, 344.3 % and 121.5 % compared to the control, respectively. Therefore, it was concluded that the sorghum forage yield was increased significantly with integrated application of chemical and bio fertilizers at three harvests compared to chemical and bio fertilizers usage, separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosuper
  • Fertilizer integrated
  • management
  • Phosphate Barvar Π
CAPTCHA Image