کلیدواژه‌ها = گندمیان
ارزیابی عملکرد علوفه و دانه گیاهان چند ساله با نیاز آبی کم در اراضی زراعی رها شده

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 545-558

10.22067/jag.v9i2.56934

غلامعلی گزانچیان؛ محمد تقی کاشکی؛ سید وجیه الله میرعلوی؛ علی اسلامی