تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار مشهد، طرقبه و شاندیز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کنه‌های شکارگر زیرراسته پیش‌استیگمایان از مهم ترین دشمنان طبیعی کنه‌های تارتن می‌باشند. در این تحقیق فراوانی و تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea از این زیر راسته در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد (باغ آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، لایین و مرکز تحقیقات کشاورزی طرق) و طرقبه‌- شاندیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر ایستگاه طی 12 نوبت نمونه‌برداری و در هر نوبت دو نمونه شامل حدود یک کیلوگرم اندام‌های هوایی درختان سیب، به و گلابی و یک کیلو گرم نمونه خاک سطحی از باغ‌های منتخب در فصول مختلف سال‌ 1388 تهیه ‌شد. تنوع زیستی کنه‌های شکارگر در مناطق مورد مطالعه با استفاده از شاخص‌های تنوع زیستی محاسبه و با آزمون تجزیه واریانس مورد مقایسه قرار گرفتند. در این بررسی، 20 گونه از 15 جنس از شش خانواده کنه های شکارگر جمع‌آوری و شناسایی شد. شاخص تنوع شانون- وینر کنه‌های شکارگر در مناطق مختلف از تفاوت معنی‌داری برخوردار بود. بیشترین مقدار این شاخص در شهرستان مشهد مربوط به ایستگاه لایین (02/0±92/1) و کمترین مربوط به ایستگاه طرق با (06/0±26/1) بود. شاخص غنای گونه‌ای (مارگالف) برای لایین (02/0±49/2) به طور معنی‌داری بیشتر از شاخص‌های محاسبه‌شده برای سایر مناطق بود. بیشترین مقدار شاخص یکنواختی مربوط به طرقبه‌شاندیز (01/0±79/0) و کمترین مقدار این شاخص مربوط به طرق (03/0±65/0) بود که از تفاوت معنی‌داری برخوردار بودند. کنه های شکارگر غالب باغ‌های میوه دانه‌دار در مناطق مورد مطالعه گونه های Eustigmaeus anauniensisبا فراوانی نسبی ۵/33 درصد وStigmaeus elongatus با فراوانی نسبی 6/17 درصد بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity of predatory mites of super families of Raphignathoidea, Bdelloidea and Erythraeoidea in pomefruit orchards in Mashhad, Torghabe and Shandiz regions

نویسندگان [English]

  • S. Paktinat Seej
  • H. Sadeghi Namaghi
  • M. Hosseini
  • S. Hatefi
چکیده [English]

The predatory mites of suborder prostigmata are important natural enemies of spider mites. In this study abundance and biodiversity of predatory mites of Super families of Raphignathoidea, Bdelloidea and Erythraeoidea in pomefruit orchards of Mashhad) Educational orchard of Agricultural College of Ferdowsi Unuversity of Mashhad, Agricultural Research Centre of Torogh and Laeen, Torghabe and Shandiz regions were evaluated. In each sampling site and during 12-sampling dates, two samples each including one Kg of apple, pear and quince foliages and soil were taken randomly throughout different seasons of year 2009. Biodiversity of predatory mites were measured using biodiversity indices and were analyzed using one-way ANOVA. As a result, a total of 20 species from 15 genera and six families of predatory mites were collected and identified. There was a significant difference in Shannon-Wiener indices of predatory mites among sampling sites. The highest and least values of Shannon-Wiener index for predatory mites were estimated in Laeen (1.92±0.02) and Torogh (1.26±0.06), respectively. In terms of species richness, the highest value of Margalef’s index was measured for Laeen (2.49±0.02) which was significantly higher than those of other sites. The value of evenness of Torghabe-Shandiz was the highest and that of Torogh was the least. The dominant predator species in pomefruit orchards of Mashhad and Torghabe-Shandiz regions were Eustigmaeus anauniensis and Stigmaeus elongatus with relative abundance of 33.5% and 17.6 %, respectively.

CAPTCHA Image